1 Johtaminen

Koulun johtamisen periaatteet

Koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää opetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista. Johtamisessa on tärkeää tunnistaa kouluyhteisön vahvuudet ja kehittämishaasteet, vahvistaa itsearviointia sekä kehittää pedagogista johtamista. Koulun rehtorin velvollisuutena on kehittää myös itseään johtajana.

Johtamisessa tulee noudattaa hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Koulun johtaminen on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Kouluissa on johto- tai suunnitteluryhmät (-tiimit), joiden tehtävänä on rehtorin tukena suunnitella ja kehittää toimintaa. Tiimien kokoonpanosta ja tehtävistä päättää koulun rehtori. Johtamista arvioidaan säännöllisesti.

Kouluissa käydään vuosittain kehityskeskustelut tai niitä vastaavat prosessit kaupungin linjausten mukaisesti. Johtamista kehitetään ja tuetaan pitkäjänteisellä johtamisosaamiskoulutuksella.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan, miten johtaminen on organisoitu (joryt, kehittämistiimit, henkilöstön työnjako, vastuut). Koulutyön suunnittelussa ja toteuttamisessa keskeistä on opettajien, ohjaajien ja muun henkilökunnan yhteistyö.

Ys-ajan käytöstä sovitaan ja sen toteutumista seurataan. Ys-ajan käyttö sekä suunnittelu- ja kokouskäytännöt kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitelma päivitetään ja henkilöstö perehdytetään siihen.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Leena Auvinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun johtamisen toimenpiteet

 

 

Rehtori Pasi Seppänen (31.7.2019 asti):

 • vastaa yleisesti koulun toiminnasta ja koulun toiminnan kehittämisestä.
 • Toimii yhteistyössä henkilökunnan, huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa.
 • On henkilöstön lähiesimies.

Rehtorin ollessa poissa pitempiä aikoja, apulaisrehtori Niina Pitkänen toimii tarvittaessa rehtorin sijaisena. Rehtorin poissaollessa lyhyemmänkin ajan apulaisrehtori vastaa koulun toiminnasta akuuteissa tilanteissa. Jos sekä apulaisrehtori että rehtori ovat poissa, paikalla oleva luokanopettaja vastaa koulun toiminnasta.

Opettajat:

 • Opettajat muodostavat koulumme johto/kehittämisryhmän.
 • Osallistuvat omatoimisesti koulun toiminnan kehittämiseen.
 • Jos he huomioivat arkityönsä yhteydessä koulutyön turvallisuuteen tai kehittämiseen liittyviä tarpeita, he informoivat niistä rehtoria ja toimivat tavoitteen edistämiseksi.
 • Toimivat yhteistyössä kouluväen, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
 • Huolehtivat syksyllä sovittavista vastuualueistaan. Tehtäviä pyritään jakamaan tasapuolisesti henkilökunnan kesken.
 • Työhyvinvointiparina toimivat luokanopettaja Niina Pitkänen ja rehtori Pasi Seppänen.
 • Opettajien vastuutehtäviä:
 • Pasi Seppänen: Atk/tvt-vastaava, kova käsityö, turvallisuusvastuu, oppilashuolto, yleinen perehdyttäminen ja liikkuva koulu
 • Niina Pitkänen: oppilaskunta, musiikkiesitykset, pehmeä käsityö, kulttuurikuriiri, Maistuva koulu ja askartelu/ts-välineet
 • Henriikka Iivarinen-Seppänen: kodin ja koulun yhteistyö, Jätekukko-hanke ja askartelu/ts-välineet

Palaverit

 • Opettajainkokous/ys-palaveri torstaisin klo 7.20 - 8.05. Koulunkäynnin ohjaajat osallistuvat kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa kokouksiin osallistuu myös esikoulun opettaja. Kokouksista tehdään muistiot.
 • Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous 2 kertaa lukuvuodessa, kokouksen koollekutsujana toimii rehtori.
 • Oppilaskohtaiset palaverit pyritään pitämään oppitunteja ennen tai välittömästi niiden jälkeen.
 • Tarpeen mukaan keskustelemme päivittäin koulun toiminnan kannalta tärkeistä ja ajankohtaisista asioista.

Tiedottaminen

 • henkilökunta: sähköposti, Wilma, opettajainkokous, Pedanet, opettajainhuoneen ilmoitustaulu, yhteiset henkilökuntapalaverit, puhelut jne.
 • oppilaat/huoltajat: Pedanet, Wima, koko koulun/luokkien omat tiedotteet sekä tarvittaessa puhelin.
 • Rehtori tiedottaa koko koulua koskevista asioista ja opettajat omien luokkiensa asioista.

Valvonnat

 • Koulukuljetusten, ruokailujen ja välituntien valvonnoista on kerrottu tarkemmin oppilashuollon osuudessa.

YS-aika

Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa kolmen tunnin ajan viikossa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen (OVTES). Opettajat seuraavat oman ys-aikansa käyttöä lukuvuoden aikana. 

Kiky- työpäivä (6 h) tehdään lauantaina 22.9.2018 Vuorelan Kunnonpaikassa. Monialaisten oppikokonaisuuksien ( Maailma 2030 ja Maistan ja Kierrätän) suunnitteluun varataan yhteensä 6 tuntia. Koulumme tapahtumien suunnitteluun varaamme 3 tuntia ja samaiset 3 tuntia on varattu yhteistyöhön Käärmelahden koulun kanssa/koulutuksiin. Lisäksi varaamme aikaa tämän vuoden teeman (jatkuvan arvioinnin kehittäminen) suunnitteluun. Pidämme 12.9. koko koulun yhteisen vanhempainillan. Joulukuussa järjestämme koko koulun joulujuhlan. Toinen koko koulun tapahtuma järjestetään toukokuussa 2019.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä