Stormin koulun järjestyssäännöt ja kiusaamiseen puuttumisen malli

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Stormin koulu

Järjestyssäännöillä on tarkoitus edistää koulumme

 • sisäistä järjestystä
 • opiskelun esteetöntä sujumista
 • kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä 

Sääntöjen tavoitteena on

 • ohjata vastuulliseen käyttäytymiseen ja rauhalliseen työskentelyyn
 • ohjata onnistuneeseen yhteistyöhön
 • luoda turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö ja -yhteisö 

Sääntöjä noudatetaan

Osallistuttaessa opetussuunnitelman mukai­seen tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan

 • koulupäivän aikana koulurakennuksessa sekä koulun piha-alueella
 • koulualueen ulkopuolella, kun siellä ollaan koulutyön vuoksi
 • muuna kouluaikana, kuten koulun kerhoissa, retkillä, leirikoulussa, opinto­käynneillä, koulun tapahtumissa ja tilaisuuksissa 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus

 • maksuttomaan perusopetukseen, yhden­vertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskematto­muuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan
 • saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä
 • turvalliseen opiskeluympäristöön ja muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin
 • tulla suojelluksi kouluun laadittujen suunnitelmien mukaisesti väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
 • tulla kuulluksi, kertoa mielipiteensä ja osallistua 

Oppilaan velvollisuus on

 • osallistua opetukseen, kunnes oppivelvolli­suus on suoritettu
 • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti
 • osallistua opetukseen
 • oppilaalla on velvollisuus olla koulualueella kouluaikana

TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN

Koulussa

 • saavun ajoissa kouluun ja oppitunneille
 • jätän ulkojalkineet ja -vaatteet kenkätelineisiin naulakolle
 • kotiin lähtiessä tarkistan naulakkoni siistiksi
 • koulun sisätiloissa liikun meluamatta kävellen
 • noudatan hyviä käytöstapoja
  • olen kohtelias, tervehdin, kiitän ja otan toiset huomioon
  • autan, teen yhteistyötä ja elän sovussa toisten kanssa
  • osallistun ja työskentelen toisia häiritsemättä
  • kuuntelen aikuista ja keskustelen asiallisesti
  • käytän puhelintani tai muuta mobiililaitetta vain opettajan kanssa sovitulla tavalla
  • en kiroile koulussa missään tilanteessa
 • huolehdin omista ja yhteisistä opiskeluvälineistä
 • en poistu koulupäivän aikana koulun alueelta ilman opettajan lupaa

 

Kouluruokalassa

 • pesen kädet ennen ruokailua
 • toimin rauhallisesti ja ruokailen hyvien tapojen mukaisesti 
 • kokoan lounaslautasen monipuolisesti ja viivyttelemättä
 • maistan kaikkia ruokia
 • vältän hävikkiä, otan sen verran kuin jaksan syödä

 

Välitunnilla

 • vietän välitunnit ulkona välituntialueella tai poikkeustilanteissa opettajan kanssa erikseen sopien sisällä
 • tulen sisälle vasta välituntikellon soitua viivyttelemättä ja kävellen
 • en tuo koulureppuani sisätiloihin koulupäivän alkaessa ennen välituntikellon soittoa
 • palautan välituntipeli ja –leikkivälineet sovituille paikoille
 • noudatan välituntivalvojan ohjeita ja ilmoitan tapaturmasta tai muusta vahingosta heti välitunti­valvojalle tai koulun muulle lähimmälle aikuiselle
 • tuon selvittämättömät riitatilanteet ulkovalvojan tietoon
 • välituntileikeissä en saa aiheuttaa loukkaantumisen vaaraa toiselle
 • ymmärrän, että lumipalloja, jäätä, lunta hiekkaa tms. ei voi heittää toista kohti
 • eväät syödään eväsvälitunnilla omassa luokassa tai opettajan luvalla ulkona
 • eväitä ei jaeta kaverin kanssa
 • roskat roskiin ennen tunnin alkua

 

Siisteydestä ja omaisuudesta huolehtiminen

 • käsittelen koulun omaisuutta, opiskeluvälineitä sekä omia tavaroita huolellisesti ja ohjeiden mukaan
 • en koske toisen omaisuuteen luvatta
 • huolehdin omalta osaltani koulutilojen siisteydestä
 • oppilaan velvollisuus on korvata huolimattomuudesta tai tahallisesti aiheuttamansa vahingot
 • ulkokengillä ei mennä sisälle luokkiin (pois lukien tn-tila) tai saliin

 

Turvallisuuden edistäminen  

 • ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä havainnosta, poikkeavasta tilanteesta ja viasta välittömästi lähimmälle aikuiselle
 • säilytän pyöräni lukittuna pyörien säilytyspaikalla
 • käytän pyöräilykypärää pyöräiltäessä
 • noudatan ohjeita koulutarvikkeiden ja liikuntaväli­neiden säilytyspaikasta
 • noudatan vuodenajanvaihteluihin ja säähän liittyviä tarkentavia ohjeita esimerkiksi pukeutumisen suhteen
 • käytävillä toimin asiallisesti muita kohtaan 
 • tiedän, että koulualueella on kameravalvonta
 • en tuo kouluun mitään sellaista, joka voi aiheuttaa vaaraa itselle tai toiselle tai häiriötä koulutyösken­telylle
 • en tupakoi enkä tuo kouluun energiajuomia tai päihteitä (esim. sähkötupakka)

 

Oppitunneilla

 • tervehdin luokkaan saapuvia aikuisia
 • huolehdin, että minulla on tarvittavat tarvikkeet ja välineet mukana
 • en tuo kouluun kuin opiskeluun tarvittavia välineitä tai muita koulun aikuisen kanssa erikseen sovittuja tavaroita
 • en käytä voimakkaasti hajustettuja tuotteita
 • en tuo tai käytä purkkaa koulussa
 • tuntien alussa odotan opettajaa rauhallisesti omalla paikalla
 • vältän tunnilla turhaa opetusta häiritsevää liikkumista
 • en käytä päähinettä/huppua sisätiloissa

 

NIISSÄ ASIOISSA, JOITA JÄRJESTYSSÄÄNNÖISSÄ EI ERIKSEEN MAINITA, NOUDATETAAN PERUSOPETUSTA KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ JA MÄÄRÄYKSIÄ SEKÄ KUHUNKIN TILANTEESEEN ERIKSEEN ANNETTUJA OHJEITA. 

Liitteet:

Kiusaamiseen puuttumisen malli

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä