Stormin koulu

Stormin koulun järjestyssäännöt ja kiusaamiseen puuttumisen malli

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Stormin koulu

Järjestyssäännöillä on tarkoitus edistää koulumme

 • sisäistä järjestystä
 • opiskelun esteetöntä sujumista
 • kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä 

Sääntöjen tavoitteena on

 • ohjata vastuulliseen käyttäytymiseen ja rauhalliseen työskentelyyn
 • ohjata onnistuneeseen yhteistyöhön
 • luoda turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö ja -yhteisö 

Sääntöjä noudatetaan

Osallistuttaessa opetussuunnitelman mukai­seen tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan

 • koulupäivän aikana koulurakennuksessa sekä koulun piha-alueella
 • koulualueen ulkopuolella, kun siellä ollaan koulutyön vuoksi
 • muuna kouluaikana, kuten koulun kerhoissa, retkillä, leirikoulussa, opinto­käynneillä, koulun tapahtumissa ja tilaisuuksissa 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus

 • maksuttomaan perusopetukseen, yhden­vertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskematto­muuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan
 • saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä
 • turvalliseen opiskeluympäristöön ja muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin
 • tulla suojelluksi kouluun laadittujen suunnitelmien mukaisesti väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
 • tulla kuulluksi, kertoa mielipiteensä ja osallistua 

Oppilaan velvollisuus on

 • osallistua opetukseen, kunnes oppivelvolli­suus on suoritettu
 • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti
 • osallistua opetukseen
 • oppilaalla on velvollisuus olla koulualueella kouluaikana

TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN

Koulussa

 • saavun ajoissa kouluun ja oppitunneille
 • jätän ulkojalkineet ja -vaatteet kenkätelineisiin naulakolle
 • kotiin lähtiessä tarkistan naulakkoni siistiksi
 • koulun sisätiloissa liikun meluamatta kävellen
 • noudatan hyviä käytöstapoja
  • olen kohtelias, tervehdin, kiitän ja otan toiset huomioon
  • autan, teen yhteistyötä ja elän sovussa toisten kanssa
  • osallistun ja työskentelen toisia häiritsemättä
  • kuuntelen aikuista ja keskustelen asiallisesti
  • käytän puhelintani tai muuta mobiililaitetta vain opettajan kanssa sovitulla tavalla
  • en kiroile koulussa missään tilanteessa
 • huolehdin omista ja yhteisistä opiskeluvälineistä
 • en poistu koulupäivän aikana koulun alueelta ilman opettajan lupaa

 

Kouluruokalassa

 • pesen kädet ennen ruokailua
 • toimin rauhallisesti ja ruokailen hyvien tapojen mukaisesti 
 • kokoan lounaslautasen monipuolisesti ja viivyttelemättä
 • maistan kaikkia ruokia
 • vältän hävikkiä, otan sen verran kuin jaksan syödä

 

Välitunnilla

 • vietän välitunnit ulkona välituntialueella tai poikkeustilanteissa opettajan kanssa erikseen sopien sisällä
 • tulen sisälle vasta välituntikellon soitua viivyttelemättä ja kävellen
 • en tuo koulureppuani sisätiloihin koulupäivän alkaessa ennen välituntikellon soittoa
 • palautan välituntipeli ja –leikkivälineet sovituille paikoille
 • noudatan välituntivalvojan ohjeita ja ilmoitan tapaturmasta tai muusta vahingosta heti välitunti­valvojalle tai koulun muulle lähimmälle aikuiselle
 • tuon selvittämättömät riitatilanteet ulkovalvojan tietoon
 • välituntileikeissä en saa aiheuttaa loukkaantumisen vaaraa toiselle
 • ymmärrän, että lumipalloja, jäätä, lunta hiekkaa tms. ei voi heittää toista kohti
 • eväät syödään eväsvälitunnilla omassa luokassa tai opettajan luvalla ulkona
 • eväitä ei jaeta kaverin kanssa
 • roskat roskiin ennen tunnin alkua

 

Siisteydestä ja omaisuudesta huolehtiminen

 • käsittelen koulun omaisuutta, opiskeluvälineitä sekä omia tavaroita huolellisesti ja ohjeiden mukaan
 • en koske toisen omaisuuteen luvatta
 • huolehdin omalta osaltani koulutilojen siisteydestä
 • oppilaan velvollisuus on korvata huolimattomuudesta tai tahallisesti aiheuttamansa vahingot
 • ulkokengillä ei mennä sisälle luokkiin (pois lukien tn-tila) tai saliin

 

Turvallisuuden edistäminen  

 • ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä havainnosta, poikkeavasta tilanteesta ja viasta välittömästi lähimmälle aikuiselle
 • säilytän pyöräni lukittuna pyörien säilytyspaikalla
 • käytän pyöräilykypärää pyöräiltäessä
 • noudatan ohjeita koulutarvikkeiden ja liikuntaväli­neiden säilytyspaikasta
 • noudatan vuodenajanvaihteluihin ja säähän liittyviä tarkentavia ohjeita esimerkiksi pukeutumisen suhteen
 • käytävillä toimin asiallisesti muita kohtaan 
 • tiedän, että koulualueella on kameravalvonta
 • en tuo kouluun mitään sellaista, joka voi aiheuttaa vaaraa itselle tai toiselle tai häiriötä koulutyösken­telylle
 • en tupakoi enkä tuo kouluun energiajuomia tai päihteitä (esim. sähkötupakka)

 

Oppitunneilla

 • tervehdin luokkaan saapuvia aikuisia
 • huolehdin, että minulla on tarvittavat tarvikkeet ja välineet mukana
 • en tuo kouluun kuin opiskeluun tarvittavia välineitä tai muita koulun aikuisen kanssa erikseen sovittuja tavaroita
 • en käytä voimakkaasti hajustettuja tuotteita
 • en tuo tai käytä purkkaa koulussa
 • tuntien alussa odotan opettajaa rauhallisesti omalla paikalla
 • vältän tunnilla turhaa opetusta häiritsevää liikkumista
 • en käytä päähinettä/huppua sisätiloissa

 

NIISSÄ ASIOISSA, JOITA JÄRJESTYSSÄÄNNÖISSÄ EI ERIKSEEN MAINITA, NOUDATETAAN PERUSOPETUSTA KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ JA MÄÄRÄYKSIÄ SEKÄ KUHUNKIN TILANTEESEEN ERIKSEEN ANNETTUJA OHJEITA. 

Liitteet:

Kiusaamiseen puuttumisen malli

Sastamala - käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnissa on erityisen tärkeä huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä mihinkään henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotoditukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.
Sastamalan kaupungin perusopetuksen arvioinnin kriteerit niille vuosiluokille, joita numeroarviointi koskee.
 • ERINOMAINEN (10)
 • osaa arvostaa, kunnioittaa ja ottaa huomioon muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan
 • suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja kehittäen
 • noudattaa omehtoisesti ja luotettavasti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää koulutilabteudeb sujumista
 • KIITETTÄVÄ (9)
 • arvostaa ja kunnioittaa muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan
 • ottaa huomioon muut ihmiset
 • suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja hoitaen
 • noudattaa yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää koulutilanteiden sujumista
 • käyttäytyy asianmukaisesti ja ystävällisesti
 • asennoituu koulutyöhön positiivisesti
 • HYVÄ (8)
 • arvostaa muita ihmisiä ja rakentavaa vuorovaikutusta heidän kanssaan
 • suhtautuu ymäristöön myönteisesti
 • noudattaa enimmäkseen yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • TYYDYTTÄVÄ (7)
 • tulee yleensä toimeen muiden ihmisten kanssa
 • suhtautuu ympäristöönsä vaihtelevasti
 • noudattaa yleensä yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • on voinut saada rangaistuksen käytöksestä
 • käytöksessä on usein huomautettavaa
 • KOHTALAINEN (6)
 • tulee vaihtelevasti toimeen muiden ihmisten kanssa
 • suhtautuu ympäristöönsä välinpitämättömästi
 • noudattaa satunnaisesti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • asennoituu koulutyöhön kielteisesti
 • arvosanan 6 antaminen edellyttää yhteydenottoja lukukauden aika oppilaan huoltajaan
 • on saanut rangaistuksia käytöksestä
 • VÄLTTÄVÄ (5)
 • suhtautuminen muihin ihmisiin on ongelmallinen
 • antaa ympäristölle vähän arvoa
 • rikkoo usein yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia
 • on saanut useita rangaistuksia
 • asennoituu koulunkäyntiin kielteisesti
 • on heikosti ojennettavissa koulun kurinpitokeinoin

Stormin koulussa käytössä olevia linkkejä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä