≡ Navigointi

Ulvila

Tervetuloa Ulvilan Peda.net-sivuille!


Ulvilan opetus- ja kasvatustoimi löytyy nyt Peda.netistä. Kevään 2015 aikana sekä varhaiskasvatuksen että opetustoimen henkilökunta on käynyt ahkerasti käyttöönottokoulutuksissa, koulutukset jatkuvat elo-syyskuussa ja viimeistään kesälomien jälkeen uuden lukuvuoden alkaessa peda.netin käyttö varmasti yleistyy. Peda.netistä löytyvät jatkossa koulujen ja päiväkotien kotisivut. Kotisivuilta löytyvät tärkeät yhteystiedot,ajankohtaistiedotteet ja tapahtumat. OPS2016-työ tehdään peda.net-alustalla.OPS2016 - työ etenee. Perjantaina 28.8. Ulvilan OPS2016 - johtoryhmä (rehtorit, koulujen ops-vastaavat+työryhmäjäsenet, päiväkotien johtajia ja ops-vastaavia) kokoontui Silokalliolle aloittelemaan lukujen 6-12 työstämistä. Erinomaiseksi kouluttajaksi saimme Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervasta Merja Koiviston. Seuraavassa rehtorikokouksessa ( 2.9.) tarkennetaan aikataulua ja toimintatapoja. Pedanetista löytyy myös Merja Koiviston luentopaketti, joka antaa meille kaikille runsaasti eväitä ops-työssämme.

Rehtorikokouksessa 2.9. hyväksyttiin Ulvilan OPS2016 työjärjestys, jossa lukujen 6-12 työstämisen aikataulutus. Ulvilan ops-johtoryhmän seuraava tapaaminen ke 9.12. klo 12-16.

Käppärän koululle Poriin oli 22.9. kutsuttu Porin seudun kuntien edustajia aloittamaan OPS2016 ainekohtaista työskentelyä. Eija Kauppinen Opetushallituksesta oli tilaisuudessa mukana ja tarkasteli muutosta ennen kaikkea oppiaineissa, mutta myös laaja-alaista osaamista sekä monialaisia oppimiskokonaisuuksia."KOULU OPPIVANA YHTEISÖNÄ" , miten siihen vaikuttaa oppilaan muuttuva rooli, muuttuva ympäröivä maailma, muuttuva opetus ja muuttuva oppimiskäsitys ja osaaminen.

Johtotähtenä on, että oppiaineryhmät "synnyttävät" seudullisesti yhteisen tuotoksen, joka on kaikkien Porin seudun kuntien käytettävissä. Jokaiseen oppiaineryhmään otetaan mielellään mukaan halukkaita opettajia. Ilmoittaudu mahdollisimman nopeasti Jonna Heikkilälle (jonna.heikkila@ulvila.fi), joka toimii yhdyshenkilönä ryhmiin. Aineryhmät kokoontuvat 2-3 päivänä syksyn aikana; koulusta lähtevän opettajan tunnit pyritään pitämään otona.

Koulujen OPS-vastaavat kokoontuvat " Missä nyt mennään OPS 2016-työssä ?"-palaveriin tiistaina 13.10. klo 13.00 kaupungintalolle. Käydään silloin yhdessä läpi koulujen nykytilannetta, tulevaa, ongelmavyyhtejä ja kaikenlaisia mieltäaskarruttavia asioita. Jos OPS-vastaava on estynyt, paikalle ehtinee joku edustaja koulusta. Nähdään! (Työkokouksen es.lista liitteenä).

Ops-vastaavat ja osa rehtoreista olivat mukana Osaava Satakunnan järjestämässä arviointiin liittyvässä ops-seminaarissa Villilässä 28.10.2015. Luennoitsijana tilaisuudessa oli OPH:sta arvioinnin erityisasiantuntija Erja Vitikka. Hänen luentomateriaalinsa löytyy liitteenä. Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelmien perusteissa painottuu arviointikeinojen uudistamiseen siten, että yhä enemmän oppijaa tulee ohjata , kannustaa ja auttaa löytämään uusia keinoja oppimisen/ oppimisprosessin kehittämiseen.

OPS-vastaavista perustetaan ARVIOINTITYÖRYHMÄ, joka kokoontuu ma 16.11. klo 14.00 kaupungintalolla pohtimaan perusopetuksen yhtenäistä arviointia Ulvilan perusopetuksessa. Työryhmälle annetaan toimeksianto, että ehdotus / suunnitelma luvusta 6. OPPIMISEN ARVIOINTI esitellään ops-ohjausryhmälle ( rehtorit, koulujen ops-vastaavat) heti tammikuun alussa, kun koulutyö jälleen starttaa joululomien jälkeen. Arviointityöryhmä kokoontuu 2-3 iltapäivänä ( klo 12 -15) , tarvittaessa vielä tammikuun alussa, ehdotelman valmisteluun. Työryhmäläisten koulutyö hoidetaan otona ( rehtorit järjestävät).

Ulvilan rehtoreiden ja koulujen ops-vastaavien yhteinen työkokous ke 9.12. kaupungintalolla alk. klo 12.15. Kokouksessa tarkistetaan, missä kouluilla mennään, mietitään veso-päivän ( la 6.2.) sisältöä ja tarkistetaan kevätlukukauden aikataulua. Liitteenä työkokouksen suuntaa antava ohjelma.

Osaava Satakunnan ohjausryhmässä ( 3.12.) päätettiin perustaa kuntien kesken Seudullinen arviointityöryhmä, johon jokaisesta kunnasta osallistuu 1 edustaja. Tavoitteena on näin saada aikaiseksi yhtenäinen seudullinen perusopetuksen oppilaan arviointi ja tehdä myöskin yhtenäiset todistuslomakkeet. Porin koulutusvirastosta hallintopäällikkö Esa Kohtamäki vetää työryhmää. Ulvilan työryhmän tähän asti tekemä työ on hyvänä pohjana seudulliselle työryhmälle, joka aloittaa työskentelynsä vuoden alussa.

Ops-vastaavien kokouksessa ( 9.12.) esitettiin toivomuksia alkutalven vesopäivälle, joka toteutuu la 6.2.Toivotaan, että veso-päivä sisältäisi ideariihityyppistä työskentelyä, sieltä saisi vinkkejä valinnaisuuteen ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Olisi toivottavaa , että tilaisuudessa olisi jo esittää joidenkin oppiaineryhmien aikaansaannoksia, myöskin työssäjaksaminen olisi veso-päivän tärkeä, toivottu osio! Nähtäväksi jää!

Perusopetuksen veso-päivän ohjelma on valmistunut ja löytyy liitteistä. Kouluttajina ovat Sirpa Oja ja Merja Koivisto Onervasta. Koulutuspaikkana on Ulvilan yhteiskoulu ja mukana vesossa ovat paitsi perusopetuksen opettajat, myös esiopettajia ja mm. opetus- ja kasvatuslautakunnan jäseniä.

Veso-päivä 6.2. :Etukäteistehtävänä kaikille osallistujille on tutustua Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa lukuihin 4.4. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet, luku 6 Oppimisen arviointi ja luku 12 Valinnaisuus perusopetuksessa. Aamupäivän työpajoissa kaikki osallistujat jaetaan ns. sekaryhmiin. Kaikkien pajojen aiheena on valinnaisuus; on tärkeää, että sekaryhmissä kohtaavat yläkoulu, alakoulu ja esiopetus toisensa. Iltapäivän pajojen aiheina ovat arviointi ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Sivistysjohtaja ehdottaa yhdeksi yhteiseksi monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi SUOMI 100 VUOTTA. Rehtori päättää, mihin aihealueeseen oman koulun osallistujat osallistuvat, vai meneekö omasta koulusta osallistujia molempiin aihealueisiin. Joka tapauksessa rehtori on sen työpajan vetäjänä, jossa on itse. Kouluttajat luovat pedanettiin työpajoja varten omat pohjat, joihin pajoissa kirjataan tuotoksia valmiiksi. Veso-päivän päätteeksi tehdään yhteenvetoa päivän annista ja tuotoksista. Nyt on hyvä paikka ja tilaisuus haastaa, kyseenalaistaa ja etsiä uusia, yllättäviäkin ratkaisumalleja ja tulokulmia! Otetaan päivästä kaikki irti!

Aineryhmien tuotokset alkavat valmistua. Maaliskuun aikana pääsiäiseen asti (24.3. asti) otetaan vastaan kommentteja, lisäyksiä ja ehdotuksia poispyyhittäväksi. Huhti- ja toukokuun aikana Ulvilan ops-vastaavat tekevät Ulvilan osalta kommentoidut lisäykset yms aineryhmien ehdotuksiin. Linkki aineryhmien tuotoksiin https://peda.net/pori/ops-2016/o2ot.

OPS-vastaavat ja OPS-arviointityöryhmä kokoontuvat ti 10.5. klo 10.30 - n.14.30 Villilään viimeistelemään lukuja 1-5. Lisäksi tapaamisessa käydään läpi luvut 6 - 8 ja mahdollisuuksien mukaan koulujen omia OPSeja sekä oppiaineryhmien tuotoksia. Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyy OPS2016 kahdessa tulevassa kokouksessaan, luvut 1-5 ti 24.5. ja OPSin loppuosan ti 20.6. Koulujen OPSit hyväksyvät rehtorit.

Seudullinen oppilasarviointityöryhmä on saanut " arviointistrategiatyön" valmiiksi. Rehtorit tulevat saamaan ns. infopaketin vkon 20 aikana. Oppilasarvioinnin perusteet ehditään vielä käymään läpi yhdessä opettajakunnan kanssa kevään aikana ennen kesälomien alkua.

Ops-vastaavat kokoontuvat ma 30.5. klo 12.15 Harjunpään koululle. Tapaamisessa valmistellaan avuksi opettajille eräänlainen runko vanhempainiltoihin, joita pidetään heti syyslukukauden alussa. Vanhemmille tulisi antaa tietoa uudesta OPS2016, mikä siis koulutyössä muuttuu entisestään ja tietysti myös tietoa oppilasarvioinnista. Palaverissa laadittu Power point löytyy alla olevissa liitteissä nimellä "Vanhempain ilta".

Opetus- ja kasvatuslautakunta on hyväksynyt kokouksissaan 24.5. ja 21.6. Ulvilan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman. Opetussuunnitelma täydentyy vielä monilta osin, muutoksista ja lisäyksistä informoidaan opeka-lautakuntaa säännöllisin väliajoin. Samassa yhteydessä hyväksyttiin myöskin uudistettu lukiokoulutuksen opetussuunnitelma.

Arvioinnin tueksi alla olevista liitteistä löytyy Salon perusopetuksen opettajien tekemä power point, jossa esitetään nykymuotoisen arvioinnin toimintatapoja. Se on hyvänä pohjana keskusteluille, joita tulee käydä opettajakokouksissa ja ns. ops-iltapäivissä.

Alakoulujen opettajille järjestetään "arviointikoulutus-iltapäivä" tiistaina 22.11. klo 13 -16. Koulutustilaisuus järjestetään Harjunpään koululla alk. klo 12.30 kahvilla ja tutustumisella uudistettuun kouluun. Kouluttajana on Sirpa Oja. Kannattaa tutustua allaolevaan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuun UUSI PERUSKOULU-OHJELMA.


Liitteet:

Aikataulu OPS2016 / ULVILA
esitys arvioinnista Kati ja Kristiina.pdf
Hyväksytty perusopetuksen tuntijako.xlsx
KOULUTOIMEN AIKAJANA LV.2015-2016
MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET/Merja Koivisto
Oppimisen_arviointi_Vitikka 28 10 2015.pptx
OPS2016- luvut 6-12
OPS2016 työkokous 9.12..docx
OPS2016 työn työjärjestys
OPS 2016 Ulvilassa
OPS-vastaavien työkokous
Perusopetuksen vesopäivä Ulvilassa 6.2.2016
Uusi_peruskoulu_ohjelma_09092016_final.pdf
VANHEMPAIN ILTA