6 Kasvatus ja oppiminen

Koulun pedagogiikan kehittäminen

Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulukohtainen toiminta ja mahdolliset erityispiirteet.

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman
pohjana on Valtioneuvoston asetus 28.6.2012 perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet.

Vuosiluokilla 1 - 6 noudatetaan uutta opetussuunnitelmaa. Uusi opetussuunnitelma otetaan tuntijaon ja oppiainesisältöjen osalta käyttöön porrastetusti:
- 7. luokan osalta 1.8.2017
- 8. luokan osalta 1.8.2018
- 9. luokan osalta 1.8.2019

Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1 - 12 mukaiset opetussuunnitelmat on otettu käyttöön kaikilla luokka-asteilla 1.8.2016 alkaen lukuun ottamatta lukuun 6 sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä.

Kuopion perusopetuksen tuntijako

Ennen uuden opsin mukaista tuntijakoa käytössä on valtioneuvoston asetukseen 20.12.2001 perustuva tuntijako.

Koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta, joista toinen voi olla kuntakohtainen ja toinen koulukohtainen. Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan niiden laajuudet ja mukana olevat oppiaineet sekä oppilaiden osallisuus. Lisäksi kuvataan monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja arviointikäytännöt, toteutumisen seuranta, toteutumisen arviointi sekä kehittäminen.

Lukuvuoden 2018 - 2019 kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus on Maailma2030. Lisäksi koulu valitsee vähintään yhden monialaisen oppimiskokonaisuuden. Työtapana on lähiyhteisön mukaan ottaminen.

Opettaja aktivoi oppilaita ja vastaa, että he ovat ikätasonsa huomioiden suunnittelemassa, asettamassa tavoitteita ja arvioimassa oppimistaan. Oppilaat osallistetaan ryhmän, luokan ja koko koulun toimintaan. Oppilaita osallistava toiminta kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) osaaminen on keskeinen kansalaistaito. Kuopion peruskouluissa turvataan kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet tvt-taitojen kehittämiseen. Näitä taitoja opitaan ja hyödynnetään suunnitelmallisesti ja monipuolisesti kaikilla vuosiluokilla. Tvt:n avulla kannustetaan oppilaita aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. Tvt:n taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea. Oppilaiden osaamisen tasoa seurataan säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä.

Luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät henkilökohtaiset oppimiskeskustelut oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa lukuvuoden aikana, ks. Perusopetuksen ohjeita ja lomakkeita.

Koulun tulee huolehtia oppilasarvioinnin yhdenmukaisuudesta. Rehtori vastaa, että opettajat suunnittelevat opetusta ja toteuttavat arvioinnin yhdessä. Koulu tiedottaa arvioinnista oppilaita ja huoltajia.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

TVT:n opetuskäyttö

 • Opettajilla on käytössä Pedanet-tunnukset ja O365 -ympäristö
 • Opettajilla on Pedanet -sivujen ylläpitäjän oikeudet. He huolehtivat luokkakohtaisesti Pedanetin esittelystä oppilaille.
 • Pedanetissä opettajat vastaavat luokan sivujen päivittämisestä.
 • Pedanetissä Pasi Seppänen vastaa koulun sivujen yleisilmeestä.
 • Pyrimme osallistumaan Pedanet- ja O365 -koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.
 • Tänä lukuvuonna pyrimme hyödyntämään O365 ympäristöä entistä monipuolisemmin.
 • 1.-6. luokkien oppilaille jaetaan tunnukset langattomaan verkkoon kirjautumiseksi. Oppilaat pystyvät kirjautumaan Wilma-tunnuksellaan koulujen tietokoneille sekä myös kotoa O365 ympäristöön.
Opetus, kasvatus ja pedagoginen kehittäminen
 • Pulkonkosken koululla pyritään kehittämään opetusta uuden opetussuunnitelman hengessä.
 • Koulumme monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat tänä lukuvuonna Maailma 2030 ja Maistan ja Kierrätän
 • Pyrimme kehittämään koulumme oppimisympäristöjä toiminnallisempaan suuntaan.


Maailma 2030

 • Tämä oppimiskokonaisuus toteutetaan koko lukuvuoden ajan lähes kaikkiin oppiaineisiin liittyen.
 • Oppilaat osallistuvat oppimiskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin mahdollisuuksien mukaan
 • Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää omien valintojensa vaikutuksen maailman kehittymisessä.
 • Arviointi toteutetaan uuden opsin mukaisesti.
Maistan ja Kierrätän
 • Tämä oppimiskokonaisuus toteutetaan koko lukuvuoden ajan lähes kaikkiin oppiaineisiin liittyen.
 • Oppilaat osallistuvat teemapäivien suunnitteluun ja toteutukseen. Teemapäivät toteutetaan eri tavoin luokkarajat ylittäen. Isommat oppilaat opastavat pienempiä.
 • Laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista kaikista tulee mukaan osa-alueita.
 • Tavoitteena on kokemuksellinen oppiminen erilaisissa ryhmissä, lisäksi myös tietopohjan laajentaminen.
 • Arviointi toteutetaan uuden opsin mukaisesti.

Yhteisöllisyys ja osallistuminen

Koulussamme pyritään toimimaan mahdollisimman oppilaslähtöisesti. Jokaisella luokka-asteella oppilaat pääsevät osallistumaan luokkakohtaisesti tai jopa koulun tasolla kouluelämää koskeviin päätöksiin.

Pienen koulun etuna on se, että kaikki tuntevat toisensa. Tämä edistää koko koulun yhteisöllisyyden kehittymistä. Luokissa pyritään edistämään erilaista ryhmäytymistä uudenlaisten toimintatapojen avulla. Koko koulun ja luokkien erilaiset oppimiskokonaisuudet esim. retket tai monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät yhteisöllisyyden kehittymistä.

Myös koulun yhteistyötahoja pyritään aktivoimaan yhteisölliseen toimintaan niin uuden opetussuunnitelman edistämisessä kuin muussakin toiminnassa. Huoltajia pyritään osallistamaan eri tavoin koulun arkeen, mm. oppimiskokonaisuuksien yhteydessä.


 

PULKONKOSKEN KOULUN ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA 2018-2019

 

 

Pulkonkosken koulupiiriin kuuluvat esikoululaiset opiskelevat omassa ryhmässä koulun tiloissa.

Esikoululaiset käyttävät liikuntatiloja ja teknisen työn luokkaa tarvittaessa. Liikuntasali remontissa ainakin syyslukukauden.

Esikoululaiset osallistuvat koulun tapahtumiin ja retkiin mahdollisuuksien mukaan.

Esikoululaiset osallistuvat koulun hankkeisiin: ihan pihalla, jätekukko ja maistuva koulu

Esikoulun opettaja osallistuu koulun väen kanssa yhteisiin ys-palavereihin noin kaksi kertaa kuukaudessa mahdollisuuksien mukaan.

Esikoululaiset ulkoilevat yhdessä koululaisten kanssa päivittäin koululaisten välituntien aikaan mahdollisuuksien mukaan.

Esikoululaiset osallistuvat kerran kuukaudessa koululaisten kanssa seurakunnan pitämiin aamunavauksiin.

Syyskaudella ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat tutustuvat esikoululaisiin leikkien ja pelaten yhdessä (tunti kolmen viikon välein).

Kevätkaudella esikoululaiset tulevat esim. pareittain tutustumaan 1-2-luokkaan kuunteluoppilaana ja pienen puuhastelun merkeissä.

Pajatyöskentelyä kerran lukukaudessa.

Teemme kevätkaudella yhteisen retken myöhemmin määriteltävään paikkaan.

Toukokuussa järjestetään siirtopalaveri, jossa läsnä esikoulun opettaja ja luokanopettaja sekä mahdollisesti muuta oppilashuoltohenkilöstöä.

Yhteistyösuunnitelmaa voidaan päivittää tarpeen mukaan lukuvuoden aikana.

Toukokuun lopussa esikoulunopettaja ja luokanopettaja arvioivat yhteistyösuunnitelman toteutumista.

Aika ja paikka

Tavoite

Tapahtuma

Osallistujat

Vastuuhenkilö

Arviointi

 

28.8.2018

Koulu

 

Uskontokasvatus, perinteet

 

Koululaiskirkko

 

koulu + esikoulu

 

srk

 

toteutui

 

12.9.2018

Koulu

 

Yhteistyösuunnitelman esitteleminen

 

Vanhempainilta

 

esikoululaisten vanhemmat + Riia

 

Riia

 

 

28.9.2018 Koulu

 

Liikunnan ilo

 

Yleisurheilutapahtuma /

+ yhdistetty kodin ja koulun päivä

 

koulu + esikoulu + vanhempainyhdistys

 

Pasi

 

 

Syyskuu 2018

 

Luontokasvatus, yhteishengen kasvattaminen esikoululaisten ja alkuopetuksen oppilaiden välillä

 

Luontoretki

 

koulu + esikoulu

 

Henriikka

 

 

5.12.2018 Koulu

 

Perinteet

 

Itsenäisyyspäivä

lipunnosto ja Maamme -laulu

 

koulu + esikoulu

 

Pasi

 

 

vko 50,2018

Koulu

 

Perinteet sekä yhteinen juhliminen

 

Joulujuhla

 

koulu + esikoulu

 

Niina

 

 

15.12.2018

Kasino

 

Yhdessä tekeminen

 

Erätulet

 

koulu + esikoulu

 

Henriikka

 

 

Joulukuu 2018, Maaningan kirkko

 

Joulun kristilliseen sanomaan tutustuminen

 

Koululaisjumalanpalvelus

 

koulu + esikoulu

 

srk

 

 

 

Laskiainen 2019,

koulu

 

 

Laskiaisperinteisiin tutustumista

 

 

Ulkoilutapahtuma

 

 

koulu + esikoulu

 

 

kaikki opettajat

 

 

1.3.2019, koulu

 

Yhteistä ulkoilua ennen hiihtolomaa

 

Ulkoilupäivä

 

koulu + esikoulu

 

koulu + esikoulu

 

 

8.4. 2019,

koulu

 

Ekumeeninen uskontokasvatus ja perinteet

 

Virpomisvitsojen siunaaminen /

vierailu ortodoksisessa kirkossa

 

koulu + esikoulu

 

ort. srk

 

 

Huhtikuu 2019,

koulu

 

Pääsiäisperinteisiin tutustuminen

 

Pääsiäisaskartelupajat

 

esikoulu + 1-2

 

Riia

 

 

30.4.2019, koulu

 

Vappuperinteisiin tutustuminen

 

Luovan ilmaisun päivä

 

koulu + esikoulu

 

Riia

 

15.5.2019, koulu

Tutustuminen kouluun ja tulevaan opettajaan

Kouluun tutustumispäivä

koulu + esikoulu

 

 

 

vk 21,2019, koulu

 

Yhteistä kivaa

 

Kevätiltamat

 

koulu + esikoulu + kotijoukot

 

kaikki opettajat

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä