Joensuun seudun opetussuunnitelma

Suomen kieli ja kirjalisuus Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Suomen kielen ja kirjallisuuden osuus Joensuun seudun opetussuunnitelmassa pohjautuu valtakunnalliseen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjaan. Tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin valtakunnallisessa OPS:ssa. Seudullisesti on laadittu tavoitteiden ja sisältöjen vuosiluokille jakautuminen ja sisältöjen lisähuomiot.

Opetuksen tavoitteet


Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Opetuksen tavoite:

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Hyvän osaamisen kuvaus 2. luokan
lopussa:

1.lk

2.lk

Oppilas osallistuu vuorovaikutustilanteisiin omassa ryhmässään. Oppilas kuuntelee ja tutustuu ikätasolleen sopiviin teksteihin.

Oppilas osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilas kuuntelee, lukee ja ymmärtää monipuolisesti ikätasolleen sopivia tekstejä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

S1

L1,L2,L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Opetuksen tavoite:

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään
ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuk-
sia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden käytänteisiin

Hyvän osaamisen kuvaus 2. luokan
lopussa:

1.lk

2.lk

Oppilas osallistuu erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin kehittäen vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan.

Oppilas ilmaisee itseään erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa kehittäen vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

S1

L1, L2, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

Opetuksen tavoite:

T3 tukea oppilasta vahvistamaan
ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla

Hyvän osaamisen kuvaus 2. luokan
lopussa:

1.lk

2.lk

Oppilas kehittää ilmaisuaan leikin ja
draaman kautta.

Oppilas ilmaisee itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

S1

L1, L2, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ilmaisukeinojen käyttö

Opetuksen tavoite:

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että ihmiset viestivät eri tavoin

Hyvän osaamisen kuvaus 2. luokan
lopussa:

1.lk

2.lk

Oppilas havainnoi erilaisia viestintätapoja koulun arjessa.

Oppilas rakentaa myönteistä viestijäkuvaansa ja ymmärtää erilaisten viestintätapojen vaikutuksia lähiympäristössään.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

S1

L1, L2, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Tekstien tulkitseminen

Opetuksen tavoite:

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan omaa lukemistaan

Hyvän osaamisen kuvaus 2. luokan lopussa:

1.lk

2.lk

Oppilas oppii lukemaan ja kehittää lukutaitoaan.

Oppilas vahvistaa teknistä lukutaitoaan sekä luetun ymmärtämistaitojaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

S2

L1, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Lukutaidon oppiminen ja tekstin ymmärtämisen taito

Opetuksen tavoite:

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien tarkastelun yhteydessä

Hyvän osaamisen kuvaus 2. luokan lopussa:

1.lk

2.lk

Oppilas innostuu kuuntelemaan, lukemaan ja tarkastelemaan ohjatusti ikä- ja taitotasolleen sopivia käsitteitä, tekstejä ja kirjallisuutta. Oppilas laajentaa
sana- ja käsitevarastoaan.

Oppilas ymmärtää monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita. Oppilas laajentaa sana- ja käsitevarantoaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

S2

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tulkitseminen

Opetuksen tavoite:

T7 Ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin

Hyvän osaamisen kuvaus 2. luokan lopussa:

1.lk

2.lk

Oppilas harjoittelee tiedon etsintää eri tavoin.

Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista lähteistä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S2

L1, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tiedonhankintataidot

Opetuksen tavoite:

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan
lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista
teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja
elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen

Hyvän osaamisen kuvaus 2. luokan lopussa:

1.lk

2.lk

Oppilas innostuu kuuntelemaan ja lukemaan erilaisia tekstejä ja kirjallisuutta.

Oppilas hankkii tietoa ja lukuelämyksiä lukemalla erilaisia tekstejä ja jakamalla lukukokemuksiaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

S2

L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Lukukokemusten jakaminen

Tekstien tuottaminen

Opetuksen tavoite:

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla

Hyvän osaamisen kuvaus 2. luokan lopussa:

1.lk

2.lk

Oppilas osaa kuvata omia kokemuksiaan ja mielipiteitään suullisesti. Oppilas osaa kertoa tarinoita suullisesti ja kuvien avulla.

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja kuvata kokemuksiaan sekä kertoa tarinoita suullisesti ja kirjoittamalla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

S3

L1, L4, L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Opetuksen tavoite:

T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä

Hyvän osaamisen kuvaus 2. luokan lopussa:

1.lk

2.lk

Oppilas oppii kirjoittamaan sanoja, lauseita ja lyhyitä tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Oppilas osaa tuottaa erilaisia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

S3

L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oman ajattelun kielentäminen

Opetuksen tavoite:

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia

Hyvän osaamisen kuvaus 2. luokan lopussa:

1.lk

2.lk

Oppilas oppii käsinkirjoittamisen taidon ja tutustuu näppäintaitoihin.

Oppilas vahvistaa käsinkirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja huomioiden oikeinkirjoittamisen perusasiat. Oppilas oppii suunnittelemaan ja tuottamaan erilaisia tekstejä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S3

L1, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kirjoitustaito

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Opetuksen tavoite:

T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen

Hyvän osaamisen kuvaus 2. luokan lopussa:

1.lk

2.lk

Oppilas havainnoi kieltä ja oppii kielellisen tietoisuuden osa-alueita. Oppilas havainnoi kielenkäytön vaikutuksia arjen vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas tuntee kielen peruskäsitteet. Oppilas tiedostaa erilaisia puhetapoja ja ymmärtää oman kielenkäyttönsä vaikutusta vuorovaikutustilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

S4

L2, L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielen peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen.

Opetuksen tavoite:

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön

Hyvän osaamisen kuvaus 2. luokan lopussa:

1.lk

2.lk

Oppilas innostuu kartuttamaan luku- ja kuuntelukokemuksiaan. Oppilas tutustuu kirjaston käyttöön.

Oppilas valitsee ja lukee itseään kiinnostavia monimuotoisia kirjoja ja tekstejä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

S4

L2, L3, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Lukuharrastuksen kehittyminen

Opetuksen tavoite:

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa

Hyvän osaamisen kuvaus 2. luokan lopussa:

1.lk

2.lk

Oppilas tutustuu oman kielen ja kulttuurin erityispiirteisiin. Oppilas oppii havainnoimaan kulttuurien moninaisuutta. Oppilas osallistuu pienten esitysten tekemiseen yhdessä muiden kanssa.

Oppilas tiedostaa oman kielen ja kulttuurin arvon sekä oppii arvostamaan kulttuurista moninaisuutta. Oppilas osallistuu kulttuurin tuottamiseen yhdessä muiden kanssa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

S4

L2, L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kieli- ja kulttuuritietoisuus
Opetuksen sisällöt

1. luokka

2. luokka

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista.

Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa.
Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja.

Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

Esim. oman mielipiteen ja kuulumisten kertominen, lukukokemuksista kertominen, pienet esitykset ja näytelmät, erilaiset asiointitilanteet, kuten kirjastovierailut ja kouluvierailijoiden kohtaaminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista.

Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa.
Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja.

Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

Esim. oman mielipiteen ja kuulumisten kertominen, lukukokemuksista kertominen, pienet esitykset ja näytelmät, erilaiset asiointitilanteet, kuten kirjastovierailut ja kouluvierailijoiden kohtaaminen, kirjaesitelmän laatiminen

S2 Tekstien tulkitseminen:

Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva.

Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja.
Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä, niiden merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa.

Pohditaan sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa.

Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja juoni.

Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan tekstien sisällöistä ja harjoitellaan tekstin kertomista omin sanoin.

Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille.

S2 Tekstien tulkitseminen:

Opetellaan lukemaan sujuvasti ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva.

Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan tekstinymmärtämisen strategioita.

Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä, niiden merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa.

Pohditaan sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa.

Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja juoni.

Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan tekstien sisällöistä ja harjoitellaan tekstin kertomista omin sanoin.

Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille.

S3 Tekstien tuottaminen:

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä. Esim. runo, satu, tarina, postikortti, viesti, sarjakuva, kirje.


Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi ja harjoitellaan tekstin suunnittelua.
Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja.

Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla.

Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa.

S3 Tekstien tuottaminen:

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä. Esim. runo, satu, tarina, postikortti, viesti, sarjakuva, kirje, esitelmä, tietoteksti.

Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi ja harjoitellaan tekstin suunnittelua.

Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden käyttämistä omissa teksteissä.

Opetellaan isoilla ja pienillä tekstauskirjaimilla kirjoittamista ja näppäintaitoja.

Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla.

Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien.

Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Esim. murteet, yleiskieli vs puhekieli, asiallinen kielenkäyttö.

Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.

Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen.

Tutustutaan kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä omassa arjessa.

Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön.

Tutustutaan lastenkulttuuriin ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen muotoihin (esim. kansansadut ja –uskomukset, piirileikit, perinneruoat) ja osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien.

Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Esim. murteet, yleiskieli vs puhekieli, asiallinen kielenkäyttö.


Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.

Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen.

Tutustutaan kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä omassa arjessa.

Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön.

Tutustutaan lastenkulttuuriin ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen muotoihin (esim. kansansadut ja –uskomukset, piirileikit, perinneruoat) ja osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä