LUKU 8 OPPILASHUOLTO

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä[1].


Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus[2].

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää[3]. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.[4] Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta. Opetuksen toteuttamiseen kuuluvasta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusteiden luvussa 7[5].


[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom.

[2] YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989

[3]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 4 mom.

[4] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom.

[5] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 §

Luhangan kunnan opetussuunnitelmaratkaisut

Yleiset tavoitteet ja toimintatavat

Luhangassa oppilashuolto muodostaa yhtenäisen jatkumon esiasteelta läpi perusopetuksen alakoulun. Yläkouluun oppilaat siirtyvät naapurikuntiin. Oppilashuolto ja kunnan muut lasten ja nuorten palvelut (esiopetus ja perusopetus) muodostavat toimivan kokonaisuuden, millä turvataan oppilashuoltopalveluiden yhdenvertainen saatavuus ja laatu.

Oppilashuollon ohjaus- ja kehittämisryhmä arvioivat strategian ja suunnitelmien totetutumista perus- ja esiopetuksessa. Oppilashuollossa painopistettä siirretään ennalta ehkäisevään työhön ja muutoksen toteutumista arvioidaan vuosittain oppilashuoltoryhmissä sekä oppilashuollon ohjaus- ja kehittämisryhmässä.

Kodin, koulun ja oppilashuollon yhteistyön lähtökohtana on keskinäinen kunnioitus. Huoltajien ja oppilaiden osallisuus koulun oppilashuoltoon toteutuu koulujen oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen kautta. He voivat esittää koulun oppilashuoltoryhmään käsiteltäviä asioita. Tarvittaessa heidän edustajiaan kutsutaan koulun oppilashuoltoryhmän kokouksiin. Myös koulu ja oppilashuollon toimijat ovat aktiivisia toimimaan havaitessaan huolenaiheita niin yhteisö- kuin yksilötasolla.

Koulu tukee kodin kasvatusvastuuta myös oppilashuoltoasioissa. Huoltajilta toivotaan aktiivista yhteydenpitoa lapsensa asioissa luokanopettajaan ja oppilashuollon toimijoihin. Yksilön oppilashuoltotyössä oppilaita ja vanhempia rohkaistaan osallistumaan aktiivisesti oppilashuollollisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppilashuollon toimijat pitävät huolta, että lapsi ja huoltajat tulevat kuulluiksi omassa asiassaan.

Oppilaille tiedotetaan koulun yhteisöllisyyttä tukevista toiminnoista sekä oppilashuollon palveluista aktiivisesti; mm. ilmoitustauluilla, sähköisesti, päivänavauksissa sekä luokkatyöskentelyjen yhteydessä. Oppilashuoltohenkilöstö osallistuu vanhempainiltoihin erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa. Oppilashuollosta tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyökumppaneille on johtajaopettajan ja oppilashuollon toimijoiden vastuulla.