4 Resurssit

Resurssien käyttäminen: talouden ja oppimisympäristöjen suunnittelu

Talous

Rehtori vastaa koulun toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Koulukohtaisia määrärahoja tarkistetaan huhti-/toukokuussa, jolloin otetaan huomioon tulevan syksyn muutokset mm. oppilasmäärissä. Sijaisten ottamisessa noudatetaan perusopetuksen ohjetta.

Koulun käyttötaloussuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti. Poikkeamiset suunnitelmista selvitetään ja tehdään tarvittaessa muutoksia talousarviossa pysymiseksi.

Rehtori tiedottaa henkilöstöä talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta.


Lisätietoja:
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221


Fyysinen oppimisympäristö

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus
- Tekniset järjestelmien tulee olla määräysten mukaisia ja kunnossa.
- Työskentelytilat ja -välineet täyttävät voimassa olevat työturvallisuusmääräykset.
- Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti ja havaitut epäkohdat korjataan.


Opetustilojen käyttö ja kunnossapito
Koulut toimivat pääsääntöisesti tilakeskukselta vuokratuissa kiinteistöissä. Ylläpitopalvelut ovat osa vuokraa, samoin kunnossapito.

Kiinteistön kuntoon liittyvissä ongelmissa kohteen esimies tekee sähköisen vikailmoituksen, jos kyse ei ole välittömiä toimia vaativasta korjauksesta, jolloin ilmoitus tehdään puhelimitse LVIS-päivystykseen. Vaaraa aiheuttavien tilanteiden osalta ilmoitus tehdään hätänumeroon 112. Ilmoitusten pohjalta tilakeskus suorittaa kiinteistön ylläpitoon liittyviä korjaustoimenpiteitä.

Tilakeskus laatii kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman vuosittain. Kunnossapito-ohjelma sisältää laajempia rakenteiden ja/tai talotekniikan korjaustoimenpiteitä tai uusimisia.

Toiminnallisten muutosten osalta rehtori tekee esityksen muutoksesta tilahallintapäällikölle. Esitykset käsitellään tilakeskuksen, perusopetuksen/lukiokoulutuksen sekä tukipalveluiden keskinäisessä palaverissa, jonka puheenjohtajajana toimii tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö.

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa tilamuutoksia toteutetaan vuosittain. Pääosin toimenpiteet pyritään ajoittamaan koulujen loma-aikoihin. Tilakeskus on toimittanut kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelukuvaukset kaikkiin kohteisiin.

Koulukiinteistö on tehokkaassa käytössä opetuksen lisäksi mm. koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaan.

Kouluviraston lainattavien kirjasarjojen kokoelmaa on täydennetty Celia-kirjaston CD-äänikirjoilla, joita opettajat voivat lainata kirjasarjojen mukana lukemisen tukea tarvitsevien oppilaiden käyttöön.

Lisätietoja:
tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto 044 718 4130
tietopalveluasiantuntija Riitta Nevalainen 044 718 4133
työsuojeluvaltuutettu Isto Karjalainen 044 718 4020


Tieto- ja viestintätekniikka

Kehittämissuunnitelman kärkihankkeena opettajien tvt-osaamista kehitetään koulutusten sekä tvt-mentoreiden ja tutoropettajien avulla. Koulutuksen ja tukihenkilöiden kautta varmistetaan osalle opettajista laajempi ja syvempi digiosaaminen. Tvt-opsin tavoitteiden saavuttamiseksi on koottu tukimateriaali. Osaamisen kehittymistä seurataan keväällä 2018 ja 2020 toteutettavien kyselyjen avulla.

Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet tvt-taitojen kehittämiseen. Opettajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden tvt-opetussuunnitelman mukainen osaaminen 2., 6. ja 9. luokan päättyessä.

Kaikilla opettajilla on henkilökohtaiset tietokoneet. Tavoitteena on hankkia oppilaille kannettavia tietokoneita tai vastaavia laitteita vuoden 2018 loppuun mennessä siten, että kahta oppilasta kohden on yksi kone. Toisena keskeisenä tavoitteena on saada peruskoulujen tietoverkot toimintavarmoiksi ja kapasiteetiltään riittäviksi.

Perusopetuksessa hyödynnetään Peda.netin tai Office 365 -ympäristön mahdollisuuksia ja muita digitaalisia sovelluksia oppimisen tukena sekä kodin ja koulun välisessä tiedottamisessa.

Kolme kouluilla kiertävää täysipäiväistä tvt-mentoria on resursoitu opettajien ja oppilaiden tvt-osaamisen pedagogiseksi tueksi koko lukuvuodeksi 2018 - 2019. Yhden tvt-mentorin työajasta resursoidaan osa tvt-koordinaattorin tehtäviin. Atk-vastaavien toimenkuva on määritelty vuonna 2016.

Kuopio osallistuu useisiin Uusi peruskoulu -hankkeisiin. Kooste hankkeista löytyy tästä.

Koulukohtainen tvt-suunnitelma päivitetään osaksi lukuvuosisuunnitelmaa. Tvt-suunnitelmassa otetaan kantaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  1. Miten koulun henkilöstön tvt-osaamista kehitetään?
  2. Miten hyödynnetään koulun tutoropettajan ja kiertävän tvt-mentorin tunteja ja miten varmistetaan tuen tasapuolinen jakautuminen?
  3. Miten varmistetaan koulun tvt-laitteiden tehokas käyttö?
  4. Miten varmistetaan, että kaikki oppilaat saavat opetusta tvt-opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti?
  5. Kuka tai ketkä koulussa vastaavat seuraavista tvt:n osa-alueista:
  • Tekninen tuki
  • Pedagoginen tuki
  • Tvt-pedagogiikan kehittäminen, opetuskäytön seuranta sekä digitaalisiin sovelluksiin ja oppimateriaaleihin tutustuminen

Lisätietoja:
vs. tietohallintopäällikkö Jarmo Hallikainen 044 718 7978
lukio-opetuspäällikkö Antti Kervinen 044 718 4040

Koulun toimenpiteet

YLEISTÄ
Koulumme sijaitsee vehreässä maaseutumaisemassa. Lähellä oleva luonto on eräs koulumme rikkauksista ja resursseista, jota hyödynnämme koulutyössämme jatkuvasti. Se tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opetuksen elävöittämiseksi ja mahdollistaa esimerkiksi luontoon liittyvien asioiden konkreettisen havainnoinnin. 

Tänä lukuvuonna jatkamme koulumme tvt-toiminnan kehittämistä. Vuoden aikana kartoitamme laitetarpeita ja teemme hankintoja resurssien puitteissa sekä hankimme koulutusta mahdollisuuksien mukaan. Opetuksessa pyrimme hyödyntämään sähköisiä materiaaleja mahdollisuuksien mukaan. Toteutamme Kuopion kaupungin kouluille laadittua tvt-suunnitelmaa. Koulullamme toimii tutor-opettajana Pasi Seppänen ja alueellisena mentorina Sinikka Leivonen.

Koulullamme toimii kolme luokanopettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa, joiden tuntimäärät ovat erilaiset. Ohjaajaresurssista osan vie iltapäiväkerho. Lisäksi koulullamme käy kerran viikossa ortodoksinen aineenopettaja ja erityisopettaja sekä kaksi kertaa viikossa ruotsin aineenopettaja. 

TALOUS
Oppikirja- ja tarvikehankinnat teemme kaupungin aikataulun ja budjetin mukaisesti pääasiasssa kevätlukukaudella 2019. Hankintoja suunnittelemme yhteistyössä henkilöstön kanssa. Hankintojen yhteydessä pyritään pitkäjänteiseen suunnitteluun ottamalla huomioon resurssit ja tarpeet. Rehtori budjetoi määrärahat resurssien ja tarpeiden mukaan. Talouden toteutumista seurataan aktiivisesti rehtorin ja koulusihteerin toimesta. Tilanteesta tiedotetaan myös koko henkilöstöä, jotta kaikki ovat tarvittavilta osilta tietoisia myös taloudellisesta tilanteesta.

TUNTIKEHYS

Oppilaiden vuosiviikkotuntimäärät eri luokka-asteilla ovat: 

1. lk 20,5 vvt
2. lk. 21 vvt.
3. lk. 23 vvt.
4. lk. 24 vvt.
5. lk. 25 vvt.
6. lk. 25 vvt.

Jakotunteja koulullamme käytetään englannissa ja matematiikassa.

Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena erityisopetuksena 2 vvt. Laaja-alaisen erityisopetuksen resurssien jakamisesta oppilaille/luokille (vvt) tehdään erillinen suunnitelma, ja sitä päivitetään koko ajan tarpeen mukaan.

FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

Koulullamme on neljä luokkatilaa, joista yksi on tänä lukuvuonna pääosin varhaiskasvatuksen käytössä. Opettajalla on käytössään tietokone, dokumenttikamera ja videotykki. Luokissa on paperinkeräyslaatikot. Liikuntasali on remontissa syyslukukauden 2018. Koulun piha on luonnonmukainen, mutta sen alueella on mahdollista järjestää monenlaista toimintaa. Koulun alueella on erillinen jääkaukalo, liikuntakenttä sekä lentopallokenttä. Fyysisiin tiloihin liittyvistä parannuskohteista informoimme tilakeskusta tarpeen mukaan.

Koulullamme toimii pienehkö oppilaskirjasto, jonne hankitaan aineistoa lähinnä lahjoitusten puitteissa. Saadut kirjat on hankittu ulkopuolisella rahoituksella ja lahjoituksilla. Kirjastoauto käy koulullamme kerran viikossa keskiviikkoisin. Kirjastoauton palveluita hyödynnämme ahkerasti opetuksen tukena. Tarvittaessa kirjasarjoja tilataan Kuopion perusopetuksen yhteisistä kokoelmista.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Luokissa on opettajan esityslaitteistona käytössä opettajan henkilökohtainen tietokone, dokumenttikamera ja videotykki. Oppilaiden käytössä olevia tietokoneita pyritään päivittämään resurssien puitteissa. 

Lukuvuoden aikana käytämme Pedanetiä, O365:ttä sekä VilLLeä verkko-oppimisympäristöinä. Koulullamme käy mentor-opettaja noin 5 kertaa lukuvuoden aikana. Lisäksi koulussamme on käytössä Robbo -robotteja ja microbittejä. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä