Perusasteen opiskeluhuolto

PERUSASTEEN OPISKELUHUOLTO

PERUSASTEEN OPISKELUHUOLTO


Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Tavoitteena on, että kaikki lapset ja nuoret tuntevat kuuluvansa turvalliseen kouluyhteisöön, jossa on viihtyisä oppimisympäristö.

Kaikkien koulussa työskentelevien aikuisten vastuulla on huolehtia lasten ja nuorten oppimisesta ja hyvinvoinnista yhteistyössä kotien kanssa. Opiskeluhuoltotyöllä pyritään ennaltaehkäisemään oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien syntyminen. Oppilashuoltoryhmän roolina on koordinoida, kehittää ja arvioida yhteisöllistä oppilashuoltotyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oppilashuoltoryhmä päivittää joka syksy koulun oppilashuoltosuunnitelman yhteistyössä opetushenkilöstön, huoltajien, oppilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Valmistumisen jälkeen oppilashuoltosuunnitelman voi lukea Wilmasta kohdasta "vuosisuunnittelu”.

Opiskeluhuoltopalvelut


Huom! Psykologin rekrytointi on Oulun kaupungilla toistaiseksi kesken, joten kaupunki ei ole nimennyt steinerkoululle psykologia tällä hetkellä.

Koulupsykologi
on Oulun kaupungin oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden työntekijä. Yhteydessä voi olla matalalla kynnyksellä mikäli herää huolta mm. lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen, koulunkäyntiin ja oppimiseen, keskittymiseen ja tarkkaavuuteen, tunne-elämän tai mielen hyvinvointiin liittyen. Oppilaat voivat tulla koulupsykologin asiakkuuteen oma-aloitteisesti, huoltajien, koulun henkilökunnan tai ulkopuolisten yhteistyötahojen ohjaamina. Palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Oppilaan ja hänen huoltajiensa tukemisen ohella koulupsykologi tarjoaa konsultaatiota opettajille ja muulle koulun henkilöstölle. Koulupsykologi osallistuu yksittäisen oppilaan osalta myös oppimisen kolmiportaisen tuen suunnitteluun ja tarvittaessa huoltajien suostumuksella selvittelee oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä pulmia psykologisin tutkimuksin.

Yhteisöllisen koulupsykologityön tavoitteena puolestaan on edistää koko kouluyhteisön psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia mm. osallistumalla yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja koulun kriisityöhön sekä mahdollisuuksien mukaan erilaisten ryhmien vetämiseen, luokkatyöskentelyyn, vanhempainiltoihin, hyvinvointipäiviin ym. koulun yhteisiin tapahtumiin.

Koulukuraattori Matias Kavalus on Oulun kaupungin oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden työntekijä. Hän on tavattavissa Oulun steinerkoululla sovitusti, puhelimitse 044 7039673, Wilman kautta sekä sähköpostitse (matias.kavalus(a)ouka.fi). Koulukuraattori edustaa sosiaalityön asiantuntemusta monialaisessa oppilashuoltotyössä. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, huoltajat sekä opettaja tai yhteistyötahot oppilaan ja huoltajien suostumuksella.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä tilanteissa, jotka liittyvät koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin, perhesuhteisiin, lapsen jaksamiseen tai elämässä tapahtuviin muutoksiin. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa lastensa kasvatusasioista. Koulukuraattorin palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Lisäksi koulukuraattori toimii yhteisöllisellä tasolla oppilashuolto- ja kriisiryhmässä sekä mahdollisuuksien mukaan luokissa, ryhmissä ja erilaisissa kouluyhteisön tapahtumissa.

Psykologinen sairaanhoitaja Juha Rusilalle voi tehdä ajanvarauksen kouluterveydenhoitaja Mervi Kaverin (p. 040 352 4283) kautta. 


Kouluterveydenhuoltopalvelut

Kouluterveydenhoitaja Mervi Kaveri (p. 040 352 4283) on paikalla maanantaisin, tiistaisin (parillisina viikkoina), keskiviikkoisin ja torstaisin. Päivystystunti on klo 11.30-12.00 sekä 13.00-13.30. Tällöin terveydenhoitajaa voi tavata ilman ajanvarausta. Opiskeluterveydenhuollon tilat löytyvät kellarikerroksesta, Taidekoulun siivestä. Päivystysaikojen ulkopuolisina aikoina terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia, jolloin oppilailla on oikeus keskeytyksettömään henkilökohtaiseen aikaan terveydenhoitajalla.

Koululääkäri Milla Mukkaan saa yhteyden terveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat joka vuosi. Oppilaille tehdään ns. laaja terveystarkastus, joka sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksen, sekä opettajan arvion oppilaan selviytymisestä koulussa luokilla 1, 5 ja 8. Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri osallistuvat tarvittaessa myös oppilashuollollisiin ryhmiin.

Koululla sattuneiden tapaturmien ensiapu hoidetaan tarvittaessa koululla/kouluterveydenhuollossa tai lähimmällä terveysasemalla. Vanhempien on tärkeä huolehtia, että koululla on aina ajan tasalla olevat yhteystiedot, josta vanhemmat koulupäivän aikana tavoittaa. Äkilliset infektiosairaudet tai vapaa-ajan tapaturmat hoidetaan terveyskeskuksessa tai muussa hoitopisteessä. Sairas lapsi kuuluu kotihoitoon ja kouluun palataan, kun lapsi on terve. Hoitolomaselvityksen alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitoon voi pyytää terveydenhoitajalta. Lapsen sairaudesta ilmoitetaan myös opettajalle.

Sairasasioissa lääkäriaika varataan omalta terveysasemalta. Vapaa-ajan tapaturmien hoidon järjestäminen ei kuulu kouluterveydenhuollon piiriin, vaan vanhemmat järjestävät hoidon päivystyksen kautta.

Hammaslääkäri ja muu hammashuolto
Oulun kaupunki järjestää hammashuollon, ja se on oppilaille maksutonta. Hammashoito tapahtuu Kontinkankaan hammashoitolassa (Aapistie 3.https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/kontinkankaan-hammashoitola

Muu terveydenhuolto
Pedagoginen lääkäri Ûlle Pechter konsultoi koulullamme kaksi kertaa vuodessa.
Hän on antroposofinen lääkäri, Sveitsin Goetheanumin lääketieteellisen jaoston ja Suomen Valviran hyväksymä lääkäri.
Yhteydenotot Mervi Heikan kautta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä