7.3 Erityinen tuki

Kolmiportainen tuki


Erityisen tuen päätös on edellytys erityisen tuen antamiselle.
Kaikki tuen muodot on oltava kirjattuna, mikäli oppilas siirtyy luokkamuotoiseen erityisopetukseen toisesta Ulvilan koulusta tai suoraan varhaiskasvatuksesta. Kouluissa pedagogiset asiakirjat kirjataan wilmaan. Mikäli wilma ei ole käytössä, siirretään pedagogiset paperit paperiversioina.
Päätettäessä erityisen tuen tarpeesta, pohditaan samalla, missä erityinen tuki tapahtuu.
Erityinen tuki voidaan toteuttaa omassa luokassa yleisopetuksessa, Vanhankylän koulun pienryhmässä (pääasiassa Vanhankylän koulun oppilaat), Olavin koulussa (luokilla esiopetus – 6, kehitysvammaiset luokilla esiopetus - 9) tai Ulvilan Yhteiskoulun yleisopetuksen luokissa tai pienryhmissä (luokat 7-9).
Jokaisen oppilaan, jolle tehdään erityisen tuen päätös, kohdalla pohditaan, miten opetus toteutuu oppilaan kannalta parhaiten.
Erityisessä tuessa opiskeleville kirjataan HOJKSiin myös yhteistyöluokka.
Päätettäessä opiskelusta Olavin koulun luokkamuotoisessa erityisopetuksessa, järjestetään oppilaalle ja huoltajille mahdollisuus tulla tutustumaan Olavin kouluun. Olavin koulun erityisluokanopettaja osallistuu myös oppilaspalaveriin koulussa, jotta oppilaan siirtyminen olisi mahdollisimman joustavaa.
Erityistapauksissa voidaan ottaa oppilas, joka on tehostetussa tuessa , Olavin kouluun koeajaksi. Mikäli todetaan, että oppilas voi jatkaa omassa koulussaan tietyin tukitoimin, hän palaa omaan kouluunsa. Mikäli opiskelu luokkamuotoisessa erityisopetuksessa tukee paremmin oppilaan opiskelua, tehdään pedagoginen selvitys ja erityisen tuen päätös, mikäli oppilas jää Olavin kouluun.
Erityistapaus tarkoittaa sitä, että Olavin koulun opetusryhmässä on tilaa kokeilulle tai ryhmä on muutoin sopiva kokeilun suorittamiseksi.
Olavin koulussa ja Ulvilan Yhteiskoulun pienryhmissä opiskelevat pääasiassa ulvilalaiset oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös. Ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden kohdalla tehdään päätökset koulukohtaisesti sen mukaan, onko opetusryhmissä tilaa

Erityisen tuen tehtävät

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta.

Erityisen tuen muodot

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityistä tukea saava oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Mikäli oppilas opiskelee oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.

Erityisen tuen pedagogiset ratkaisut

Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Erityisopetukseen sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan oppilaan oppiminen. Pedagogiset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin materiaaleihin ja välineisiin. Nämä vaihtelevat oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen sekä oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada oppimisensa tueksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta myös osana erityisopetusta.

Oikeus muuhun tukeen

Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla oppilaalla on oikeus myös muuhun tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus, yksilökohtainen oppilashuolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä