Kolmiportainen tuki perusopetuksessa

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee.

Koulutyössä on tärkeää erilaisten oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden tarpeita tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. Tuen oikea-aikaisuus sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen turvaamiseksi. Kodin ja koulun yhteistyö on edellytys onnistuneelle opiskelun tukemiselle.

Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulu auttaa oppilasta erilaisin tukimuodoin, jotka riippuvat vaikeuksien laadusta ja laajuudesta.

Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki ja avustajapalvelut. Niitä käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä.

Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Kun oppilaan tuen tarve muuttuu, liikutaan tuen portailla joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaan joko vähentäen tai vahvistaen tukea.

Yleinen tuki

 • Yleinen tuki on kaikille oppilaille tarvittaessa annettavaa tukea.
 • Yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta ja opetusta ja sen tehtävänä on oppilaan tukeminen tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Yleinen tuki on mm. opetuksen eriyttämistä, tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta.
 • Oppilaan saama tuki kirjataan Wilmaan.

Tehostettu tuki

 • Kun oppilas tarvitsee säännöllisempää tukea oppimiseen tai koulunkäyntiin, aloitetaan tehostettu tuki.
 • Tehostettu tuki on säännöllistä, suunnitelmallista tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta. Myös yleisen tuen aikana annettuja muita tukimuotoja tehostetaan.
 • Ennen tehostetun tuen aloittamista opettaja tai opettajat laativat pedagogisen arvion oppilaan oppimisen tilanteesta kuullen oppilasta ja hänen huoltajiaan. Arvion tarkoituksena on selvittää oppilaan oppimisvalmiuksia sekä sitä, millaista tukea hän tarvitsee oppimiseensa.
 • Pedagogisen arvion pohjalta oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma kirjataan Wilmaan. Oppimissuunnitelmaan kirjattuja tukitoimia seurataan tiiviimmin ja arvioidaan niiden vaikutusta.

Erityinen tuki

 • Kun oppilas tarvitsee kokonaisvaltaisempaa, suunnitelmallisempaa ja vahvempaa tukea oppimiseensa tai koulunkäyntiinsä, siirrytään erityiseen tukeen. Tällöin eri oppiaineissa oppimääriä on mahdollista helpottaa ja suunnitella oppilaalle yksilölliset tavoitteet oppimiseen. Oppilas etenee opiskelussa henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan.
 • Ennen tuen aloittamista oppilaan oppimisen tilanteesta tehdään pedagoginen selvitys huoltajaa ja oppilasta kuullen. Tämän jälkeen rehtori tekee erityisen tuen päätöksen, mikä on virallinen hallintopäätös valitusosoituksineen.
 • Erityisessä tuessa oppilaalle laaditaan yhteistyössä opettajien, oppilaan ja huoltajien kesken henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS, johon annettava tuki kirjataan. HOJKS kirjataan Wilmaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä