Kuvataide

KUVATAIDE VUOSILUOKILLA 1–2

Oppiaineen tehtävä

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle.

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

Vuosiluokilla 1-2 luodaan perustaa oppilaiden omakohtaiselle suhteelle kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Ilmaisun taitojen ja esteettisten valmiuksien kehittymistä tuetaan eri aistien ja koko kehon yhteistyöllä. Oppilaita ohjataan käyttämään mielikuvia, kuvataiteen käsitteistöä ja kuvallisen tuottamisen keinoja. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisuutta ja leikinomaisuutta. Oppilaita kannustetaan pitkäjänteiseen taideoppimiseen. Kuvien tuottamista ja tulkintaa harjoitellaan myös tieto- ja viestintäteknologian ja verkkoympäristöjen avulla. Opetuksessa rohkaistaan toimimaan yhdessä, jakamaan kokemuksia sekä vastaanottamaan ja antamaan palautetta kuvallisesta työskentelystä.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

Kuvallinen tuottaminen

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristössään

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia.

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 1-2 innostetaan leikinomaiseen kokeiluun, tieto- ja viestintäteknologian käyttöön sekä taiteidenväliseen toimintaan. Opetustilanteet toteutetaan kouluympäristön lisäksi erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, luonnon ympäristöissä ja verkkoympäristöissä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia.

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Palaute on monipuolista ja rohkaisee oppilaita omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppilaat saavat palautetta kaikilla tavoitteissa määritellyillä taideoppimisen alueilla.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita kuvataiteessa ovat

 • edistyminen tavoitteiden asettamisessa omalle toiminnalle
 • edistyminen materiaalien kokeilemisessa ja tekniikoiden harjoittelussa
 • edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyttämisessä ja niistä keskustelemisessa
 • edistyminen omista ja muiden kuvista keskustelemisessa.

Pomarkun kunta

Kuvataide

VUOSILUOKAT 1-2

Esikoulun ja 1. luokan välinen siirtymävaihe

Kuvataiteen osalta siirtymävaihe ei aiheuta erityisiä toimenpiteitä, mutta kuvataiteen sujuminen voi antaa lisäinformaatiota oppilaan kokonaistilanteesta (esim. hienomotorisista taidoista ja hahmotuskyvystä).

Oppimisympäristö

Opetustilanteet toteutetaan koulu- ja luokkaympäristön lisäksi koulun läheisyydestä löytyvissä rakennetuissa ympäristöissä, luonnon ympäristöissä ja verkkoympäristöissä. Opetuksessa mahdollistetaan ja tuetaan oppilaiden tarkoituksenmukaista työskentelyä yksin ja ryhmässä.

Työtavat

Opettaja luo aktiiviseen kokeiluun ja harjoitteluun rohkaisevaa ilmapiiriä, ja tukee pedagogisilla ratkaisuilla moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista yksin ja ryhmässä. Oppimisessa korostuu leikinomaisuus ja kokeilut. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. Opetuksessa tehdään yhteistyötä ainerajojen yli ja eri taiteenalojen välillä. Oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua ainesisältöjen suunnitteluun. Kuvallisen ilmaisun tulee edetä suorasta toistamisesta kohti oman ajatusmaailman ilmentämistä ja opittujen asioiden soveltamista.

Eriyttäminen

Opetusta eriytetään tarvittaessa ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnalla. Toisaalta kuvataide eheyttää tuen tarpeessa olevan oppilaan ilmaisua ja luo oppilaalle lisäväyliä ajatusmaailmansa jakamiseen. Näin tuetaan oppilaan identiteetin rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia.

Arviointi

Oppimisen arviointi on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palaute on monipuolista ja rohkaisee oppilaista omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppilaita ohjataan sekä itsenäisesti että ryhmänä tarkastelemaan edistymistään ja työnsä tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja niihin onnistumisen kriteereihin, joista on yhdessä keskustellen sovittu työtä aloitettaessa.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ovat

 • edistyminen tavoitteiden asettamisessa omalle toiminnalle
 • edistyminen materiaalien kokeilemisessa ja tekniikoiden harjoittelussa
 • edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyttämisessä ja niistä keskustelemisessa
 • edistyminen omista ja muiden kuvista keskustelemisesta.

Laaja-alaisista osaamisalueista arvioinnissa painotetaan

 • Ajattelua ja oppimaan oppimista (L1)
 • Kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua (L2)
 • Itsestä huolehtimista ja arjen taitoja (L3)

Vuosiluokka: 1 ja 2

Tuntimäärä: 1 vuosiviikkotunti molemmilla vuosiluokilla

Oheisessa taulukossa on tarkemmin määritelty kuvataiteen vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja sisällöt vuosiluokille 1-2. Sisällöissä ilmenevät kursivoidut asiat tulevat oppilaille vastaan ensimmäistä kertaa.

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 1-2

Opetuksen tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen sisällöt

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

1.luokka / 1 vuosiviikkotuntia

2.luokka / 1 vuosiviikkotuntia

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä.

L1, L3, L4, L5

Kuvien tarkastelua ja niistä keskustelua. Omien töiden suunnittelua ja hahmottelua.

Kuvien tarkastelua ja niistä keskustelua. Omien töiden suunnittelua ja hahmottelua.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan.

L2, L4, L5, L6

Oppilaan oman kokemusmaailman kuvien hyödyntäminen.

Kuvia valitaan monipuolisesti kuvataiteesta sekä soveltuvista mediakuvista.

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla

L2, L3, L4, L5

Mahdollinen yhteistyö eri tahojen kanssa esim. Pomarkun kirjasto

Mahdollinen yhteistyö eri tahojen esim.Pomarkun kirjasto

Kuvallinen tuottaminen

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja

L2, L3, L5, L6

Eri tekniikoiden harjoittelua ja monipuolista hyödyntämistä. Omien töiden työstämistä erilaisia materiaaleja käyttäen.

Eri tekniikoiden harjoittelua ja monipuolista hyödyntämistä. Omien töiden työstämistä erilaisia materiaaleja käyttäen yksin ja ryhmässä.

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa

L1, L2, L3, L5

Ilmaisutavat: esim.piirtäminen, maalaaminen, grafiikka, muovailu, rakentelu, valokuvaus, ympäristötaide.

Ilmaisutavat:esim. piirtäminen, maalaaminen, grafiikka, muovailu, rakentelu, valokuvaus, kuvan muokkaus, ympäristötaide.

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa

L1, L2, L4, L7

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjaa oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä

L1, L4, L5, L6

Käsitteet: piste, viiva, väri, muoto.

Käsitteet: piste, viiva, pinta, väri, muoto, sommittelu.

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristössään

L2, L3, L6, L7

Lähiympäristön esineistö ja media, tuotesuunnittelun harjoitteleminen.

Lähiympäristön esineistö ja media, tuotesuunnittelun harjoitteleminen.

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta

L1, L2, L5, L6

Kotiseudun lähihistoria ja oppilaalle merkityksellisten muiden kulttuurien kuvat.

Kotiseudun lähihistoria ja oppilaalle merkityksellisten muiden kulttuurien kuvat, esineet ja arkkitehtuuri.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja

L2, L3, L6, L7

Oppilaille ajankohtaisen ja läheisen median ja esinekulttuurin tarkastelua.

Oppilaille ajankohtaisen ja läheisen median ja esinekulttuurin tarkastelua.

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys

L1, L2, L4, L7

Monikulttuurisuuden huomioiminen, materiaalivalinnat. Tehdään yhteistyötä ainerajojen yli ja eri taiteenalojen välillä.

Monikulttuurisuuden huomioiminen, materiaalivalinnat. Tehdään yhteistyötä ainerajojen yli ja eri taiteenalojen välillä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä