Käsityö

KÄSITYÖ VUOSILUOKILLA 1 – 2


Oppiaineen tehtävä

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn. Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

Vuosiluokilla 1-2 käsityön tehtävänä on mahdollistaa oppilaiden käsityön ilmaisun, suunnittelun ja tekemisen tietojen ja taitojen kehittyminen sekä kokemusten karttuminen. Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan toimimaan käsityön suunnittelijoina ja valmistajina sekä käyttämään siinä erilaisia materiaaleja. Käsityö kehittää keskittymiskykyä ja aloitteellisuutta. Se kannustaa arvostamaan ja arvioimaan omaa ja toisten työtä ja työskentelyä. Käsityön kasvatustehtävänä on ohjata oppilaita ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön

S1-S4

L1, L2

T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta

S1, S2, S3

L1, L4, L5

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihinsa

S1 S5

L1, L7

T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti

S2-S4

L4, L6

T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta

S1-S6

L1, L3

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

Sisällöt valitaan siten, että kokonaisen käsityön prosessi toteutuu ja erilaiset materiaalit ja työtavat tulevat tutuksi. Työskennellään yhteisten ilmiöiden parissa useiden oppiaineiden kanssa.

S1 Ideointi: Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, rakennettua ja luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia menetelmiä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan liikettä ja tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.

S2 Kokeilu: Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin.

S3 Suunnittelu: Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja tuotteen kuvailun taitoja.

S4 Tekeminen: Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.

S5 Dokumentointi: Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana.

S6 Arviointi: Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan palautetta toisille oppilaille.

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Oppimisympäristö tukee käsityön toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta opettajan, vertaisryhmän sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet ja materiaalit edistävät tavoitteiden saavuttamista. Oppilaita innostetaan havainnoimaan ja käyttämään havaintojaan käsityötaitojen osana sekä vaikuttamaan ympäristöönsä. Työtapojen valinnoilla oppilaita kannustetaan osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Ohjatun suunnittelun ja tekemisen tukena hyödynnetään mielikuvitusta, tarinoita, draamaa, leikkiä, pelejä sekä luonnon- ja rakennettua ympäristöä. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 1-2

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on luoda pedagogisesti erilaisia työtapoja ja vuorovaikutustilanteita, joilla tuetaan sekä yksilöllistä käsityötaitojen oppimista ja suunnittelua että yhteisöllistä työskentelyä. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet sekä tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien materiaalien, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. Käsityön toiminnallinen oppiminen edellyttää riittävästi aikaa, tilaa ja ohjausta.

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 1-2

Oppimisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota myönteisen palautteen antamiseen ja kannustamiseen sekä työskentelyn aikana että prosessin lopussa. Monipuolisella arvioinnilla ja palautteella tuetaan laaja-alaisen käsityötiedon ja -taidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia tapoja osoittaa edistymistään ja kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojen harjoittelemiseen. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida yhdessä, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä ja toisten työskentelyn arvostamista.

Arviointi kohdistuu kokonaiseen käsityöprosessiin ja eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä, joka todentaa oppilaiden edistymistä ja käsityöllisen osaamisen tasoa. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita käsityössä ovat
- edistyminen työskentelyn sujuvuudessa
- edistyminen suunnittelun, tekemisen ja arvioinnin taidoissa

- edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa

- edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa.

Pomarkun kunta

Käsityö

Vuosiluokat 1-2

Esiopetuksen ja 1. luokan välinen siirtymävaihe

Käsityön osalta siirtymävaihe ei aiheuta erityisiä toimenpiteitä, mutta käsitöiden sujuminen voi antaa lisäinformaatiota oppilaan kokonaistilanteesta, kuten hienomotorisista taidoista.

Oppimisympäristö ja työtavat

Opetustilanteet toteutetaan asianmukaisesti varustelluissa, turvallisissa luokkaympäristöissä. Opetuksessa käytetään sekä teknisen että tekstiilityön materiaaleja ja tekniikoita. Oppilaita innostetaan työn suunnitteluun ja toteutukseen. Tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan Pomarkun kirjaston kanssa.

Eriyttäminen

Käsityön opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet. Tarvittaessa opetusta eriytetään materiaalien ja tekniikoiden valinnalla. Toisaalta käsityö kehittää tuen tarpeessa olevan oppilaan hienomotorisia taitoja, silmä-käsikoordinaatiota sekä oman työn suunnittelua.

Arviointi

Oppilaan saama palaute on luonteeltaan myönteistä ja kannustavaa koko prosessin ajan ja lopuksi. Arviointi kohdistuu koko käsityöprosessiin, jota on taltioitu pitkin matkaa.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ovat

  • edistyminen työskentelyn sujuvuudessa
  • edistyminen suunnittelun, tekemisen ja arvioinnin taidoissa
  • edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa
  • edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa

Laaja-alaisista osaamisalueista arvioinnissa painotetaan

  • Ajattelua ja oppimaan oppimista (L1)
  • Kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua (L2)
  • Itsestä huolehtimista ja arjen taitoja (L3)

Oheisessa taulukossa on tarkemmin määritelty käsityön vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja sisällöt vuosiluokille 1-2. Sisällöissä ilmenevät kursivoidut asiat tulevat oppilaille vastaan ensimmäistä kertaa.

Käsityön opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 1-2

Opetuksen tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen sisällöt

Ideointi, kokeilu, sunnittelu

1. luokka/ 2 vuosiviikkotuntia

2. luokka/ 2 vuosiviikkotuntia

T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön

L1, L2

Ideoidaan ja suunnitellaan yhteisöllistä tai omaa työtä. Lähtökohtana esim. tunteet, tarinat, mielikuvitusympäristöt, rakennetut- tai luonnonympäristöt.

Suunnitellaan ja ideoidaan yhteisöllistä tai omaa työtä. Lähtökohtana esim. tunteet, tarinat, mielikuvitusympäristöt, rakennetut- tai luonnonympäristöt. Pohditaan tuotteen käyttötarkoitusta (säilytin, suoja jne.).

T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta

L1, L4, L5

Havainnollistetaan omaa ideaa pohjakuvilla (ideakuvat, hahmottelu).

Havainnollistetaan omaa ideaa pohjakuvilla (ideakuvat, hahmottelu, tvt:n käyttö). Pohditaan jo mahdollisia materiaali- ja tekniikkaratkaisuja.

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

L1, L7

Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja työskentelyvälineisiin, otetaan suunnitelma huomioon kokeiluja tehtäessä. Ymmärretään materiaalien alkuperää.

Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja työskentelyvälineisiin, otetaan suunnitelma huomioon kokeiluja tehtäessä. Yritetään löytää ikätasolle ja suunnitelmaan soveltuva tekninen ratkaisu. Ymmärretään materiaalien alkuperää.

Tekeminen

T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti

L4, L6

Teknisen työn ja tekstiilityön työtapojen monipuolista hyödyntämistä. Mm. mitataan, naulataan, hiotaan, leikataan, liimataan, ommellaan, virkataan ja nyöritellään.

Teknisen työn ja tekstiilityön työtapojen monipuolista hyödyntämistä. Mm. mitataan, naulataan, hiotaan, leikataan, liimataan, ommellaan, virkataan ja nyöritellään.

Työstetään omia töitä kovia ja/tai pehmeitä materiaaleja käyttäen.

Työstetään omia töitä kovia ja/tai pehmeitä materiaaleja käyttäen.

Tutustutaan käsityön peruskäsitteistöön ja nimistöön. Harjoitellaan materiaalien ja välineistön tunnistamista työnteon lomassa.

Ymmärretään joitakin käsityön peruskäsitteitä ja nimiä. Tunnistetaan tuttuja käsityön materiaaleja ja välineitä.

Harjoitellaan työskentelemään ja liikkumaan työtilassa turvallisesti.

Harjoitellaan työskentelemään ja liikkumaan työtilassa turvallisesti.

Dokumentointi ja arviointi

T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta

L1, L3

Harjoitellaan valmiin käsityön tallentamista TVT:n keinoja hyödyntäen (mahdollinen kummioppilaiden apu).

Harjoitellaan käsityöprosessin ja valmiin työn tallentamista TVT:n keinoja hyödyntäen (mahdollinen kummioppilaiden apu).

Kannustava palaute ohjaa työssä etenemistä koko käsityöprosessin ajan. Tarjotaan myös välineitä ja mahdollisuuksia itsearviointiin.

Kannustava palaute ohjaa työssä etenemistä koko käsityöprosessin ajan. Tarjotaan myös välineitä ja mahdollisuuksia itse- ja vertaisarvioinnin antamiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä