7.4.2 Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätöksen tekeminen

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa - tai ainakin tarjottava näille mahdollisuus tulla kuulluksi. Kuuleminen tapahtuu yhteistapaamisessa tai pyytämällä huoltajien lausunto toimitetun materiaalin perusteella.

Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, sillä huoltajat voivat hakea siihen muutosta valittamalla. Päätös on aina perusteltava. Päätöksen perustelut sisältyvät pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin.

Päätöksen tekee sivistysjohtaja tai Sivistyslautakunta. Jälkimmäinen käsittelee asia, jos siiheh sisältyy merkittäviä taloudellisia vaikutuksia tai oppilaan koulupaikka muuttuu. Käsittely ja päätös ovat salaisia. Päätösasiakirjaan ei merkitä oppilashuollollisia asioita.


Erityisen tuen päätös erityistilanteissa

Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittänyt. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten.

Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.


Erityisen tuen päätöksen päivittäminen

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi päätös.

Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilaalle ryhdytään antamaan tehostettua tukea.


Erityisen tuen päätöksen vaiheet (malli paikallisista tarkennuksista)

1. Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja tulostaa pedagogisen selvityksen ja laatii sen pohjalta päätösluonnoksen.
2. Päätösluonnos toimitetaan oppilaan kotiin kuulemista varten.
3. Kuulemisen tai annetun määräajan jälkeen kasvatus- ja opetustoimenjohtaja tekee lopullisen päätöksen (VIPS).
4. Päätöskopio jaetaan asianomaisille.
5. Alkuperäinen päätös arkistoidaan kasvatus- ja opetustoimistossa.
6. Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja kirjaa päätöksen asiat oppilasluetteloon (Primus).
7. Opettaja laatii oppilaalle hojksin kuukauden sisällä päätöksestä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä