7.6 Toiminta nivelvaiheissa

Nivelvaiheet ovat kriittisiä siirtymiä luokka- tai kouluasteelta toiselle

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista.

Koulun tehtävä on huolehtia, että myös näillä vuosiluokilla työskentelytavat ja arviointikäytännöt ovat oppilaiden ikäkauteen ja edellytyksiin soveltuvia. Tärkeää on, että kotona ja koulussa huolehditaan myös oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.

Tulevat 7-luokat tutustuvat yhteiskouluun toukokuussa, tukioppilaat toimivat tutustumisen apuna. Samaan aikaan järjestetään myös ensimmäinen siirtopalaveri koulujen henkilökunnan kesken. Toinen siirtopalaveri järjestetään syyslukukauden alkupuolella. Vanhempailta 6-luokkalaisten huoltajille järjestetään tarvittaessa. Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä.

7-luokan syyslukukauden alussa järjestetään ryhmäyttävää toimintaa, vaikka opetusryhmä säilyykin käytännössä samana. Keskeinen osa toimintaa on "yli yön " ryhmäytysleiri, jolle myös tukioppilaat osallistuvat osaksi aikaa. KiVa-koulun ja Lions Quest -koulutuksen mahdollisuuksia hyödynnetään tarpeen ja resurssien mukaan.


Perusopetuksen päättäminen ja toiselle asteelle siirtyminen

Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-opintoihin ja tekevät päätöksiä koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtymä edellyttää suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät valmiudet edetä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä turvata opiskelun edellytykset ja hyvinvointi. Siirtyminen kohti uutta elämänvaihetta edellyttää nuorilta lisääntyvää elämänhallintaa, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta.

Koulu tukee oppilaita tässä kehitysprosessissa, jolloin oppilaanohjauksen ja oppilashuollon merkitys korostuu. Oppilaat tarvitsevat runsaasti tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista sekä monipuolista ohjausta niin opinto-ohjaajalta kuin eri oppiaineiden opettajiltakin. On tärkeä varata aikaa keskustella oppilaiden kanssa heidän suunnitelmistaan ja auttaa oppilaita ymmärtämään jatko-opintojen asettamia vaatimuksia sekä tekemään realistisia valintoja.

Siisrtymistä tuetaan yhteisellä tutustumisella SataEdu:n Kankaanpään toimipisteeseen ja yksilökohtaisilla vierailuilla oppilaiden harkinnan alla oleviin oppilaitoksiin. Apuna käytetään tarvittaessa myös ammatinvalintapsykologia. Koska iso osa oppilaista jatkaa saman koulukokonaisuuden lukiossa, näille siirtymä toteutetaan "talon sisäisena" - vaikka tarvittavat informaatiotilaisuudet tietenkin järjestetään. Huoltajille järjestetään vanhempainilta jatko-opinnoista ennen yhteisvalintaa.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä