5 Asiakkuudet ja kumppanuudet

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteuttaminen

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen

Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun kehittämiseen ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluihin koulussa. Koulussa tulee tietoisesti luoda ja tarjota oppilaille osallisuuden kokemuksia ja osallistumismahdollisuuksia heitä koskevista asioista päätettäessä.

Kaupungissa on luotu ja vakiinnutettu asianmukaiset lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatavat osaksi lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa.

Oppilaiden osallistumisessa yhtenä toimintamuotona on oppilaskuntatoiminta. Oppilaskuntatoiminnan kehittämistä tuetaan keskitetysti mm. järjestämällä toiminnasta vastaaville opettajille koulutusta. Jokaisella koululla on oppilaskunta. Oppilaskunnan jäsenistä muodostetaan oppilaskunnan hallitus.

Oppilaskuntatyötä koordinoi vastuuopettaja. Koulujen oppilaskunnista valitaan edustajat lasten Parlamenttiin. Kunta huolehtii oppilaskuntatoiminnan ohjaukseen tarvittavista resursseista. Oppilaiden osallistuminen ja oppilaskuntatoiminta koulussa nivotaan kuntakohtaiseen lasten ja nuorten toimintaan.

Oppilaiden osallisuuden kokemisen kehittymistä arvioidaan joka toinen vuosi kouluterveystutkimuksella.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulun oppilaskunnan toiminta.

Linkit:
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri
Edu.fi: Osallisuus ja oppilaskuntatoiminta


Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempien kuulemiseksi koulujen tulee kehittää kodin ja koulun yhteistyötä. Koulun tulee olla aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyön kehittämisessä. Siihen kuuluvat yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen.

Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti.

Vanhemmille tulee antaa tietoa ja välineitä, jotta he voivat osallistua opetussuunnitelman kehittämiseen. Kodin ja koulun yhteistyö auttaa molempia osapuolia vastaamaan oppilaan kasvua ja oppimista koskeviin haasteisiin. Kodin ja koulun yhteistyö edistää yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentumista.

Henkilöstöä tuetaan kodin ja koulun yhteistyössä. Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään yhdessä huoltajien kanssa.

Koulu kuvaa kodin ja koulun yhteistyön vuosittaiset toimenpiteet ja ohjeistaa Wilman käytön periaatteet.

Kodin ja koulun yhteistyön keskeisenä tavoitteena on oppilaan, opetuksen ja kasvatuksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajia tiedotetaan riittävästi koulun toiminnasta. Huoltajille luodaan yhteistyömahdollisuuksia osallistua luokan, luokkatasojen ja koko koulun toimintaan.

Esimerkkejä yhteistyön järjestämiskäytänteistä:
- koulun tiedottamisen ja yhteistyökäytänteiden tulee olla suunniteltua ja laadukasta (viestintäsuunnitelma)
- oppilashuoltoryhmät
- vanhempainyhdistys
- luokkatoimikunnat
- vanhempainillat ja muut yhteiset tapahtumat vanhempien kanssa
- oppimiskeskustelut
- koulun tapahtumiin osallistuminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön muodot.


Muut kumppanuudet ja sidosryhmät

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan koulun muut yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä kuvataan toimintaa.

Opettajia kannustetaan yhteistyöhön muiden opettajien kanssa alueellisesti ja eri kouluasteiden välillä. Muun sidosryhmäyhteistyön tulee olla pedagogisesti perusteltua, koulun opetus - ja kasvatustyötä yhteisöllisesti tukevaa.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Pulkonkosken koulun oppilaskunta
- Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki Pulkonkosken koulun oppilaat.
-
 Koulullamme on valitaan lukuvuodelle 2018-2019 uusi oppilaskunnan hallitus, johon kuuluu edustaja jokaiselta vuosiluokalta. 
- Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa pohtimaan koulutyöhön liittyviä ajankohtaisia asioita, esim. kehittämiskohteita tai teemapäivien sisältöjä. 
- Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Niina Pitkänen
- Koulumme edustajina Lasten parlamentissa ovat kaksi oppilasta. 
- Oppilaskunnan hallituksen edustajat valitsevat keskuudestaan edustajan myös yhteisöllisen oppilashuollon ryhmään.

Liikkuva koulu 
- Oppilaat osallistuvat Liikkuvan koulun toiminnan suunnitteluun.
- Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa välituntitoimintaan mm. oppilaskunnan hallituksen kautta.
- Oppilaat esittävät toiveita välitunneille hankittavista välineistä ja liikuntapaikkojen kehittämisestä.
- Liikkuvan koulun ohjaavana opettajana toimii Pasi Seppänen.

Luokkatoiminta
- Oppilaat osallistuvat luokan toiminnan suunnitteluun mahdollisuuksien mukaan.

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

Tärkein yhteistyötaho ovat huoltajat, joiden kanssa toimimme jatkuvassa yhteistyössä. Yhteistyön muodot vaihtelevat tilanteiden ja tarpeiden mukaan.

Vanhempainyhdistys Pulkon Mammat ja Papat ry
- Vanhempainyhdistys ja koulu tekevät tiivistä ja hyvin toimivaa yhteistyötä läpi lukuvuoden. 
- Vanhempainyhdistyksemme mahdollistaa 5.-6. luokan oppilaille leirikoulun järjestämisen joka toinen vuosi. 
- Myös muut luokat retkeilevät vanhempainyhdistyksemme tuella. 
- Järjestämme vanhempainyhdistyksen kanssa myös yhteisiä tapahtumia lukuvuoden aikana. 
- Vanhempainyhdistys lahjoittaa oppilaille ruokailun jälkeen nautittavan xylitol-pastillin sekä stipendejä kevätlukukauden päätteeksi jaettavaksi. 


Esikoulu
Esikoulu toimii koulullamme varhaiskasvatuksen järjestämänä. Esikoululaiset osallistuvat koulun toimintaan mahdollisuuksien mukaan. 

Yläkoulu
- Yläkoulujen oppilaanohjaaja vierailee tukioppilaiden kanssa 6. luokassa kevätlukukauden aikana. 
- Samaan aikaan koulullamme pidetään tiedonsiirtopalaveri, johon osallistuvat oppilaanohjaaja sekä 6. luokan opettaja ja erityisopettaja. 
- 6. luokkalaisilla on kevätlukukaudella vierailupäivä tulevassa koulussa.
- Yläkoulu järjestää vanhempainillan 6. luokkalaisten vanhemmille.
- Vuosittain muutama yläkoulun oppilas suorittaa TET-jakson alakoulullamme.

MUUT YHTEISTYÖTAHOT

Servica
- Keittiö- ja siivoustoiminnan yhteistyön sujuvuuden kehittäminen on tärkeä asia.
- Oppilaat voivat osalistua toiveruokaäänestykseen.
- 5.-6.-luokan järjestäjät puhdistavat päivittäin ruokalamme pöydät.

Kyläyhteisö
- Toimimme yhteistyössä kylätoimikunnan ja kyläläisten kanssa esimerkiksi kutsumalla heitä mukaan koulun tapahtumiin. 

4 H -yhdistys

- 4 H -yhdistys järjestää koulullamme kerhoja, joista yhdistys tiedottaa itse.

Seurakunnat
- Koulu osallistuu seurakunnan järjestämiin kirkkovuoden tapahtumiin; syys- ja kevätlukukauden lopussa koululaisjumalanpalvelukset, joissa Maaningan pitäjän alueen koulujen järjestämää ohjelmaa.
- Ev.lut seurakunta pitää koulullamme noin kerran kuukaudessa aamunavauksia.
- Ev.lut. seurakunta järjestää virsimerkkiin tähtäävää virsiopetusta.
- Ortodoksisen seurakunta vierailee koulullamme mm. siunaamassa virpomavitsoja sekä kertomassa ortodoksisesta elämästä. 
- Seurakunnan aamunavauksiin ja koululaiskirkkoihin osallistumattomille oppilaille järjestetään korvaavaa toimintaa.
- Seurakunnat tiedottavat omasta toiminnastaan (esim. kerho- ja leiritoiminta).
- koulun 3. ja 4.lk oppilaille jaetaan Gideon-veljien lahjoittamat Uudet Testamentit

Metsästysseurat
- Vierailemme joka toinen vuosi Piilolassa, Petsamon Erän metsästysmajalla tutustuen alueella sijaitsevaan luontopolkuun.
- Käymme myös muiden metsästysseurojen laavuilla tms. toimintapaikoissa vierailuilla.
- Metsästysseurojen edustajat käyvät teemojen yhteydessä koululla kertomassa luontoon, eläimiin jne. liittyvistä asioista.
- Osa koulumme oppilaista osallistuu tänä vuonna Maaningalla järjestettävään Erätulet-tapahtumaan.,

Pelastustoimi
- Turvallisuusvalistusta 3. luokkalaisille kerran vuodessa.
- Resurssien puitteissa pelastustoimi osallistuu turvallisuustyöskentelyyn esim. pelastautumisharjoitusten suunnittelun muodossa.

Yhteistyötä tehdään myös muiden yhteisöjen ja henkilöiden kanssa koulun toimintaan sopivien asioiden yhteydessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä