8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa[1]. Oppilaille järjestetään mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Koulun oppilaskuntaa kuullaan ennen näiden suunnitelmien ja määräysten vahvistamista.[2] Valmistelutyössä tehdään yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat:

  • lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus[3]
  • paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta[4]
  • koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma[5].

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa paikallisen opetussuunnitelman oppilashuoltoa koskevaa osuutta sekä koulukohtaisia oppilashuoltosuunnitelmia.


[1] Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)

[2] Perusopetuslaki 47 a § 1 ja 3 mom. (1267/2013)

[3] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 §, lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom. ja laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (1501/2016)

[4] Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003)

[5] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § ja laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (1501/2016), joka muuttaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 §:n 1 mom.

Luhangan kunnan opetussuunnitelmaratkaisut

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma on osa koulun toimintasuunnitelmaa ja päivitetään tarpeen mukaan lukuvuosittain. Henkilöstö, oppilaat ja huoltajat osallistuvat suunnitelman laadintaan mm. kyselyjen, vanhempainiltojen ja oppilaskuntatoiminnan kautta. Oppilashuoltosuunnitelma on nähtävillä koulujen kotisivuilla.

Oppilashuoltosuunnitelmaan kirjataan menettelytavat, joilla koulun henkilöstö, lapset ja huoltajat sekä yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan. Samalla kirjataan suunnitelman tiedottamisesta asianosaisille.