Oppilashuolto

Oppilashuolto

Koulukuraattori toimii koko Siikalatvan kunnan alueella. Rantsilassa kuraattori on maanantaisin ja tiistaisin, jolloin hän on tavattavissa sopimuksen mukaan eri kouluilla.

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin elämän eri tilanteissa sekä tukee huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään. Oppilas voi tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa koulunkäyntiin liittyvän tai jonkun muun pulman vuoksi. Aloite keskusteluun voi tulla myös vanhemmilta, opettajalta tai muulta oppilaan lähipiiriin kuuluvalta henkilöltä. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Koulukuraattori osallistuu myös oppilashuoltotyöryhmän toimintaan.

Koululla toimii oppilashuoltoryhmä. Oppilashuollon tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja muita ongelmia riittävän ajoissa. On tärkeää, että tukea tarvitseva oppilas pääsee tuen piiriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tavoitteena on, että oppilaat saavat tarvitsemaansa tukea tasapainoiseen kasvuunsa ja kehitykseensä sekä koulunkäyntiinsä. Opettajat saavat tukea oppilashuoltohenkilöstöltä opetus- ja kasvatustyöhönsä, jolloin edistetään koko työyhteisön hyvinvointia ja välittämisen sekä myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä. Vanhemmat saavat tukea lasten kasvatukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettajat, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, tarvittaessa psykiatrian sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Oppilashuoltoryhmä käsittelee asioita koulun tasolla. Yksittäisen oppilaan asiassa tilanteen käsittelyyn osallistuvat yhdessä etukäteen sovitut henkilöt.

Koulu toimii aloitteellisesti muiden viranomaisten kanssa, kun havaitaan, että koulun omat tukitoimet lapsen auttamiseksi ja oppimisen edistämiseksi eivät riitä ja koordinoi yhteistyön ulkopuolisten asiantuntijatahojen kanssa oppilashuoltoasioissa. Ratkaisumalleja etsitään kodin ja eri asiantuntijoiden yhteistyön sekä paikallisten että muiden tukiverkkojen palvelujen kanssa.

Terveydenhoitajan vastaanotto on Aleksanterin koululla torstaisin. Vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta. Asiasta on hyvä ilmoittaa opettajalle etukäteen. Terveystarkastusajat ilmoitetaan myöhemmin ja vanhemmat voivat tulla mukaan tarkastuksiin.

Kouluterveydenhuolto on osa kuntien perusterveydenhuollon palvelua ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilöstön kanssa. Oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa toteutetaan terveystarkastuksilla, terveystapaamisilla ja seulontatutkimuksilla, joissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan terveydentilaa ja pyritään löytämään terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät.

Kouluterveydenhuollossa tehtävät tarkastukset noudattelevat STM:N ja STAKES:n suosituksia.

Uudessa kouluterveydenhuollon runkosuunnitelmassa terveystarkastuksia on lisätty siten, että terveydenhoitaja tapaa oppilaan pääsääntöisesti jokaisella vuosiluokalla. Lääkärintarkastuksia on kaksi ala-asteella ja yksi yläasteella oppilaan täytettyä 15-vuotta. Tarkastusten sisältö vaihtelee vuosittain ja voi sisältää myös tarvittaessa katsottavia asioita esim. hemoglobiini. Tarkastukset tapahtuvat koulupäivän aikana ja jokaisessa tarkastuksessa annetaan oppilaan mukaan tiedote kotiin vietäväksi. Tarvittaessa kouluterveydenhoitaja ottaa yhteyttä kotiin tarkastuksessa ilmenevistä asioista. Jos vanhempia mietityttää jokin asia lapsen tai nuoren kehityksessä tai terveydentilassa, voivat he ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan asian selvittämiseksi. Oppilaan tarkastusta voidaan silloin aikaistaa tai tehdä ylimääräinen tarkastus.

Kouluterveydenhoitajan yhteistyökumppaneita vanhempien ja koulun lisäksi ovat kouluterveydenhuollosta vastaava lääkäri, fysioterapeutti, mielenterveysneuvolan hoitajat ja sosiaalitoimi. Terveydenhoitajaan voi helpoimmin ottaa yhteyttä puhelimitse puhelintunnin aikana.

Koulutapaturmissa oppilas ohjataan terveyskeskuksen päivystykseen. Päivystykseen soitetaan tiedot tapahtuneesta ja sieltä saadaan tarvittavat ohjeet. On tärkeää, että oppilas heti vahingon sattuessa ilmoittaa siitä opettajalle. Sairastuneen lapsen ja nuoren hoidon arviointi ja hoito tapahtuu ensisijaisesti terveyskeskuksien päivystävien sairaanhoitajien ja lääkärien vastaanotoilla.

Lisätiedot:

Terveydenhoitajana toimii Kirsi Reinikka ja nähet tavoittaa Wilman kautta tai numerosta 050 5853 760

Oppilaiden hammashuolto hoidetaan Rantsilan terveyskeskuksessa. Hammaslääkäri huolehtii suun terveydenhoidosta osana oppilashuoltoa. Hammashoitolasta lähetetään hammaslääkäriaika oppilaan kotiin. Oppilas voi koulusta luvan saatuaan käydä vastaanotolla koulupäivän aikana. Lupa tulee pyytää kyseisen tunnin opettajalta. Oppilas on hammaslääkärimatkalla huoltajien vastuulla. Koulusta ei lähde saattajaa mukaan. Kunnan vakuutukset ovat voimassa.