Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan sekä vahvistetaan siihen liittyvää tietopohjaa. Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Huolehditaan siitä, että viimeistään tässä vaiheessa oppilaat saavat kokemuksia työelämästä ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan myös työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja ja huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Koulutyöhön sisältyy toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia tuntemaan erilaisia ammatteja ja työaloja sekä yritystoimintaa. Tällaisia ovat mm. työelämään tutustumisjaksot, koulussa vierailevien henkilöiden kanssa käytävät keskustelut, vierailut yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa sekä harjoitusyritystoiminta ja vapaaehtoistyö.

Koulussa harjoitellaan projektityöskentelyä ja verkostoitumista omassa yhteisössä, lähialueella ja Suomessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisesti. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa opitaan suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa. Samalla opitaan tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan ja ottamaan hallittuja riskejä, kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä viemään työ sisukkaasti loppuun. Näin oppilaat saavat tilaisuuksia oppia oman kokemuksensa kautta työn, yrittäjämäisen toimintatavan sekä yrittäjyyden merkityksen yhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opastetaan ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja uravalinnoista. Heitä rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään opintoihin ja työhön liittyvät valintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.

Paikallisia nostoja Riihimäki L6

Paikallisia nostoja (Riihimäki)

1. Edistetään oppilaiden myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.
2. Opetetaan oppilaita tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.
3. Harjoitellaan työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja, ja huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys.
4.Opitaan ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.
5. Harjoitellaan vastavuoroisuutta ja ponnistelua yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
6. Kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa.
7. Opitaan arvostamaan oman työn tuloksia.
8. Rohkaistaan oppilaita suhtautumaan uusiin mahdolisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti.


Esimerkkejä toteuttamistavoista:
- lähialueen elinkeinoelämä ja keskeiset toimialat
- työelämätaidot: käyttäytyminen, yhteistyö, kielitaito, vuorovaikutustaidot,...
- projektityöskentely, verkostoituminen
- työprosessien suunnittelu, hypoteesien asettelu, eri vaihtoehtojen kokeilu, johtopäätösten teko, raitkaisut erilaisissa olosuhteissa
- TET-jaksot
- yritysvierailut, vierailijat
- vapaaehtoistyö
- harjoitusyritystoiminta

Työelämään tutustuminen Riihimäellä

Työelämään tutustuminen Riihimäen yläkouluissa

Peruskoulun päättävien urasuunnitelmissa on selkeyttämistä, mikä edellyttää tietoa eri ammateista ja koulutusväylistä. Usealta puuttuvat myös kokemukseen perustuva tuntuma työelämästä ja työnteosta vieraan palveluksessa. Tet-jakso on useimmille ensimmäinen työelämäkontakti.

Turvallinen, ohjatusti toteutettava yrityksen ja työyhteisön toimintaan tutustuminen on oppilaalle ainutlaatuinen mahdollisuus selkeyttää urasuunnitelmiaan, syventää työelämätietouttaan, laajentaa tietojaan eri ammateista ja koulutusväylistä. Perusopetus pyrkii tekemään yhteistyötä ja verkostoitumaan paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Oppilaiden tet-jaksot ovat perusopetuksen yksi keskeinen yhteistyömuoto paikallisen elinkeinoelämän kanssa.

Riihimäellä on perusopetuksen 9-luokkalaisilla mahdollisuus päästä tutustumaan työelämään kahden viikon ajaksi. Näin perehdyttämisjakson kokemuksia voidaan ainakin osin hyödyntää koulunsa päättävien ammatinvalinnan ohjauksessa. Oppilaat ovat tutustumassa työelämään luokka kerrallaan tai luokka jaetaan kahteen ryhmään. Työelämään tutustuminen tapahtuu syyslukukauden aikana. Huoltajille tiedotetaan työelämään tutustumisjaksoista. Käytännön toteutus tarkennetaan koulun vuosisuunnitelmassa.

Tet-jaksojen ajankohdat suunnitellaan edellisenä keväänä ja tieto tet-jaksojen ajankohdasta lähetetään alueen työpaikoille keväällä. Tet-jaksot järjestetään kaikilla yläkouluilla eri viikkojen aikana.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä