Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Tavoite:

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas oppii havaitsemaan ortodoksisen uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta sekä havaitsemaan uskontoon liittyvää monimuotoisuutta Lähi-idän uskontojen näkökulmasta.

Oppilas tunnistaa ja osaa eritellä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta Aasia uskontojen näkökulmasta.

Oppilas pohtii ortodoksisen ja luterilaisen perinteen vaikutusta oman lähipiirinsä elämään.

Oppilas tunnistaa ja osaa eritellä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta eri uskonnoissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Tavoite:

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa mainita tärkeimmät lähteet.

7lk

8lk

9lk

Oppilas ymmärtää kristinuskon vaikutusta kulttuuriin ja yhteiskuntaan ja tuntee sen historiallista taustaa. Oppilas tuntee kristinuskon lähteitä ja niiden syntyhistoriaa.

Oppilas ymmärtää Suomen ortodoksisen kirkon historiaa ja tuntee kirkon tilannetta nykypäivänä. Oppilas tunnistaa kristillisiä kirkkokuntia ja niiden peruspiirteitä.

Oppilas perehtyy ortodoksisuuden perusopetuksiin ja Raamatun kulttuurivaikutuksiin ja tulkintaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

Tavoite:

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot suurista maailmassa vaikuttavista uskonnoista ja uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksen ihmisille ja uskonnottomuuden katsomuksellisena valintana.

Oppilas syventää tietojaan islamista ja juutalaisuudesta.

Oppilas ymmärtää uskontojen ulottuvuuksien merkityksen ja vaikutuksen näkyvästi kulttuuria muovaavina elementteinä.

Oppilas tunnistaa Aasian uskontoja ja ymmärtää niiden vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin.

Oppilas ymmärtää uskontoja yhdistäviä käsitteitä ja osaa analysoida uskontojen ulottuvuuksien vaikutusta kulttuuriin.

Oppilas tunnistaa uskonnottomuuden eri muotoja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten tunteminen

Tavoite:

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa esimerkkejä uskonnollisista aiheista mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas osaa nimetä ortodoksisuuden ja Lähi-idän uskontojen tapoja ja symboleja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä.

Oppilas tutustuu tapoihin, symboleihin ja uskonnollisiin aiheisiin yhteiskunnassa sekä kulttuurissa itse tekemällä ja luovasti tuottamalla.

Oppilas osaa nimetä Aasian uskontojen tapoja ja symboleja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä.

Oppilas havainnoi ja opettelee tulkitsemaan tapoja, symboleja ja uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa sekä kulttuurissa.

Oppilas osaa nimetä eri uskontojen tapoja ja symboleja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä.

Oppilas osaa arvioida tapoja, symboleja ja uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa sekä kulttuurissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Tavoite:

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista sekä joistakin uskonnon ja tieteen kielen välisistä eroista.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu pyhiin teksteihin ja niiden tulkintatapoihin Lähi-idän uskonnoissa.

Oppilas harjoittelee erottamaan vakaumuksellisen tekstin tieteellisestä kielestä.

Oppilas tunnistaa vakaumukseen vaikuttamaan pyrkivää argumentaatiota ja harjoittelee arvioimaan uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Tavoite:

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja kertoa niiden keskeisestä sisällöstä. Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon sekä muiden uskontojen ja katsomusten eettisiä periaatteita.

7lk

8lk

9lk

Oppilas perehtyy kristinuskon ja erityisesti ortodoksisuuden eettisiin periaatteisiin ja pohtii niiden suhdetta ihmisoikeuksiin.

Oppilas tutustuu Lähi-idän uskontojen eettisiin periaatteisiin ja pohtii niiden suhdetta ihmisoikeuksiin ja kristilliseen etiikkaan.

Oppilas perehtyy Aasian uskontojen eettisiin periaatteisiin ja pohtii niiden suhdetta ihmisoikeuksiin.

Oppilas perehtyy ortodoksisen eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin. Oppilas pohtii ja analysoi ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoikeusetiikka

Tavoite:

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu uskontojen sisäisiin ja välisiin konflikteihin maailmanhistoriassa Lähi-idän uskontojen osalta.

Oppilas pohtii kirkkokuntien ja ekumenian vaikutuksia länsimaisessa ajattelussa.

Oppilas pohtii Aasian uskontojen merkitystä ihmisen elämässä.

Oppilas ymmärtää globalisaatioon liittyviä haasteita ja vastuuta yksilön näkökulmasta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 ja S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5 ja L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskontojen ja katsomusten merkitys globaalisti

Tavoite:

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja osaa kertoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevia ajankohtaisia teemoja.

Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevia ajankohtaisia teemoja.

Oppilas osaa hankkia tietoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä ja osaa pohtia ja arvioida omien arvojen suhdetta niihin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eettinen ajattelu

Tavoite:

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

7lk

8lk

9lk

Oppilas saa tilaisuuden pohtia opetuksen sisällöistä nousevien eettisten kysymysten yhteyttä hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

Oppilas saa tilaisuuden pohtia opetuksen sisällöistä nousevien eettisten kysymysten yhteyttä hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

Oppilas pohtii ja osaa perustella omien eettisten valintojen vaikutuksia omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 ja L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eettinen ajattelu

Tavoite:

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

7lk

8lk

9lk

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta.

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta.

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Seudullisen opetussuunnitelman sisällöt UO 7-9

S1

Sisällöt vuosiluokittain

7.lk

8. lk

9. lk

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista kirkkokunniksi.

Keskeisenä sisältönä opetuksessa on uskontunnustus ja opin muotoutuminen.

Perehdytään kristinuskon saapumiseen Suomeen.

Tutustutaan Bysantin ja luostarilaitoksen merkitykseen kristinuskossa.

Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen nykytilannetta.

Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.

Tutkitaan Raamatun keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia.

Perehdytään ortodoksisen kirkon mysteerioihin ja jumalanpalveluselämään.

Kaikki luokat

7-9

Jäsennetään omaa suhdetta ortodoksisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen. Tutustutaan ortodoksiseen kirkkotaiteeseen ja kirkkomusiikkiin.

S2

Sisällöt vuosiluokittain

7.lk

8. lk

9. lk

Opetuksessa tutustutaan

suomalaisten muinaisuskontoon. Opetuksessa käsitellään Lähi-idän uskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa.

Syvennetään uskontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa lukuvuonna tarkasteltavien uskontojen näkökulmasta.

Opetuksessa tarkastellaan lukuvuonna opiskeltavien Aasian uskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa.

Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin ja niiden levinneisyyteen sekä keskeisiin opetuksiin.

Tutustutaan ortodoksisiin patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin kirkkoihin.

Syvennetään ekumenian sekä uskontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa lukuvuonna käsiteltävien uskontojen näkökulmasta.

Tutustutaan uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.

Tutustutaan uskontojen ja ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen vaikutukseen ja näkymiseen sekä Suomessa

Kaikki luokat

7-9

Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.

S3

Sisällöt vuosiluokittain

7.lk

8. lk

9. lk

Perehdytään lukuvuonna käsiteltävien uskontojen eettiseen opetukseen.

Perehdytään lukuvuonna käsiteltävien uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten kirkkojen eettisiin painotuksiin.

Opetuksessa keskeistä on ortodoksisen etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen.

Perehdytään syvällisemmin ortodoksisen kirkon eettiseen opetukseen sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen.

Tutustutaan YK:n Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan.

Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.

Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä