Opinto-ohjaaja, oppilaanohjaaja / Study advisor, student counsellor

Vuosiluokilla 7 - 9

Toimenkuva ja tavoite

Opinto-ohjaaja palvelee ensisijaisesti oppilasta ja hänen huoltajiaan. Hän tiedottaa jatko-opintovaihtoehdoista ja hakemisesta niihin sekä on mukana vanhempainilloissa. Ohjauksen lähtökohtana on oppilaiden erilaisuuden huomioon ottaminen. Sen avulla tuetaan oppilaan itsenäistymistä ja tasapainoisen persoonallisuuden kehittymistä.

Opinto-ohjaaja pitää ohjauksen luokkatunnit, auttaa valitsemaan viisaasti valinnaisaineet ja ohjaa henkilökohtaisesti erityisesti päättöluokkalaisia jatko-opintoihin. Lisäksi opinto-ohjaaja auttaa ja tukee oppilasta koulunkäynnin ja nuoruusiän pulmissa.

Vuosiluokilla 7-9 on varattu jokaiselle oppilaalle vähintään yksi ohjauskerta lukuvuodessa. Opinto-ohjaaja tutustuttaa oppilaita työelämään, hoitaa yhteyksiä elinkeinoelämään ja muihin oppilaitoksiin sekä työ- ja elinkeinotoimistoon ( TE-toimisto) ja sen ammatinvalinnan ohjaukseen.

Oppilaanohjauksen tavoitteena on

- vahvistaa opiskelutaitoja
- kehittää myönteistä asennetta opiskeluun, työntekoon ja yrittämiseen
- syventää oppilaan itsetuntemusta, jotta hän pystyisi tekemään realistisia valintoja niin opinnoissaan kuin muutenkin elämässään
- antaa tietoa työelämästä ja eri koulutusmahdollisuuksista

Vuosiluokilla 7 - 9 oppilaanohjaus muodostuu:

- henkilökohtaisesta ohjauksesta
- pienryhmäohjauksesta
- työelämään tutustumisesta
- luokkamuotoisesta ohjauksesta

Ohjausta antavat kaikki koulusi aikuiset, heistä erityisesti sinua opettavat opettajat, erityisopettaja ja oppilaanohjaajasi. Ohjausta tapahtuu oppitunneilla, pienemmissä ryhmissä ja kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa. Joskus niissä on mukana myös luokanvalvojasi tai vanhempasi.

Koulumme opinto-ohjaajana toimii Sirpa Uski, puh. 044 7559 257, sirpa.uski@edu.outokummunkaupunki.fi