Englanti

VIERAS KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 1 – 2

ENGLANTI

Oppiaineen tehtävä

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.

Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

Englannin/muun vieraan kielen/saamen kielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla. A-oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan A-oppimäärän opetussuunnitelman perusteita ottaen huomioon oppilaiden ikä.

Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin kieliin, kuten englantiin, saameen tai muuhun kieleen. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi. Kielen tai kielten alkeita opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla.

Pomarkun kunta

Englannin kielen opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja ensimmäisen luokan antamat valmiudet. Yhteistyö lapsen muiden opettajien ja huoltajien kanssa on tärkeää. Huoltajille annetaan tietoa uudesta oppiaineesta ja pohditaan opiskelun asettamia vaatimuksia. Mahdollinen oppimisen tuki turvataan vieraan kielen alkuvaiheessa ja oppilaan oppimista seurataan huolellisesti. Vaikka englanti on oma oppiaine, opetus voi olla edelleen myös eheytettyä. Oppilaan on tärkeää saada rohkaisevaa palautetta ja tilaisuuksia oppimisen iloon ja onnistumisen kokemuksiin.

Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus.

ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ

VUOSILUOKKA: 2

TUNTIMÄÄRÄ: 1 VUOSIVIIKKOTUNTIA

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät

sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä vahvistamaan kuuntelun ja kuullunymmärtämisen taitojaan

S1

L2, L4

T2 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti

S1

L1, L2, L7

Kielenopiskelutaidot

T3 kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti myös tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käyttäen

S2

L1, L4, L5,L6

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T4 ohjata ja innostaa oppilasta englannin lukutaidon oppimisessa

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T5 rohkaista ja innostaa oppilasta kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla t. kuvien avulla

S3

L3, L4, L5, L7

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä, nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista englannin kielen avulla. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri. Vuorovaikutustilanteissa toimimista harjoitellaan lorujen, satujen, leikkien, laulujen, draaman ja pelien avulla.

S2 Kieltenopiskelutaidot: Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoa ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä (mm. erilaiset pelit ja oppimisalustat).

S3 Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Pääpaino on suullisessa ilmaisussa. Tarkastellaan puhutun kielen muuttamista kirjoitetuksi kieleksi ja harjoitellaan tekstin suunnittelua. Harjoitellaan oikeinkirjoitusta fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokalla 2

Runsas ja kannustava viestinnällinen harjoittelu tukee kielitaidon kehittymistä. Oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita kaikille. Oppilaantuntemus ja yhteistyö oppilaan kanssa toimivien aikuisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokalla 2

Oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää oppilaan ajattelua ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla. Oppimisen arviointi ja palaute on kannustavaa. Osaamisen tasoa voidaan selvittää puheen (leikki, draama), piirtämisen tai kirjallisen työskentelyn avulla.