Osa-aikainen erityisopetus ja tukiopetus

Osa-aikainen erityisopetus ja tukiopetus

Oppilas, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, voi saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisen erityisopetuksen toimintamuotoja ovat yksilö-, pienryhmä- ja samanaikaisopetus. Erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin ja se niveltyy oppilaan saamaan muuhun opetukseen.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kolmiportaisen (yleinen, tehostettu ja erityinen) tuen kaikissa vaiheissa. Opetuksen jatkuminen voi vaihdella tilapäisestä pitkäkestoisempaan.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tarkoituksena on tukea ja ohjata esimerkiksi niitä oppilaita, joilla on puhe-, lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia tai matematiikan oppimisvaikeuksia. Oppilasta autetaan kehittämään oppimiseen tarvittavia taitojaan ja tapojaan, jotta oppiminen onnistuisi.

Osa-aikainen erityisopetus järjestetään yhteistyössä vanhempien, oppilaan ja oppilasta opettavien opettajien kanssa. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös oppilashuollosta vastaavien kanssa.

Tukiopetusta voidaan antaa oppilaalle, joka poissaolon tai jonkin muun seikan vuoksi on jäänyt jälkeen opinnoissa. Tukiopetusta ei anneta aiheettoman tai luvanvaraisen poissaolon esim. lomamatkan vuoksi.