Erityisopetus Sari Sipola

Erityisopetus

Erityisopettaja Sari Sipola
040-4814601

sari.sipola@salla.fi

Erityisopetuksesta

Erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yleisopetuksen yhteydessä oppilaille, joilla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi puheen, lukemisen tai kirjoittamisen vaikeudet. Ne voivat liittyä johonkin oppiaineeseen tai ilmetä esimerkiksi tarkkaavuuden, keskittymisen, motoriikan, hahmottamisen, aistitoimintojen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöinä.

Osa-aikaisella erityisopetuksella pyritään korjaamaan oppilaan häiriötä, tukemaan luokkaopetusta ja huolehtimaan oppilaan kokonaiskuntoutuksesta. Alaluokilla erityisopetus on luonteeltaan ennalta ehkäisevää ja korjaavaa. Vaikeuksiin pyritään tarttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yläluokilla erityisopetus on luonteeltaan enemmän opintoja tukevaa ja jatko-opintoihin suuntautuvaa.

Oppilaat valikoituvat osa-aikaiseen erityisopetukseen erityisopettajien pitämien seulontatestien perusteella tai oppilas voi tulla erityisopetukseen luokanopettajan, vanhempien tai oppilaan omasta toivomuksesta. Erityisopetuksen onnistumisen kannalta on tärkeää yhteistyö oppilaan, hänen vanhempiensa, opettajien, koulunkäynninohjaajien ja koulutyötä tukevien asiantuntijoiden kanssa. Erityisopetusta toteutetaan käytännössä pienryhmäopetuksena, yksilöopetuksena tai samanaikaisopetuksena.

Luki-opetus

Lukemisen ja kirjoittamisen opetus

Lukivaikeuden tyypillisiä ilmenemismuotoja ovat hahmottamisen vaikeudet, työskentelyn hitaus sekä muistiin ja keskittymiseen liittyvät vaikeudet. Näiden taitojen heikkous vaikeuttaa eri oppiaineiden opiskelua, erityisesti kielien ja matematiikan.

Erityisopetuksessa autetaan oppilasta, jolla on vaikeuksia lukemisen ja kirjoittamisen taitojen oppimisessa. Näiden taitojen heikkous vaikeuttaa eri oppiaineiden opiskelua, erityisesti kielien ja matematiikan. Opetusta annetaan oppilaan koulutuntien aikana ja se toteutetaan pienryhmässä, yksilöopetuksena tai luokanopettajan ja erityisopettajan samanaikaisopetuksena.

Opetus etenee oppilaan oppimisen tahdissa, keskittyen parempien opiskelutekniikoiden omaksumiseen. Erityisopettaja suunnittelee opetusta yhteistyössä luokanopettajan kanssa.

Varsinkin ylemmillä luokilla luetun ymmärtämistä harjoitellaan usein reaaliaineiden tekstien avulla (mm. historia tai ympäristöoppi). Tarvittaessa voidaan sopia myös kokeen tekemisestä tuettuna erityisopetuksessa. Pienessä ryhmässä on turvallista kysyä, erehtyä ja kokea onnistumista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä