TVT-OPS

Tieto- ja viestintätekniikka opetussuunnitelmassa

Tieto- ja viestintätekniikka on oppimisen kohde ja väline.

1) Oppimisen kohteena:

 • Oppimisella on tavoitteet ja sisällöt, jotka kuvataan alempana.
 • Vuosiluokittain opittavat taidot tukevat TVT:n käyttämistä oppimisen välineenä.

2) Oppimisen välineenä:

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään oppimisen välineenä kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa sekä tarpeen mukaan muussa koulutyössä.

Tieto- ja viestintätekniikka on yksi laaja-alaisen osaamisen osa.

Oppilaita ohjataan käyttämään tvt-taitojaan esimerkiksi

 • omien tuotosten laadinnassa,
 • tiedonhallinnassa,
 • tutkivassa ja luovassa työskentelyssä,
 • vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa,
 • vertais- ja itsearvioinnissa.

Tieto- ja viestintätekniikan tavoitteet vuosiluokilla 1-6

Tavoitteena on, että oppilas oppii laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien ja eri oppiaineiden opiskelussa tarvittavat TVT-taidot ja ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät TVT:n avulla.

Oppilas
 • ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita sekä keskeisiä käsitteitä.
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.
 • osaa käyttää tvt-taitojaan tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.
 • harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä esimerkiksi vuorovaikutuksen, verkostoitumisen ja vertaisoppimisen välineenä.
 • harjoittelee oman oppimisensa dokumentointia
 • käyttää mediasisältöjä turvallisesti.
 • oppii asettamaan omia oppimistavoitteitaan.

TVT:n sisällöt vuosiluokilla 1-6

1. - 2. luokalla oppilas

Harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa esimerkiksi tablettia (käynnistäminen, sulkeminen, verkkoon kirjautuminen ja sovellusten/ohjelmien sulkeminen kosketusnäytön perustoiminnot)
 • harjoittelee selaimen käyttöä
 • harjoittelee kuvan/videon ottamista
 • tutustuu tekstinkäsittelyn alkeisiin ja harjoittelee näppäimistön käyttöä
 • voi tutustua oppimispeleihin
 • tutustuu nettietikettiin
 • ymmärtää mediasisältöjen ikärajat ja turvallisen käytön
 • erottaa faktan, fiktion ja mainokset muusta aineistosta
 • voi tutustua ohjelmointiin
 • arvioi omaa tvt-osaamistaan.
3. - 4. luokalla oppilas
 • harjoittelee näppäimistön käyttöä
 • harjoittelee tekstinkäsittelyä ja mahdollisuuksien mukaan jotain esitysgrafiikkaohjelmaa
 • harjoittelee kuvan ja tekstin liittämistä
 • tunnistaa tietokoneohjelmien käytön periaatteita (valikot ja toimintopainikkeet)
 • hankkii ja jäsentää tietoa (selain, ohjelmat, videot, sähköiset oppimateriaalit)
 • ymmärtää turvallisen jakamisen periaatteet (mitä voi julkaista, mitä ei) ja yksityisyyden suojaamisen
 • voi käyttää oppimispelejä ja voi harjoitella ohjelmointia
 • tiedostaa tekijänoikeudet
 • arvioi omaa tvt-osaamistaan ja asettaa itselleen tvt-oppimistavoitteita.

5. - 6. luokalla oppilas
 • osaa laatia esitelmän sähköiseen muotoon
 • harjoittelee tiedon säilömistä valittuun pilvipalveluun, esimerkiksi PedaNettiin
 • osaa jakaa tallentamansa materiaalin muiden kanssa turvallisesti ja harkiten
 • tuntee sähköpostin käytön
 • voi tarvittaessa käyttää koulukäytössä olevia sähköisiä ympäristöjä myös omalla laitteellaan
 • harjoittelee lähdekritiikkiä, monilukutaitoa ja osaa arvioida tiedon luotettavuutta
 • tutustuu sosiaaliseen mediaan ja tiedostaa vastuunsa
 • voi käyttää oppimispelejä ja harjoittella ohjelmointia
 • arvioi omaa tvt-osaamistaan ja asettaa itselleen tvt-oppimistavoitteita.