LUKU 4 Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Ulvilan yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Ulvilan kaupungin perusopetuksen toimintakulttuuria kehitetään opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Koulutoimi tukee ja pyrkii edistämään omalla toiminnallaan tavoitteiden mukaisen toimintakulttuurin kehittymistä.

Kaikessa toiminnassa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen ja osaamisen jakamiseen. Keskeistä on opettajien, oppilaiden, huoltajien ja kaikkien muiden toimijoiden keskinäinen yhteistyö oppivan yhteisön periaatteiden mukaisesti. Pedagoginen johtajuus ja osaaminen korostuvat toimintakulttuurin kehittämisessä. Kouluhyvinvoinnin kehittymisen myötä kouluun muodostuu uudenlainen koulukulttuuri, jossa korostuvat avoimuus, turvallisuus, luottamus, yhteisöllisyys ja halu oppia uutta. Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävät toimiva oppilashuolto sekä työhyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien toteuttaminen. Ulvilan koulutoimessa arvostetaan moninaisuutta ja kulttuurien rikkautta. Vastuuta pitää kantaa sekä muista ihmisistä että ympäristöstä noudattamalla kestävää elämäntapaa. Kaikilla kouluyhteisön toimijoilla on oikeus oppimiseen ja hyvinvointiin. Koulujen toimintakulttuurin arviointi toteutuu itsearvioinnissa. Arviointitietoa toimintakulttuurista saadaan lisäksi mm. ulkopuolisten tahojen arvioinneista. Rehtori johtaa koulun toimintakulttuurin kehittämistä.


Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden pohdinta on keskeinen osa opetussuunnitelmatyötä ja samalla toiminnan jatkuvaa kehittämistä edistävä tekijä. Paikallisesti päätetään, miten oppilaat ja huoltajat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen sekä mitä muuta yhteistyötä ja keiden toimijoiden kanssa tehdään toimintakulttuurin kehittämiseksi. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös toimintakulttuurin jatkuvuuteen esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksen eri vaiheissa.

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa
- miten opetuksen järjestäjä ja koulut edistävät ja arvioivat toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteutumista; mitkä ovat mahdolliset paikalliset painopisteet ja miten ne ilmenevät käytännössä(toimintakulttuurin periaatteiden kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)
- mitkä ovat oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaa, käyttöä ja kehittämistä ohjaavat paikalliset tavoitteet ja erityiskysymykset (muilta osin oppimisympäristöjen ja työtapojen kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)
- miten opetuksen eheyttämistä käytännössä toteutetaan
- miten monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan
  • toteuttamista ohjaavat paikalliset tavoitteet (yleiskuvauksen osalta opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)
  • toteuttamista ohjaavat periaatteet ja toteuttamistavatu (päätetäänkö esimerkiksi oppimiskokonaisuuksien teemoista yhteisessä paikallisessa opetussuunnitelmassa ja tarkemmista tavoitteista ja sisällöistä koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa tai lukuvuosisuunnitelmassa vai miten menetellään; miten turvataan, että jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa; miten ohjeistetaan oppimiskokonaisuuksien laajuus, miten sovitaan kulloinkin mukana olevista oppiaineista; miten oppilaiden osallistuminen suunnitteluun järjestetään jne.)
  • tavoitteet ja sisällöt (määrittely joko opetussuunnitelmassa tai lukuvuosisuunnitelmassa opetuksen järjestäjän päätöksen mukaan)
  • arviointikäytännöt (miten huolehditaan siitä, että ko. kokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot ja muu osaaminen otetaan huomioon kokonaisuuden toteuttamisessa mukana olevien oppiaineiden arvioinnissa)
  • toteutumisen seuranta, arviointi ja kehittäminen.

Koulukohtainen toimintakulttuuri

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokainen koulu täsmentää oman toimintakulttuurinsa sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutuksen. Lisäksi opetuksen järjestäjä huolehtii, että monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä mahdollisen muun eheyttämisen suunnittelu, tavoitteiden ja sisältöjen määrittely, toteuttaminen, seuranta ja arviointiyhteistyö täsmennetään koulukohtaisesti. Koulukohtaisesti on tärkeä määritellä eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa koskevat toimintatavat oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa sekä tarkentaa oppimiskokonaisuuksiin liittyvän oppilaan arvioinnin käytänteet. Täsmennykset kirjataan joko koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja/tai lukuvuosisuunnitelmaan opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.

Opetussuunnitelmaan voidaan myös liittää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevia yhteistyösuunnitelmia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä