Oppimisen tuki

Kodin ja koulun tuki

Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on oppilaan ehjä oppimispolku läpi perusopetuksen. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja koulunkäynnistä. Koulumme järjestää vanhempaintapaamisia ja -iltoja, jolloin huoltajilla on mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista, tulla kuulluksi ja tutustua koulun henkilöstöön.

Erityisesti silloin kun herää huoli oppilaan oppimiseen tai kasvuun liittyen, korostuu henkilöstön aloitteellisuus huoltajien osallistamiseksi tuen tarpeen arviointiin ja suunnitteluun.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan kuin se on kulloinkin tarpeellista. Tukea voi saada myös oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Oppimista ja koulunkäyntiä tukevat yleisesti muun muassa

  • monipuoliset opiskelumenetelmät ja koulutehtävät
  • opiskelu joustavissa opetusryhmissä
  • oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut
  • oppilaanohjaus
  • tukiopetus
  • erityisopetus
  • avustajapalvelut
  • tehostetun ja erityisen tuen palvelut.


Yleinen tuki

Yleinen tuki on osa päivittäistä koulutyötä ja tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas saa laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea kaikkina koulupäivinä. Koulun koko henkilökunta yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa tukee oppilaan koulunkäyntiä, oppimista ja myönteistä kasvua sekä kehitystä. Oppilaan tuen tarpeeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yksittäisillä pedagogisilla ratkaisuilla sekä ohjaus- ja tukitoimilla - osana koulun arkea.

Tehostettu tuki

Jos oppilas tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, hän saa tehostettua tukea. Oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio, jossa kuvataan oppilaan vahvuudet sekä oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne. Samalla tehdään oppilaan oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin. Tuki tuodaan ensisijaisesti oppilaan ryhmään.

Erityinen tuki

Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävä tuen muoto, tehdään moniammatillisena yhteistyönä koulunkäyntiin liittyvä pedagoginen selvitys. Oppilaan kokonaisvaltaisen ja suunnitelmallisen erityisen tuen aloittaminen edellyttää erityisen tuen päätöstä. Yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Erityisen tuen päätös tehdään toistaiseksi ja sitä tarkistetaan tuen tarpeen muuttuessa sekä nivelvaiheissa. Erityistä tukea saava oppilas voi opiskella muun opetuksen yhteydessä tai erityisen tuen ryhmässä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä