Yhteiskuntaopin tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Yhteiskuntaopin tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Yhteiskuntaoppi, 7-9 luokat (opetusta yläkoulussa vain 9. luokalla)

Tavoite: T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin tiedonalana

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

7lk

8lk

9lk

T1 oppilas syventää kiinnostustaan ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin tiedonalana

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoite: T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

7lk

8lk

9lk

T2 oppilas harjaannuttaa eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoite: T3 ohjata oppilasta ymmärtämään oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa kuvailla ja selittää ihmisoikeusperiaatteita, oikeusvaltion keskeisiä periaatteita sekä suomalaisen oikeusjärjestelmän rakennetta ja toimintaa

7lk

8lk

9lk

T3 oppilas hahmottaa oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventää tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oikeusvaltion periaatteiden ja toiminnan hahmottaminen

Tavoite: T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa kuvailla yhteiskunnan, talouden ja median toimintaa sekä tarkastella niihin liittyvää julkista keskustelua.

7lk

8lk

9lk

T4 oppilas syventää ja pitää ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Yhteiskuntaa, mediaa, taloutta ja taloudenpitoa koskevat tiedot ja taidot

Tavoite: T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka hahmottaa yrittäjyyttä ja työelämää, tuntee niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa kuvailla työelämän ja yrittäjyyden yhteiskunnallista merkitystä ja arvioida niiden tarjoamia mahdollisuuksia myös oman tulevaisuutensa kannalta.

7lk

8lk

9lk

T5 oppilas pyrkii kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, hahmottaa yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Yrittäjyys- ja työelämätaidot

Tavoite: T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas pystyy tarkastelemaan ja keskustelemaan erilaisista yhteisöistä ja vähemmistöistä rakentavasti ja jäsentyneesti.

7lk

8lk

9lk

T6 oppilas oppii tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eri yhteisöjen ja vähemmistöjen tarkastelu

Tavoite: T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa antaa esimerkkejä poliittisesta päätöksenteosta, vallankäytöstä, yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta sekä paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla että globaalisti sekä toimia omaa lähiyhteisöä kehittäen demokraattisten pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.

7lk

8lk

9lk

T7 oppilas ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja oppii aktiivisen, omaa lähiyhteisöä kehittävän kansalaisen toimintaa

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteiden hahmottaminen sekä demokraattisten pelisääntöjen ja toimintatapojen tunteminen

Tavoite: T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa perustella säästämisen, sijoittamisen ja kuluttamisen merkityksen sekä omassa elämässään että kansantaloudessa.

7lk

8lk

9lk

T8 oppilas ymmärtää talouden perusteita, oman talouden hallintaa ja vastuullista kuluttamista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Talouden perusteiden hahmottaminen

Tavoite: T9 ohjata oppilasta laajentamaan näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa ilmaista perustellun mielipiteensä tarkoituksenmukaisin keinoin, käyttää erilaisia vaikuttamistaitoja ja toimia rakentavasti osallistuvana kansalaisena lähiyhteisössä.

7lk

8lk

9lk

T9 oppilas laajentaa näkemyksiään, oppii, miten osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttää mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Yhteiskunnallinen ajattelu, osallistumis- ja
vaikuttamistaidot

Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista.

7lk

8lk

9lk

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.

S2 Demokraattinen yhteiskunta: Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tutustutaan paikallisen tason päätöksentekoon (esimerkiksi kuntien/kaupunkien päätöksentekoelimet). Tutustutaan kansalliseen (esimerkiksi eduskunta ja valtioneuvosto) sekä kansainväliseen päätöksentekoon (esimerkiksi Euroopan Unioniin liittyvät rakenteet). Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin, kuten esimerkiksi erilaisiin kansalaisjärjestöihin ja poliittisiin puolueisiin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat. Tutustutaan paikallisiin elinkeinoelämän erityispiirteisiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä