B2-kieli Joensuun seudulla

B2-kielen tavoitteet, sisällöt ja arviointi Joensuun seudulla

B2- kieli

Tavoite:

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas tuntee opiskeltavan kielen asemaa maailman kielten joukossa ja keskeisimpiä kielen erityispiirteitä.

Oppilas osaa luonnehtia joitakin opiskeltavan kielen kielialueen kulttuurisia ja muita ilmiöitä.

8lk

9lk

T1 Oppilas tutustuu opiskelemaansa kieleen ja kielialueeseen sekä osaa verrata uutta kieltä aiemmin oppimiinsa kieliin. Oppilas havainnoi kielialueen erilaisia ilmiöitä.

T1 Oppilas tunnistaa opiskelemansa kielen keskeisimpiä erityispiirteitä ja osaa verrata kieltä aiemmin oppimiinsa kieliin. Oppilas hahmottaa opiskeltavan kielialueen kulttuurisia ja muita ilmiöitä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Opiskeltavan kielen aseman, keskeisten erityispiirteiden ja kielialueen hahmottaminen

Tavoite:

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa arvioida omia kielenopiskelu­tavoitteitaan ja opiskelu­tapojaan. Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

8lk

9lk

T2 Oppilas vertaa erilaisia kielenopiskelutapoja ja valitsee niistä itselleen sopivia sekä rohkaistuu käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan eri ympäristöissä.

T2 Oppilas osaa arvioida omia kielenopiskelu­tavoitteitaan ja opiskelu­tapojaan. Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten kehittää sitä koulun päätyttyä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Kielenopiskelutaidot

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Tavoite:

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

8lk

9lk

T3 Oppilas harjoittelee erilaisia tavanomaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

T3 Oppilas osaa käyttää suullista ja kirjallista viestintää erilaisissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Tavoite:

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

8lk

9lk

T4 Oppilas oppii erilaisia kielellisiä viestintästrategioita.

T4 Oppilas osaa reagoida sopivalla tavalla, sanallisin ilmauksin tai elein, rutiininomaisissa viestintätilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestintästrategioiden käyttö

Tavoite:

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

8lk

9lk

T5 Oppilas löytää eroja ja yhtäläisyyksiä uuden kielen ja aiemmin oppimiensa kielten kohteliaiden ilmausten käytössä erilaisissa viestintätilanteissa.

T5 Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Tavoite:

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

8lk

9lk

T6 Oppilas löytää tarvitsemansa tiedon lyhyestä, yksinkertaisesta tekstistä ja puheesta.

T6 Oppilas löytää tarvitsemansa tiedon lyhyestä, yksinkertaisesta tekstistä ja puheesta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tulkintataidot

Tavoite:

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas osaa hyvin suppean perussanaston, muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin aineksia.

8lk

9lk

T7 Oppilas oppii kertomaan perussanastoa hyödyntäen tutuista asioista suullisesti ja kirjallisesti. Oppilas tutustuu ääntämisen perusteisiin ja kielen perusrakenteisiin.

T7 Oppilas osaa kertoa tutuista asioista suullisesti ja kirjallisesti käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa. Oppilas hallitsee ääntämisen perusteet ja kielen perusrakenteet.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tuottamistaidot

B2-kielen vuosiluokkaistetut sisällöt

B2 –kieli sisällöt

8. luokka

9. luokka

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tutustutaan piirteisiin, jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perusteella.

Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan ja kulttuurisiin ilmiöihin.

Pohditaan mahdollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.

Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perusteella.

Syvennetään käsitystä lähisukukielistä, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa.

Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä.

Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä