Kriisisuunnitelma

Kriisisuunnitelma 2019-2020: toimintaohjeet

SISÄLLYS

 1. Tärkeitä puhelinnumeroja
 2. Vastuu kriisitilanteissa
 3. Koulun kriisiryhmä
 4. Kriisiryhmän toimintaperiaatteet
 5. Kriisityön tavoitteet
 6. Kriisiryhmän tehtävät
 7. Toiminta äkillisissä kriisitilanteissa:
 • Äkillinen vakava sairastuminen tai tapaturma
 • Omaisuusrikos
 • Väkivaltatilanteet
 • Päihteiden vaikutuksen alainen koulussa
 • Kouluyhteisön aikuisen kriisi
 • Kuolemantapaus
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Suuronnettomuus
 • Koulun ulkopuoliset kriisitilanteet

HÄTÄNUMERO 112

POLIISI 112

TALONMIES Jouko Kerttunen 044-7032448

Näin teet hätäilmoituksen:

1. SOITA HÄTÄPUHELU 112

2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT

3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA

(Nuottasaari-talo, Isokatu 94, 90120 Oulu)

4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN

5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAISESTI

6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

7. OPASTA AUTTAJAT PAIKALLE !

 

Hälytä talon henkilökunta :

 

Kanslia 08-5542 875

Opettajainhuone 08-5542 871

Talonmies Jouko Kettunen 044-7032448

Taidekoulun kanslia 044-703 9942

Keittiö 040-1547413

Nuottasaaren koulu 050-3166681

Nuottasaari-talon turvallisuusvastaava Mia Lappalainen 044-703 9213

Krista Karjalainen, hallitus 040-7622188

Securitas-vartija 020 4913 510


Oulun steinerkoulun työsuojeluorganisaatio 2019-2020

 

Anne-Mari Savolainen työsuojelupäällikkö, rehtori

työsuojeluvaltuutettu Noora Askinen

työsuojeluvaravaltuutettu Kati Ylinampa

 

Kaikkonen Pirkko 040-5856434 hallinto

Karjalainen Krista 040-7622188 hallituksen pj.

Pirkola Mervi 040-3524283 terveydenhoitaja (vastaanotto pääsääntöisesti ma, ke ja to klo 8-16)

 

Muut tärkeät yhteistyötahot

Iltapäiväkerho Silja Suni 040-7061698

 

Terveystalo- työterveyshuolto

Ajanvaraus 0306000

Työterveyshoitaja Airi Karjalainen

TT-lääkärit Kirsi Syrjälä, Sauli Ängeslevä2. VASTUU KRIISITILANTEISSA

Kokonaisvastuu kuuluu rehtorille.

Toimintavastuu on aluksi läsnäolevalla aikuisella.

Opettajan tehtäviin kuuluu kriisitilanteessa huolehtia oppilaistaan.

Jokaisella yhteisön jäsenellä on velvollisuus auttaa ja jokaisella on oikeus saada apua.

Vakavan kriisin selvittelyn ja jatkokäsittelyn hoitaa koulun kriisiryhmä.

 

3. KOULUN KRIISIRYHMÄ

Kriisiryhmän voi kutsua koolle kuka tahansa kriisiryhmän jäsenistä. Kriisiryhmän kokoonpano voi vaihdella tilanteen mukaan. Kriisistä ilmoitetaan aina heti rehtorille. Rehtori tai opettajakunnan puheenjohtaja 


 • varmistaa tiedon oikeellisuuden.
 • selvittää ketä/keitä tieto koskee.
 • ottaa yhteyden omaisiin.
 • vastaa tiedottamisesta.

Koulun kriisiryhmään kuuluu lukuvuonna 2019-2020:

Oppilashuoltoryhmän jäsenet: oppilashuoltoryhmän vetäjä Mervi Heikka, erityisopettaja Minna Viinikka/Noora Askinen, terveydenhoitaja Mervi Pirkola, apulaisrehtori Kati Ylinampa

rehtori Anne-Mari Savolainen

Opiskelijahuoltoryhmässä opinto-ohjaaja Hannele Lauronen

tarvittaessa koulukuraattori ja/tai -psykologi tai lukiokuraattori ja/tai -psykologi


4. KRIISIRYHMÄN TOIMINTAPERIAATTEET

Kriisiryhmä kokoontuu välittömästi, jos kouluyhteisöä tai jotakin sen jäsentä kohtaa vakava kriisi. Sellaisia voivat olla esimerkiksi oppilaan tai koulun työntekijän kuolema, vakava onnettomuus, päihteet, väkivalta tai fyysisen vahingoittumisen uhka. Kriisiryhmä on vastuussa kriisin selvittelystä ja ryhtymisestä toimenpiteisiin, joissa kriisin kaikki osapuolet otetaan huomioon.

5. KRIISITYÖN TAVOITTEET

Koulun kriisityön tavoitteena on tunnistaa kriisit ja toimia niissä nopeasti, tehokkaasti ja hallitusti. Kriisisuunnitelman avulla koulu vahvistaa yhteisön ja sen jäsenten kykyä selviytyä vaikeista tilanteista ja siten myös tukea koulun henkilöstön jaksamista. Kriisin selvittäminen koulutasolla on välttämätöntä, koska koulu on aina merkittävä paikka lasten ja nuorten elämässä. Kouluyhteisö ja sen jäsenet voivat muodostaa vahvan suojaa ja turvaa antavan tuen kriisin kohdanneille.


6. KRIISIRYHMÄN TEHTÄVÄT

 • ottaa selvää tosiasioista.
 • sopia jatkotoimien organisoimisesta ja tiedottamisesta sekä jälkihoidon järjestämisestä
 • miettiä tarvittavien toimien laajuuden, delegoinnin ja koordinoinnin.
 • harkita ulkopuolisen avun ja konsultaation tarpeellisuuden.
 • tiedottaa koulun henkilökunnalle asiasta.
 • päättää, kuka vastaa tiedottamisesta koulun ulkopuolella (jos on kysymys henkilökriisistä, on tiedottamisesta ja asian käsittelytavasta sovittava perheen kanssa).
 • päättää, kuka kertoo ja miten koulun oppilaille sekä suunnittelee, millä tavoin estetään huhujen leviäminen.
 • huolehtia, ettei kukaan jää yksin vaikeassa tilanteessa.
 • vastata koulun kriisivalmiudesta ja järjestää tarvittaessa koulutusta.

Oppilaan tarve ja mahdollisuus keskusteluun on otettava huomioon. Nuorten tarve toiminnallisuuteen ja konkreettiseen tekemiseen on hyödynnettävä. Oppilaita on autettava löytämään keinot asian käsittelemiseen ja kriisin läpikäymiseen on annettava aikaa ja tilaa. Jälkipuinnin tarpeellisuus on mietittävä.

 

7. TOIMINTA ÄKILLISISSÄ KRIISITILANTEISSA

 

7.1: ÄKILLINEN VAKAVA SAIRASTUMINEN TAI TAPATURMA

 • anna ensiapu
 • hälytä lisäapua ja mikäli mahdollista kouluterveydenhoitaja paikalle
 • tiedota rehtorille / opettajakunnan puheenjohtajalle
 • huolehdi muiden oppilaiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä potilaan yksityisyydestä
 • rehtori vastaa jatkotoimenpiteistä ja kutsuu tarvittaessa kriisiryhmän koolle
 • kirjaa tapahtumat ja toimita asiakirja rehtorille arkistoitavaksi
 • tee tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön

7.2: OMAISUUSRIKOS

Tee havainnoistasi (esim. näpistyksestä, ilkivallasta) ilmoitus luokanvalvojalle, luokanopettajalle tai rehtorille, jotka kuulevat asianosaisia.

 • asiasta ilmoitetaan koteihin
 • rehtori/opettajakunnan puheenjohtaja/Nuottasaari-talon turvallisuusvastaava/asianomainen itse ottaa tarvittaessa yhteyden poliisiin
 • asianosainen päättää, tehdäänkö rikosilmoitus
 • sovittelusta sopivat osapuolet neuvottelussa
 • tarvittaessa syyllistä rangaistaan koululain mukaan

 

7.3: VÄKIVALTATILANTEET

Kun kohtaat aggressiivisen henkilön koulussa:

 • pysy rauhallisena, älä näytä pelkoasi, vältä äkkiliikkeitä
 • arvioi tilanne ja ohjaa oppilaat turvalliseen paikkaan
 • puhu rauhallisesti
 • jos sinua uhataan, poistu paikalta
 • tiedota rehtorille/opettajakunnan puheenjohtajalle/Nuottasaari-talon turvallisuusvastaavalle
 • rehtori päättää toimintatavan tilanteen mukaan
 • hälytä apua tarvittaessa
 • jos et itse voi poistua, tee niin kuin henkilö käskee ja pyri paikkaan, jossa on muita ihmisiä
 • kirjaa tapahtumat ja toimita asiakirja rehtorille arkistoitavaksi
 • rehtori/opettajakunnan puheenjohtaja järjestää jälkipuinnin ja sovittelun tarvittaessa


7.4: PÄIHTEIDEN VAIKUTUKSEN ALAINEN OPPILAS KOULUSSA

 • oppilas viedään terveydenhoitajan, rehtorin tai luokanopettajan/-ohjaajan luo
 • oppilasta koskeva huoli/epäily ilmoitetaan vanhemmille, lastensuojeluviranomaiselle (lastensuojelulaki) ja rehtorille
 • oppilas toimitetaan terveyskeskukseen tutkittavaksi
 • aikuinen ohjataan terveyshuollon asiakkaaksi
 • rehtori kertoo opettajille tai opettajakunnalle, jos he tarvitsevat tiedon opetus- ja kasvatustyössään
 • päihteiden vaikutuksen alaisena koulussa esiintynyt oppilas saa koulusta rangaistuksen, jos asiasta ei seuraa muita, esimerkiksi poliisin, rangaistustoimenpiteitä
 • tilanteen seuranta ja vastuuhenkilö koulussa mietitään tapauskohtaisesti

7.5: KOULUYHTEISÖN AIKUISEN KRIISI

- pyri myötäelävään keskusteluun asianosaisten kanssa

-osoita, että välität

-kun olet saanut asianosaisen luvan, ota yhteys kriisiryhmään, joka suunnittelee tukitoimet huomioituaan asianosaisen toiveet

-jos asianosainen ei itse huomaa ilmeistä avuntarvettaan, rehtori voi tarvittaessa käynnistää tukitoimet (esim. terveydenhuolto)


7.6: KUOLEMANTAPAUS

Jos olet saanut tiedon kouluyhteisöä koskettavasta kuolemantapauksesta, tiedosta asiasta välittömästi rehtorille, joka vastaa jatkotoimenpiteistä.

Rehtori on yhteydessä omaisiin ja sopii tiedottamisesta sekä käytännön järjestelyistä.

Rehtori kutsuu tarvittaessa koulun kriisiryhmän koolle.

Kouluyhteisöön kuuluvan kuolema

 • rehtori kertoo kuolemasta kouluyhteisölle
 • vietetään hiljainen hetki
 • oppilaiden ja henkilöstön kanssa keskustellaan tapahtuneesta
 • hautajaisiin osallistumisesta ja muistamisesta sovitaan omaisten kanssa
 • tarvittaessa järjestetään jälkipuinti
 • itsemurhan ollessa kyseessä on tarkoin sovittava, mitä ja miten tapahtuneesta tiedotetaan
 • itsemurhatapauksessa jälkipuinti on järjestettävä aina

Kouluun kuuluvan lähiomaisen kuolema

 • pyydetään asianosaisilta lupa kertoa tapahtuneesta
 • huomioidaan henkilön suru ja kunnioitetaan hänen toiveitaan surun käsittelemisessä
 • surevaa tuetaan, jotta hän pystyy jatkamaan koulutyötään (tarvittaessa yhteys oppilashuoltoryhmään/kriisiryhmään)

7.7: SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ

 • keskustele epäilystä terveydenhoitajan kanssa
 • jos sinulle uskoudutaan, kuuntele, tee muistiinpanot ja pyri säilyttämään oppilaan luottamus
 • älä hätiköi, kysy neuvoa oppilashuoltohenkilöltä tai perheneuvolasta
 • huomioi kaikkien asianosaisten oikeusturva

7.8: SUURONNETTOMUUS

Suuronnettomuuksissa noudatetaan koulun turvallisuussuunnitelman sisältämiä ohjeita


7.9: KOULUN ULKOPUOLISET KRIISITILANTEET

Monet koulun ulkopuoliset kriisitilanteet tuntuvat myös koulun toiminnassa. Ne voivat vaihdella koulun läheisyydessä tapahtuneesta onnettomuudesta paikkakuntaa tai koko maata koskevaan suruun. Myös monet kansainväliset katastrofit ja muut kriisitilanteet tuntuvat koulussa asti.

Mitä läheisemmästä tapahtumasta on kyse, sitä nopeammin koulun on reagoitava tapahtuneeseen. Keskeisellä sijalla on koulun kriisiryhmä. Sen tulee seurata tapahtumia ja tarpeen vaatiessa ottaa ne esille opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Koulu- tai muut viranomaiset voivat pyytää koulua tiedottamaan asiasta – usein tällöin koulu saa valmista tiedotusmateriaalia. Yhteisesti sovitaan kuinka asia otetaan esille oppilaiden kanssa:

 • asiasta voidaan keskustella luokissa opettajien johdolla
 • asiasta voidaan tiedottaa koteihin kirjeellä
 • voidaan järjestää vanhempainiltoja
 • koulun henkilökunta, oppilaat ja heidän vanhempansa voivat kokoontua yhteiseen tilaisuuteen
 • Jos tapahtumalla on voimakkaita vaikutuksia henkilökunnan tai oppilaiden reaktioihin voi olla syytä hankkia ulkopuolista apua. Kaupungilla on omia kriisi- ja jälkipuintiryhmiä niin aikuisille kuin lapsillekin.

Esimerkkejä:

 • lähistöllä sattunut liikenneonnettomuus
 • lähistöllä sattunut tulipalo
 • paikkakunnalla sattunut tuhoisa onnettomuus
 • suuronnettomuus joka satuttaa koko maata
 • sotatilan tai muun poikkeustilan julistaminen
 • maamme läheisyydessä sattunut suuronnettomuus tai luonnonkatastrofi, saasteonnettomuus
 • jonkun kuuluisuuden tai valtionpäämiehen salamurha tai kuolema
 • maamme läheisyydessä syttynyt sotatila

 

OPK 8/19

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä