Arvopohja ja toiminnan tavoitteet

Arvopohja ja toiminnan tavoitteet

Toimintamme arvopohja perustuu Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen arvoihin; ilo, lapsen oikeus oppia leikkien, lämmin ja arvostava vuorovaikutus sekä turvallisuus. Niiden lisäksi tärkeä toimintaamme ohjaava arvo on luonnon kunnioittaminen.

Meille Kipparinpuistossa on tärkeää, että toimintailmapiirimme on myönteinen, viihtyisä, kiireetön ja rohkaiseva. Tavoitteenamme on, että vuorovaikutus henkilökunnan, lasten ja vanhempien välillä olisi avointa ja luottamuksellista. Lapsen yksilöllinen huomioiminen , kuuntelu ja aito läsnäolo ovat meille tärkeitä. Kannustamme lapsia myönteiseen yhdessäoloon ja toistensa huomioimiseen.

ILO

Ylläpidetään positiivista ilmapiiriä; iloitaan yhdessä lasten kanssa ja huomataan hyvä lapsessa.

Annetaan aikaa lapselle: ei luoda tarpeettomasti liian tiukkoja aikatauluja ja muistetaan joustavuus kaikissa tilanteissa.


LAPSEN OIKEUS OPPIA LEIKKIEN

Leikki kuuluu olennaisena osana lapsen elämään. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään. Leikki on myös itseisarvo, lapsi leikkii myös leikin itsensä vuoksi. Leikissä korostuu lapsen oma ajattelu. Leikki on lapsen tapa oppia asioita, hahmottaa ympäristöään ja itseään. Leikkiessään lapsi oppii sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisua ja tunteiden hallintaa. Leikille on raivattava aikaa ja tilaa ja sille on luotava edellytykset. Leikki tarvitsee aikuisen, joka on aidosti läsnä ja rikastuttaa leikkiä tarvittaessa.

Kipparikerhoissa leikki on keskeisessä roolissa. Leikille annetaan aikaa ja aikuiset ovat tarpeen mukaan mukana leikeissä. Aikuisen tehtävänä on mahdollistaa kaikkien lasten osallistuminen ja mukaan pääseminen.


LÄMMIN JA ARVOSTAVA VUOROVAIKUTUS

 Hyväksytään jokainen lapsi omana persoonallisuutenaan, huomioidaan hänen ikänsä, kehitystasonsa, tarpeensa ja mielenkiinnon kohteensa näin tukien hänen hyvinvointiaan yksilöllisesti.

Kohdataan lapsi hänen tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin. Huomioidaan jokainen yksilöllisesti, ainutlaatuisena ja arvokkaana. Huolehditaan siitä, että kaikki tulevat hyväksytyiksi omina itsenään ja taataan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistumiseen.

Toimitaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen parhaaksi. Olemme läsnä ja toimimme yhdessä perheiden kanssa arjen pulmatilanteissa. Keskustelemme kasvatustilanteista ja kasvatuskäytännöistä. Tuemme tarvittaessa vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta.

TURVALLISUUS

Huolehditaan siitä, että Kipparinpuisto on jokaiselle lapselle ja perheelle turvallinen ympäristö, niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Luomme turvallisuutta huolehtimalla lapsen perustarpeista, tarjoamalla turvallisia ihmissuhteita sekä järjestämällä toimintaympäristöä. Tavoitteenamme on avoin, hyväksyvä ja luottavainen ilmapiiri.

LUONNON KUNNIOITTAMINEN

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vaikuttaa lasten arvoihin ja asenteisiin niin, että he kokisivat ympäristöstä huolehtimisen tärkeäksi. Kun lapsilla on tunneside luontoon, he haluavat myös huolehtia siitä. Lapsi oppii parhaiten omien kokemusten kautta, itse tekemällä, siksi retket ovat tärkeä ympäristökasvatuksen muoto.

Kipparinpuistossa pyritään tarjoamaan lapsille myönteisiä kokemuksia luonnosta. Teemme säännöllisesti retkiä lähimetsiin ja tutkimme ympäröivää luontoa. Lapsille annetaan aikaa havainnoida ja ihmetellä.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä