Vanhempainyhdistys

KYÖSTI KALLION KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kyösti Kallion koulun vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kyösti Kallion koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Nivala.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa tukea koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille sekä edistää lasten hyvinvointia tuoda esille vanhempien näkemyksiä koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä toimia oppilaiden vanhemmille yhteistyön ja vertaistuen foorumina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi perehtyä koulun toimintaan ja opetuksen järjestämiseen voi järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä koulun kanssa tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukee vanhempien ja koulun välistä viestintää voi pitää yhteyttä koulun toimijoihin, sekä voi toimia yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti koulua, oppilaskunta-, oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa, voi tehdä esityksiä ja aloitteita, sekä ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon.

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksua sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja ja muita vastaavia varainhankintakampanjoita. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä 1 §:ssä mainitun koulun oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja kouluhenkilöstö. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

4. Jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana.

5. Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua
kahteen vuoteen. Varsinainen jäsen voidaan erottaa, kun jäsenen lapsi siirtyy pois yhdistyksen piirissä olevasta koulusta.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 2 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

8. Tilikausi ja tilinpäätös
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8.–31.7. Tilinpäätöksen tekee valtuutettu tilitoimisto.

9. Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa toiminta- ja tilikauden päättymisestä. Yhdistyksen vuosikokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille Wilman tai jonkin muun koulun käyttämän järjestelmän kautta.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.

6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä
toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan
toimintavuoden taloutta ja hallintoa.

9. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.

10.Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.

11.Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.

12.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Kun yhdistys päätetään purkaa, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Vanhempainyhdistys

Koululla toimii vanhempainyhdistys. Hallituksen puheenjohtaja on Tanja Vähäoja, p. 0405075981. Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan yhdistyksen toimintaan.

Kokouksista ilmoitetaan Wilmassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä