7.3.1 Pedagoginen selvitys

Tuen polkuSiirryttäessä tuen portaalla tehostetusta tuesta erityiseen tukeen, tarvitaan perustelu sille, miksi erityistä tukea tarvitaan. Tällöin tehdään PEDAGOGINEN SELVITYS wilmaan.

1.Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävä keino auttaa oppilasta, tehdään yhdessä huoltajien kanssa PEDAGOGINEN SELVITYS erityisen tuen tarpeesta.
2. Asia käsitellään moniammatillisessa ryhmässä, johon on kutsuttu myös huoltajat.
3.Rehtori tekee esityksen erityisen tuen päätöksestä sivistysjohtajalle. Päätösesitykseen kirjataan, missä opetus tapahtuu, oppiaineiden tai/ja muun toiminnan (kuten sosiaalisen vuorovaikutuksen) yksilöllistäminen ja erityiset opetusjärjestelyt.
4. Sivistysjohtaja tekee päätöksen, mikä tarkistetaan ainakin 2.luokan jälkeen sekä ennen 7.luokalle siirtymistä ja tarvittaessa.
5. Mikäli yksilöllistetään oppiaineita lisää tai puretaan yksilöllistämisiä, tehdään aina ennen muutosta pedagoginen selvitys, jonka perusteella rehtori tekee esityksen sivistysjohtajalle, joka tekee uuden päätöksen.

 Pedagoginen selvitys perusopetuksessa Ulvilassa:

Siirryttäessä tuen portaalla tehostetusta tuesta erityiseen tukeen, tarvitaan perustelu sille, miksi erityistä tukea tarvitaan. Tällöin tehdään PEDAGOGINEN SELVITYS wilmaan.

1.Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävä keino auttaa oppilasta, tehdään yhdessä huoltajien kanssa PEDAGOGINEN SELVITYS erityisen tuen tarpeesta.
2. Asia käsitellään moniammatillisessa ryhmässä, johon on kutsuttu myös huoltajat.
3.Rehtori tekee esityksen erityisen tuen päätöksestä sivistysjohtajalle. Päätösesitykseen kirjataan, missä opetus tapahtuu, oppiaineiden tai/ja muun toiminnan (kuten sosiaalisen vuorovaikutuksen) yksilöllistäminen ja erityiset opetusjärjestelyt.
4. Sivistysjohtaja tekee päätöksen, mikä tarkistetaan ainakin 2.luokan jälkeen sekä ennen 7.luokalle siirtymistä ja tarvittaessa.
5. Mikäli yksilöllistetään oppiaineita lisää tai puretaan yksilöllistämisiä, tehdään aina ennen muutosta pedagoginen selvitys, jonka perusteella rehtori tekee esityksen sivistysjohtajalle, joka tekee uuden päätöksen.

Kaksi kirjallista selvitystä

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii
  • oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä
  • oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta.

Kirjallinen arvio

Näiden kahden selvityksen perusteella opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi.

Pedagogisen selvityksen sisältö

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan
  • oppilaan oppimisen eteneminen
  • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista
  • oppilaan saama tehostettu tai erityinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
  • oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
  • arvio erityisen tuen tarpeesta
  • arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän

Muiden asiakirjojen hyödyntäminen

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, myös niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä