Kotitalouden opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Kotitalouden opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Käytännön toimintataidot:

Opetuksen tavoite: T1

Ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas asettaa tavoitteita toiminnalleen ja työskentelee niiden saavuttamiseksi. Oppilas arvioi itse tavoitteiden saavuttamista ja omaa työskentelyään. Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan itsearvioinnin, opettajan antaman palautteen ja vertaispalautteen perusteella.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas oppii suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään ja toimintaansa sekä arvioi omia tuotoksiaan ja työskentelyään.

Oppilas oppii ateriasuunnittelun periaatteet ja toteuttamaan ryhmässä suunnitellun aterian.

Oppilas oppii itsenäisesti suunnittelemaan aterioita huomioiden terveellisen ruokavalion perusteet ja oppii antamaan palautetta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoitteiden asettaminen, työn toteutus ja oppimaan oppimisen taidot

Opetuksen tavoite: T2

Ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas osaa käyttää tavallisimpia työmenetelmiä ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa sekä asumiseen liittyvien perustehtävien toteuttamisessa ja ottaa huomioon esteettiset näkökulmat.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas harjoittelee kädentaitoja kotitaloustöissä ja tavoittelee esteettisesti hyvää lopputulosta.

Oppilas harjaantuu kotitalouden kädentaidoissa.

Oppilas pyrkii itsenäisesti ja luovasti suorittamaan kotitaloustöitä ja huomioi esteettiset näkökulmat.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kädentaidot ja estetiikka

Opetuksen tavoite: T3

Ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä pohtii valintoja terveyden ja kestävyyden kannalta.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas käyttää opettajan ohjeistuksen mukaisia kotitalouden raaka-aineita ja työvälineitä sekä laitteita. Oppilas oppii toimimaan kestävän kulutuksen mukaisesti. Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kotitalouksien arjessa.

Oppilas oppii itsenäisesti valitsemaan raaka-aineita, miettimään työvälineiden ja laitteiden järkevää valintaa ympäristön huomioiden. Oppilas suorittaa tehtäviä TVT:aa hyödyntäen.

Oppilas tekee ekologisia valintoja itsenäisesti sekä hankkii ja jäsentää tietoa monipuolisesti eri lähteitä käyttäen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3, L4, L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuluttajataidot sekä terveyden edistäminen ja teknologian käyttö

Opetuksen tavoite: T4

Ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti vaiheittain ja järjestystä ylläpitäen sekä suunnitella ajankäyttöään sen mukaisesti.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas jäsentää työhön kuuluvat vaiheet. Oppilas seuraa ja noudattaa annettua aikataulua työskentelyssä sekä pyrkii pitämään työpisteen järjestyksessä.

Oppilas harjoittelee ajankäytön suunnittelua ja pyrkii organisoimaan työskentelyään.

Oppilas aikatauluttaa työtään ja toimii tehokkaasti ajan ja resurssit huomioiden.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L3, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ajanhallinta ja järjestyksen ylläpitäminen

Opetuksen tavoite: T5

Ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä kiinnittämään huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin.

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas työskentelee ohjeiden mukaan hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen sekä ajan, kustannusten tai energiankäytön kannalta tarkoituksen mukaisesti. Oppilas pyrkii kiinnittämään huomiota ergonomiaan.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas oppii hygieenisen työskentelyn periaatteet ja noudattaa niitä. Oppilas pyrkii noudattamaan työturvallisuusohjeita. Oppilas tunnistaa ergonomisesti hyvät työasennot. Oppilas käyttää raaka-aineita säästäväisesti.

Oppilas osaa toimia hygieenisesti ja turvallisuusnäkökohdat ja kustannukset huomioiden.

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa työtään hygieenisesti, turvallisesti ja taloudellisesti.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3, L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Turvallisuus ja voimavarojen kannalta kestävä toiminta

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot:

Opetuksen tavoite: T6

Ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua sekä argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri näkökulmia ja ilmaisemaan rakentavasti omia näkemyksiään yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas harjoittelee kuuntelua ja keskustelua oppimistehtävien valmistelussa ja toteuttamisessa.

Oppilas ottaa osaa keskusteluun ja osaa perustella mielipiteitään muut huomioiden.

Oppilas kertoo mielipiteensä perustellen, muut huomioiden ja pyrkii löytämään ongelmiin ratkaisut.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuuntelu, keskustelu ja argumentointiOpetuksen tavoite: T7

Aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas osaa kuvailla kodin arkirutiineja. Oppilas osaa antaa esimerkkejä erilaisista perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä sekä pohtia niiden vaikutusta arjen rutiineihin.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas tunnistaa arjen osa-alueita ja kotitaloustöitä. Oppilas tietää, että on olemassa erilaisia perheitä ja toimintatapoja sekä perinteitä.

Oppilas tiedostaa, että kotitaloustöihin osallistuminen ja niiden jakaminen on tärkeää.

Oppilas tunnistaa vuodenkiertoon liittyviä juhlia ja perinteitä.

Oppilas jäsentää kodin arkeen kuuluvat tehtävät ja pyrkii rytmittämään ne resurssit huomioiden

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arjen rakentumisen ja kotitalouksien erilaisuuden hahmottaminenOpetuksen tavoite: T8

Ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas osaa työskennellä yksin ja pyrkii toimimaan ryhmässä rakentavasti ja työtehtävistä neuvotellen. Oppilas osaa selittää, mitä tarkoittaa tasapuolinen työnjako sekä pääsee sopimukseen ajankäytöstä ja työtehtävien jakamisesta osallistumalla päätöksentekoon.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas osaa työskennellä yksin ja on valmis kehittämään ryhmätyöskentelytaitojaan. Oppilas harjoittelee tehtävien jakamista ja vastuunkantamista.

Oppilas työskentelee aktiivisesti ryhmässä ja yksin aikataulut huomioiden.

Oppilas suunnittelee ryhmän jäsenenä työtehtävien suorittamista ja ajankäyttöä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Voimavarojen käyttäminen ja sopimuksen tekeminenOpetuksen tavoite: T9

Kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Ei käytetä oppiaineen arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas noudattaa ohjeita. Hän tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutuksen ryhmän toiminnassa.

Oppilas sisäistää oman käytöksensä merkityksen arjentoiminnassa.

Oppilas osaa arvioida ja kehittää omaa käytöstään sekä pohtia sen merkitystä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessaTiedonhallintataidot:

Opetuksen tavoite: T10

Kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perusteena

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas osaa etsiä kotitalouden sisältöalueisiin liittyviä tietoja eri tietolähteistä ja pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta sekä osaa tulkita pakkausmerkintöjä. Oppilas tuntee ruoka- ja ravintoaineryhmät ja niiden ominaisuuksia.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas osaa etsiä tietoa kirjasta sekä jäsentää käyttämäänsä tietoa.

Oppilas pyrkii etsimään tietoa monista eri lähteistä sekä arvioimaan sen luotettavuutta.

Oppilas etsii tietoa ja käyttää tietolähteitä monipuolisesti ja jäsentää luotettavan tiedon järkevästi.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tietojen hankinta ja käyttö


Opetuksen tavoite: T11

Harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas osaa tulkita ja käyttää kotitalouden toimintaohjeita ja osaa nimetä tyypillisiä kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä tulkita niitä arjen ilmiöiden yhteydessä.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas tunnistaa kuluttajalle tärkeitä merkkejä ja symboleita. Oppilas oppii toimimaan toimintaohjeiden mukaisesti ja suorittamaan tehtävät loppuun asti.

Oppilas hyödyntää kuluttajalle suunnattuja toimintaohjeita, merkkejä ja symboleja ympäristönäkökohdat huomioiden.

Oppilas osaa tulkita ja arvioida toimintaohjeita, merkkejä ja symboleja. Oppilas tekee valintojaan kuluttajille suunnattujen merkkien välittämän tiedon mukaisesti.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toimintaohjeiden, merkkien ja symbolien käyttö ja jäsentyminen

Opetuksen tavoite: T12

Ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas pystyy käyttämään kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kotitalouden osaamista sovelletaan eri ympäristöissä. Oppilas osaa kuvailla erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas huomaa ongelmatilanteita ja pyrkii etsimään niihin ratkaisuja.

Oppilas ratkaisee ongelmia ryhmänjäsenenä erilaisissa tehtävissä.

Oppilas esittää oman ratkaisuehdotuksensa ja kykenee vertailemaan eri vaihtoehtoja ja keskustelemaan niistä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Käsitteiden omaksuminen, tietojen ja taitojen soveltaminen, luova ilmaisu sekä palveluiden tunnistaminen

Opetuksen tavoite: T13

Ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta ja osaa selittää mittaamisen ja laskemisen sekä ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas käyttää raaka-aineita säästeliäästi, osaa lajitella jätteitä sekä kiinnittää huomiota veden ja sähkönkulutukseen. Oppilas alkaa miettiä omia valintojaan kestävän kulutuksen näkökulmasta.

Oppilas tiedostaa oman kuluttamisensa vaikutukset.

Oppilas pyrkii tekemään kestäviä arjenvalintoja, toimimaan ympäristö- ja kustannustietoisesti.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Mittaamisen ja laskemisen sekä kierrättämisen soveltaminen omaan toimintaan ja päätöksentekoon

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä