Opiskeluhuolto

OPISKELUHUOLLON HENKILÖSTÖ

Oppilaanohjaajat

Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea ja ohjata oppilaita opiskeluun, jatkokoulutukseen ja ammatinvalintaan sekä nuoren elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. Oppilaanohjaaja on tavattavissa koululla koulupäivän aikana.

Opinto-ohjaaja Saara Saariaho puh. 02 7611355 ja tekstiviestit: 050-434 4963
Päävastuu ohjauksesta, sen kehittämisestä, jatkokoulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvästä ohjauksesta ja tiedottamisesta sekä TET-järjestelyt kaikilla luokka-asteilla (7-9).

Rehtori Minna Ruotsala puh. 02 7611350 ja tekstiviestit: 040-574 6451
Vastaa valinnaisuudesta kaikilla luokka-asteilla (7-9).

Laaja-alainen erityisopettaja
Katja Junnila
Laaja-alainen erityisopettaja tekee lukutaidon mittauksia ja tukee oppilasta erilaisissa oppimisen erityisvaikeuksissa. Erityisopettaja voi auttaa oppilasta myös jos ryhmässä oleminen tuottaa jostain syystä vaikeuksia. Laaja-alainen erityisopettaja on helpoimmin tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta katja.junnila@loimaa.fi tai Wilman kautta.

Kouluterveydenhoitaja

Eija Ahonen puh. 02 7612327 ja tekstiviestit: 040 526 7271, tavattavissa pääsääntöisesti:ma, ke, to 8-16 ja pe 8-14
Muutoksista ilmoitetaan koululla terveydenhoitajan vastaanoton ilmoitustaululla. Vapaa vastaanottoaika ja puhelinaika on klo 10.15 -11.15, jolloin oppilaat ja opiskelijat voivat tulla vastaanotolle ilman ajan varaamista. Muina aikoina tehdään sovittuja / varattuja terveystarkastuksia ja muita tapaamisia. Yhteydenotot puhelimitse, Wilman kautta tai käynti vapaana vastaanottoaikana.

Koululääkäri
Elisa Haapasalo, ajanvaraus tehdään kouluterveydenhoitajan kautta.

Kuraattori
Hanna Anttila puh. 050 3314787
Koulukuraattorin toimintaan kuuluu mm.keskustelut/tuokiot oppilaan ja oppilasryhmien kanssa erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa, osallistuminen oppilashuoltotyöskentelyyn sekä yhteistyö oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa. Kuraattoriin voi olla yhteydessä puhelimitse, wilman kautta tai käynti työpisteessä Puistokadun koululla.

Koulupsykologi
Eija Länsiaho puh. 02 7611361 ja tekstiviestit: 050-3114551
Koulupsykologi tukee oppilaan kehitystä, koulunkäyntiä ja hyvinvointia ensisijaisesti tukikeskustelujen ja moniammatillisen yhteistyön kautta. Mikäli oppilaan vaikeuksista tai tuentarpeesta tarvitaan lisätietoa, koulupsykologi voi kartoittaa oppilaan tiedonkäsittelyvalmiuksia. Vanhemmat tai opettaja voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin toivoessaan tukea esimerkiksi lapsen kehitykseen, oppimiseen tai elämäntilanteeseen liittyvistä asioissa. Oppilaat voivat myös itse varata ajan koulupsykologille halutessaan keskustella luottamuksellisesti elämäänsä liittyvistä asioista. Koulupsykologi on tavattavissa Puistokadun koululla ma, ti, to ja pe.

OPISKELUHUOLLON RYHMIEN TOIMINTA

Koulun opiskeluhuoltoryhmä

vastaa yksikön opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskeluhuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä

kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskeluhuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai opiskelijoiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää opiskelijan tai huoltajan suostumusta. Opiskelijan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta.

Yksittäistä opiskelijaa koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Kirjaukset tehdään tapaamisen aikana ja sen päätteeksi huoltajat ja oppilas hyväksyvät asiakirjan allekirjoituksellaan. Muistioiden pohjat opettajien huoneen kirjahyllyssä sekä pedanetista tulostettavissa (henkolöstön sivu -> lomakkeet).

Opetuksen asiantuntijaryhmä

Opetuksen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan ja opiskelijan koulunkäyntiin ja opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita käsiteltäessä. Koolle kutsujana ja vastuuhenkilönä toimii opetushenkilöstön edustaja. Perusopetuslain mukaisesti tarvittaessa kutsutaan koolle moniammatillinen kokoonpano. Opetushenkilöstöstä nimetty vastuuhenkilö kirjaa tapaamisessa käsitellyt asiat joko pedagogiseen asiakirjaan tai muistioon asiasta ja tilanteesta riippuen.

Pedagoginen ryhmä

käsittelee koulun opetuksen järjestämisen yleisiä sekä oppilaskohtaisia asioita sekä konsultoi, delegoi ja vastuuttaa mahdollisten ongelmatilanteiden toimintaa. Tarvittaessa ryhmä vie asian opiskeluhuollon asiantuntijaryhmään oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisesti tai kokoaa ryhmän perusopetuslain mukaan moniammatillisesti koolle. Pedagoginen ryhmä kokoontuu perjantaisin klo 8.10 – 8.55. Kaikki luokanvalvojat vierailevat ryhmässä lukuvuosittain kertomassa valvontaluokan koulunkäynnin tilanteesta.