Arvopohja ja toiminnan tavoitteet

Kaivopuiston päiväkodin toiminta-ajatus ja arvot

Kaivopuiston päiväkodin työsuunnitelma vuodelle 2018-2019: Päiväkotimme tarjoaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta tukien lasten yksilöllisistä kehitystä ja perheiden hyvinvointia. Kasvatamme lasta toimimaan myös ryhmän jäsenenä. Päiväkodissamme vallitsee lämmin, kannustava ja kiireetön ilmapiiri. Toiminnassamme korostuvat leikki ja leikinomainen toiminta. Fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisessa ympäristössä lapsella on mahdollisuus oppia uusia asioita. Tavoitteenamme on, että jokaisella lapsella on joka päivä hyvä päivä ja turvallinen olo päiväkodissamme.

Rauman varhaiskasvatuksen arvot:
- lapsen kunnioittaminen ja lapsuuden vaaliminen
- turvallisuus ja luottamuksellisuus
- tasa-arvoisuus
- kasvatuskumppanuus
- elämänmyönteisyys ja tulevaisuudenusko
- lapsilähtöisyys
- työnsä osaava henkilöstö

Arvoperusta Raumalla

Varhais- kasvatuksen arvot Raumalla

ILO

LAPSEN OIKEUS OPPIA LEIKKIEN

LÄMMIN JA ARVOSTAVA VUOROVAIKUTUS

TURVALLISUUS

Periaate

Ilo kuuluu jokaiseen päivään ja jokaiselle

Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan

Kunnioitamme toisiamme

Lapsi tuntee olonsa turvalli-seksi

Näin se näkyy

Ilo on naurua, kikatusta ja hyp-pelyä, mutta myös hiljaista onnea, tyytyväisyyttä ja hyväksy-tyksi tulemista. Päivät ovat täyn-nä leikkiä sekä pieniä ja suuria elämyksiä. Hyväntuulisuus ja huumori maustavat päiviämme.

Leikimme päivittäin. Leikille on tilaa, aikaa ja rauhaa. Monipuoli-nen toiminta tukee leikin kautta tapahtuvaa oppimista. Oppi-misympäristömme ovat leikkiin houkuttelevat.

Myönteinen ja avoin ilmapiiri. Läsnäoleva, sensitiivinen* aikuinen. Hoiva ja lämmin syli. Luonteva yhteistyö perheiden kanssa.

Lapsella on hyvä olla. Fyysi-sesti, psyykkisesti ja sosiaali-sesti turvallinen kasvuympäristö. Turvallisuus on jokaisen asia. Riskit tunnistetaan ja korjataan.

Näin toi-mimme

Jaettu ilo lasten ja aikuisten kes-ken. Lasten onnistumisista iloi-taan yhdessä. Olemme myön-teisiä ja kannustavia.

Lapset osallistuvat oppimisympäristön rakentamiseen. Aikuisen läsnäoleva ja leikkiä tukeva rooli. Mahdollistamme pitkäkestoisen leikin.

Huomioimme jokaisen lapsen päivän aikana yksilöllisesti. Kohtaamme perheet aidosti ja ammatillisesti. Vaalimme hyvää ilmapiiriä, josta jokainen työntekijä on vastuussa.

Läsnäoleva kasvattaja. Yhdessä sovituista asioista pidetään kiinni. Kiusaa-miseen puututaan heti. Toi-mimme vastuullisesti.

Arviointi

Arvot näkyvät toiminnassamme ja arvioimme niitä vuosittain.

* lapsen tarpeet tunnistava ja niihin vastaava aikuinen