Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuolto-palvelut

Oppilashuollon kokonaistarvetta tarkastellaan vuosittain muuttuvan oppilasaineksen ja –määrän mukaan. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa koskevaa tehtävää. Tarkastelu tapahtuu oppilashuollon ohjausryhmässä.

Luhangan kunnassa on yksi erityisopettaja. Perusturvajohtaja hoitaa koulukuraattorin tehtävät. Perheneuvolapalvelut saadaan tarvittaessa Jyväskylästä (lisätietoja Jyväskylän perheneuvolan verkkosivuilta) ja koulupsykologi- ja kouluterveydenhoitajapalvelut saadaan Seututerveyskeskuksen kautta. Koulujen verkkosivuilta löytyvät ajankohtaiset oppilashuollon toimijoiden yhteystiedot ja vastaanottoajat. Luhangan kunnassa sivistystoimenjohtajan tehtäviä hoitaa kunnan perusopetuksen johtajaopettaja.

2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Sen lisäksi, mitä aiemmin on kuvattu kunnassa tapahtuvasta yhteisöllisestä oppilashuollosta, on kunnassa kehityksen kohteena yhteistyö paikallisten seurojen ja järjestöjen kanssa. Mainittakoon esimerkkinä yhteistyö Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen kanssa. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

Kiinteistöissä suoritetaan terveydensuojelulain valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset säännöllisesti. Tarkastukset suorittaa Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluva ympäristöterveysosasto. Terveydensuojelulain (763/1994, § 1), jonka nojalla tarkastus tehdään, tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu).

Palotarkastus suoritetaan vuosittain palolaitoksen toimesta. Kunnan talonmies tarkastaa koulujen leikkialueet vuosittain.


Luhangan kunnan koulujen säännöt

KÄYTTÄYTYMINEN

 • Käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti.
 • Olen rehellinen.
 • Käytän asiallista kieltä.

VASTUU

 • Tulen ajoissa kouluun.
 • Noudatan ohjeita, sopimuksia ja lakeja.
 • Vietän välitunnit sovitulla alueella.
 • Suojelen yhteistä omaisuutta sekä ympäristöä niin elävää kuin elotonta.
 • Autan muita tarvittaessa.

TURVALLISUUS

 • Kunnioitan toisten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.
 • En kiusaa ketään.
 • Noudatan liikennesääntöjä.
 • Käyttäydyn rauhallisesti, ystävällisesti ja kohteliaasti koulukyytejä odottaessani ja kyydissä ollessani.

TERVEET ELÄMÄNTAVAT

 • Syön terveellisesti ja riittävästi hyviä ruokailutapoja noudattaen.
 • Kieltäydyn tupakasta ja muista päihteistä.
 • Pukeudun asiallisesti.
 • Harrastan liikuntaa päivittäin ja nukun riittävästi.

OPISKELU

 • Opiskelen parhaani yrittäen.
 • Annan työrauhan.
 • Huolehdin omista tavaroistani, esim. oppikirjoista enkä käytä luvatta toisten tavaroita.
 • Teen läksyni huolella ja ajallaan.

SEURAAMUKSET NÄIDEN SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISESTA

 • Saat kavereita ja sinuun luotetaan.
 • Oppiminen onnistuu.
 • Pärjäät elämässä.


Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen

Jokainen poissaolo on luvaton poissaolo, ellei huoltaja ole siitä tehnyt luotettavaa selvitystä. Sen vuoksi huoltajan tulee ilmoittaa opettajalle oppilaan poissaolosta mahdollisimman pian, soittamalla koululle tai laittamalla viesti reppuvihkoon. Muusta kuin sairaudesta johtuvasta poissaolosta on aina sovittava opettajan kanssa. Oppilas voi olla koulusta pois opettajan luvalla 1-3 päivää. Tätä pidemmät poissaolot on anottava johtajaopettajalta. Vapaan anominen tapahtuu kirjallisesti ja vapaamuotoisesti. Koulun virallisten loma-aikojen lisäksi oppilas voi erityisestä syystä saada koulusta lomaa. Ylimääräisten lomien tulisi olla enintään viikon mittaisia ja kerran lukuvuodessa tapahtuvia. Pidemmät poissaolot aiheuttavat katkoksen oppilaan opiskeluun. Tekemättä jääneet tehtävät tulee huolehtia ensisijaisesti oma-aloitteisesti huoltajien tukemana. Tukiopetusta ei voida järjestää ylimääräisen loman aikana opetettujen asioiden kertaamiseksi.

Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus

Oppilaan sairastuessa äkillisesti tai tapaturman sattuessa koulupäivän aikana otetaan aina yhteys oppilaan huoltajiin. Ensiavun antaa terveydenhoitaja tai opettaja. Lääkärin hoitoa vaativa ensiapu annetaan oman alueen terveysasemalla. Tarvittavista kuljetuksista huolehtivat ensisijaisesti vanhemmat. Koulun tapaturmavakuutus ei korvaa hoitoa yksityisellä lääkärillä. Vapaa-ajan tapaturmissa ja sairausasioissa ottakaa yhteys suoraan omalle terveysasemalle.

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen

Koulun säännöissä ja lukuvuositiedotteessa mainitaan tupakkatuotteet ja päihteet. Niiden käytön ehkäisyyn tähtäävä opetus ja ohjaus sisältyy ympäristö- ja luonnontiedon ja biologian opetukseen ja terveydenhoitajan tarkastuksiin. Sääntöjen rikkomuksesta seuraa tiedotus kotiin ja mahdollisesti rangaistus koululta.

Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet

Oppilaiden odottaessa koulun pihassa koulukuljetusta, järjestää koulu valvonnan odotusajaksi. Koulumatkat kuuluvat oppilaan kouluaikaan. Pyöräilykypärä on pakollinen, jos tulee pyörällä kouluun. Oppilastietolomakkeessa, jonka huoltajat täyttävät lukuvuoden alussa, kysytään, saako lapsi tulla pyörällä kouluun. Koulumatkoilla tulee käyttää jalkakäytäviä, jalankulku- ja pyöräteitä ja suojateitä siellä, missä niitä on. Polkupyörällä ei ajeta välituntialueella eikä välituntien aikana. Oppilas tulee pimeän aikana varustaa näkyvällä heijastimella. Rullalaudalla, -luistimilla ja potkulaudalla koulumatkojen kulkeminen on turvallisuussyistä kielletty.

Kun lapsen kotipaikka on korkeintaan 2 kilometrin päässä koulusta tai säännöllisesti liikennöivän linja-autovuoron pysäkiltä, kunta ei järjestä oppilaalle koulukuljetusta. Jos lapsi kulkee koulumatkat koulutaksilla, on vanhemman tehtävä ilmoittaa sairastumistapauksissa tai muiden poissaolojen sattuessa suoraan taksinkuljettajalle, ettei lapsi tarvitse kyytiä. Koulutaksissa oppilaiden on käytettävä turvavöitä ja käyttäydyttävä rauhallisesti antaen kuljettajalle ajorauha.

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Koulussa emme hyväksy kiusaamista missään muodossa. Oppisisällöissä pyritään ennaltaehkäisevään kasvatukseen väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän estämiseksi. Harjoittelemme vuorovaikutustaitoja ja rakentavia toimintatapoja oppilaiden kanssa arjessa. Puuttumisessa keskitytään ratkaisujen löytämiseen. Asia keskustellaan kaikkien kiusaamiseen osallistuneiden kanssa. Kaikkien osapuolten vanhemmille ilmoitetaan tapahtuneesta.

On muistettava, että katsojan roolissa olevat oppilaat ovat myös osallisina kiusaamisessa. Toiminnallaan he joko hyväksyvät tai vastustavat kiusaamista. Kiusaamista vastustavien asenteiden ja toimien rohkaiseminen on avain onnistumisellemme.

Miten koulukiusaamisen voi havaita?

KOULUSSA

KOTONA

- jää yksin välitunnilla tai jää sisälle

- poissaolot lisääntyvät

- vaikuttaa ahdistuneelta tai surulliselta

- jää koulun jälkeen pihalle

- vastauksille nauretaan toistuvasti

- ei valita ryhmään/joukkueeseen

- myöhästelyt

- haluton lähtemään kouluun

- psykosomaattiset oireet (henkisten tekijöiden synnyttämä ruumiillinen oire, esim. vatsakipu)

- ei kerro kavereista tai ei tuo kavereita kotiin

- vaihtaa koulureittiä tai haluaa saattajan

- univaikeudet

- yleinen alakuloisuus

Lukuvuositiedotteessa neuvotaan vanhempia, miten he voivat toimia ennaltaehkäisevästi ja kiusaamistilanteen esiinnyttyä. Opetushenkilöstön moniammatilliseen yhteistyöverkostoon kuuluvat lastensuojeluviranomaiset ja poliisit. Näihin tahoihin ollaan yhteydessä, jos tilanne niin vaatii.

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa neuvotaan koulujen turvallisuussuunnitelmassa, joka päivitetään vuosittain syyslukukauden alussa.

Oppilashuoltosuunnitelma esitellään henkilöstölle henkilökunnan kokouksissa ja jaetaan luettavaksi sähköpostin välityksellä, oppilaille soveltuvin osin lukuvuoden aikana, huoltajille lukuvuositiedotteessa ja tarpeen vaatiessa vanhempainilloissa.

Oppilashuoltosuunnitelmaa tarkistetaan lukuvuoden alussa ja päivitetään tarvittaessa ja viimeistään vuosi siitä, kun hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty valtuustossa. Seuranta ja arviointi on jatkuvaa.

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.

Koulupsykologi työskentelee yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koulun työntekijöiden kanssa. Koulupsykologin työ suuntautuu pääasiassa lapsen oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien asioiden selvittelyyn ja tukemiseen. Koulupsykologin työhön kuuluvat mm. ohjaus ja neuvonta, keskusteluavun tarjoaminen ja oppimisvaikeuksien arviointi. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä opettajat, vanhemmat tai lapsi itse. Psykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö ja häntä sitoo vaitiolovelvollisuus, mutta oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto on tärkeä välittää myös opettajan tietoon. Koulupsykologien palvelut ovat maksuttomia ja hän ohjaa tarvittaessa myös muiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelujen pariin.

Kouluterveydenhuolto on yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä sekä opettajan kanssa. Sen tavoitteena on turvata jokaiselle koululaiselle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys ja siten luoda perusta terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuolto pyrkii myös edistämään koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koko ikäluokkaa koskevat terveystarkastukset ja seulontatutkimukset muodostavat kouluterveydenhuollon rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Koululaisen hyvinvointia/terveydentilaa kartoitetaan vanhemmille lähetetyllä kyselyllä. Vanhemmat täyttävät kyselyn yhdessä lapsensa kanssa ennen suunniteltuihin ikäkausitarkastuksiin tuloa. Kyselylomakkeessa he mm. pohtivat omaa vanhemmuuttaan ja voimavarojaan. Tapaamisen yhteydessä vanhemmille annetaan neuvontaa, vahvistusta vanhemmuuteen ja tarpeen mukaan ohjataan perhe tukimuotojen piiriin (perhetyö, sosiaalityö, erityistyöntekijät, erityispalveluyksikkö). Terveystarkastusten yhteydessä oppilaat arvioivat omaa vointiaan, suhdettaan vanhempiinsa, kouluselviytymistään, kaverisuhteitaan sekä kokemuksiaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä

Oppilashuoltotyö painottaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Jos ennaltaehkäisevistä toimista huolimatta, oppilas toistuvasti ja vakavasti rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi osaksi. Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Opettajat päättävät luokasta poistamisesta, jälki-istunnosta ja tehtävien suorittamisesta. Kirjallisen varoituksen antaa rehtori. Jouduttaessa soveltamaan vakavampia kurinpitotoimia asiantuntijaryhmä pohtii oppilaan tilannetta ja selvittää, millaisia tukitoimia oppilaalle voidaan tarjota, jotta koulunkäynti ja opiskelu onnistuisivat.

Oppilashuoltokertomukset

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat:

 • yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot,
 • kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa,
 • kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa,
 • asian aihe ja vireille panija,
 • oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset,
 • toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet,
 • tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma sekä
 • toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.

Oppilashuoltorekisteri

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä. Luhangan kunta koulutuksen järjestäjänä ylläpitää Luhangan koulujen oppilashuoltorekisteriä. Koulutuksen järjestäjä on nimennyt rekisterin vastuuhenkilöksi erityisopettajan. Vastuuhenkilö määrittelee tapauskohtaisesti käyttöoikeudet rekisteriin tallennettaviin tietoihin.

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen.

Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen huoltajansa suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.

4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Huoltajilla on mahdollisuus ottaa kantaa ja osallistua yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin lukuvuosittain järjestettävissä vanhempainilloissa. Yksilökohtaisen oppilashuollon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin huoltajat ja oppilaat voivat osallistua vuosittaisissa vanhempainvarteissa, erikseen sovittavissa palavereissa, sähköpostin, oppilaan viestivihkon ja puhelimen välityksellä.

Oppilashuoltotyötä koskeva tiedottaminen tapahtuu pääasiassa lukuvuoden alussa jaettavan lukuvuositiedotteen ja kuukausittaisen kuukausitiedotteen välityksellä ja vanhempainilloissa.