A2-kieli Joensuun seudulla

A2-kielen tavoitteet, sisällöt ja arviointi Joensuun seudulla

A2-kieli (luokat 7-9)

Tavoite:

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä ilmiöitä.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas tietää, missä opiskeltavaa kieltä puhutaan ja mikä sen asema on maailman kielten joukossa.

Oppilas syventää opiskeltavan kielen kulttuuritietämystään.

Oppilas ymmärtää opiskeltavan kielen aseman ja siihen liityvät ilmiöt muiden kielten joukossa. Hän omaa valmiudet kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyään.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

Tavoite:

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdollisuuksista oppia kohdekielisissä toimintaympäristöissä.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas oppii löytämään kiinnostavia maailmankuvaansa laajentavia kielenkäyttötilanteita.

Oppilas laajentaa havannointiaan erilaisista kohdekielisistä kommunikaatiotilanteista.

Oppilas osaa havannoida mahdollisuuksia, kuinka oppia ja toimia kohdekielisissä toimintaympäristöissä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Tavoite:

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä kohdekielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppilas tuntee kohdekielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas osaa vertailla kohdekieltä muihin kieliin ja tuntee kielitiedon peruskäsitteitä.

Oppilas ymmärtää kohdekielen säännönmukaisuuksia ja osaa vertailla kieltä muihin kieliin. Oppilas tuntee kielitiedon peruskäsitteet.

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä kohdekielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa niitä käytäntöön sekä vertailla niitä muihin kieliin. Oppilas hallitsee kohdekielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielellinen päättely

Tavoite:

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas tuntee erilaisia oppimistapoja ja harjoittelee niitä monipuolisesti. Oppilas harjoittelee oman ja muiden työskentelyn arvioimista.

Oppilas vahvistaa omia hyväksi havaitsemiaan oppimistapojaan ja osaa hyödyntää niitä opiskelun suunnittelussa. Oppilas ymmärtää myönteisen palautteen merkityksen.

Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita kielenopiskelulleen ja arvioida oppimistaan. Oppilas osaa toimia kannustavasti vuorovaikutustilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Kielenopiskelutaidot

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Tavoite:

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas harjoittelee hyödyntämään kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa.

Oppilas osaa soveltaa kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa myös koulun ulkopuolella.

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten kehittää sitä koulun päätyttyä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Kielenopiskelutaidot

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Tavoite:

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Taitotaso A2.2: Oppilas selviää jo kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä viestintätilanteista. Oppilas pystyy enenevässä määrin olemaan aloitteellinen viestintätilanteessa.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas harjoittelee toimimista rutiininomaisissa viestintätilanteissa.

Oppilas osaa ilmaista itseään jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

Oppilas osaa toimia aloitteellisesti useissa arkipäivän viestintätilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Tavoite:

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Taitotaso A2.2: Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään käyttäen tarvittaessa vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä silloin tällöin ja käyttää esim. lähikäsitettä tai yleisempää käsitettä, kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin tai talo/mökki)

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas harjoittelee erilaisia viestintätilanteita ja niissä käytettäviä vakiintuneita fraaseja ja kiertoilmauksia.

Oppilas syventää 7. lk:n aikana oppimiaan viestintästrategioiden käyttötaitoja.

Oppilas osaa käyttää kielitaitoaan joustavasti eri viestintätilanteissa, käyttäen myös kierto- ja täyteilmauksia.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestintästrategioiden käyttö

Tavoite:

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Taitotaso A2.2: Oppilas osaa käyttää kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen. Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja perustason viestintärutiineja.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä tavanomaisissa viestintätilanteissa.

Oppilas osaa tuoda esille oman perustellun mielipiteensä erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Oppilas osaa keskustella kohteliaasti rutiininomaisissa viestintätilanteissa. Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Tavoite:

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Taitotaso A2.2: Oppilas pystyy seuraamaan hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein ympärillään käytävän keskustelun aiheen, ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä asiayhteydestä.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas ymmärtää erilaisia tuttua sanastoa sisältäviä tekstejä.

Oppilas ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa sisältävästä tekstistä ja hitaasta puheesta.

Oppilas osaa käyttää päättelytaitoaan tulkitessaan erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tulkintataidot

Tavoite:

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas osaa käyttää perussanastoa ja -rakenteita tuottaessaan kirjoitettua tai puhuttua tekstiä omasta kokemuspiiristään. Oppilas osaa keskeisiä ääntämissääntöjä.

Oppilas osaa kertoa omaan kokemuspiiriinsä kuuluvista asioista käyttäen jo hieman vaihtelevampaa sanavarastoa ja kielen keskeisiä rakenteita.

Oppilas osaa tuottaa puhuttua ja kirjoitettua tekstiä jokapäiväisistä itselleen tärkeistä aiheista käyttäen helposti ennakoitavaa perussananastoa ja keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa käyttää soveltaen ääntämisen perussääntöjä vieraassakin tekstissä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tuottamistaidot

Vuosiluokkaistetut sisällöt

A2-kieli sisällöt luokat 7-9

7. luokka

8. luokka

9. luokka

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan.

Havainnollistetaan kielten välistä vertailua sellaisilla kielitiedon käsitteillä, jotka auttavat oppilaita myös kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen kielen päävarianteista.

Laajennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Syvennetään tietoutta kohdekieltä puhuvien maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista.

Harjoitellaan sellaisia käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen kielen päävarianteista.

Syvennetään ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Ollaan tietoisia niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan.

Käytetään käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen kielen päävarianteista.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä