Koulun johtamisen toimenpiteet: Maaninkajärven koulun henkilöstö, koulun suunnitteluryhmä, tiimirakenne ja kokouskäytännöt

Maaninkajärven koulun henkilöstö, koulun suunnitteluryhmä, tiimirakenne ja kokouskäytännöt

Maaninkajärven koulun henkilökunta jatkaa työtä lukuvuonna 2020 – 2021 lähes entisellä kokoonpanollaan. Koulussa työskentelee 25 opettajaa, joista UO-opettaja ja venäjän ja S2-opettaja ovat koululla vain yhtenä päivänä viikossa. 5 opettajaa työskentelee kahden koulun yhteisenä opettajana ja kielten lehtori opettaa ruotsin kieltä Käärmelahden ja Pulkonkosken kouluissa. Lehtoreiden tuntien riittävyyden varmistamisesta johtuvien virkajärjestelyjen vuoksi englannin kielen lehtorin virka siirrettiin 1.8. alkaen toiseen kouluun, minkä seurauksena Maaninkajärven koulussa englannin kieltä opettaa tuntiopettaja 18 viikkotunnin työmäärällä.

Koulun opetus- ja ohjaushenkilöstön vahvuutena on edelleen pysyvyys ja sitoutuminen hyvään perusopetukseen ja koulun kehittämiseen. Toimintaympäristössä ilmeneviin asioihin ja ilmiöihin puututaan ja asioihin halutaan ratkaisuja. Henkilökunnalla on tarve vaikuttaa asioihin, tulla kuulluksi ja osallistua suunnitteluun ja päätöksenteon valmisteluun. Osallistumista on harjoiteltava ja samanaikaisesti harjaannutaan tiimityöhön, tiimin tasolla osallistumiseen ja tiimin johtamiseen. Haasteena koko koulutyössä ja oppilaista huolehtimisessa on kokemus henkilöstön vaihtuvuudesta ja kahdella koululla työskentelevien opettajien työpanoksen hajoamisesta.

Opetus- ja ohjaushenkilöstöstä on muodostettu päivittäiseen työhön perustuvat tiimit, joiden johtajat muodostavat Maaninkajärven koulun suunnitteluryhmän:

Tiimi 1-3 luokat, Suvi Rämö-Tiihonen, luokanopettajat, erityisopettaja ja koulunkäynninohjaaja

Tiimi 4-6 luokat, Marjut Niemelä, luokanopettajat, erityisopettaja ja koulunkäynninohjaaja

Kielten tiimi, Henna Koponen, vieraiden kielten opettajat, äidinkielenopettaja, erityisopettaja ja koulunkäynninohjaaja

Luma ja reaaliaineiden tiimi, Asko Linnakoski, matematiikan, fysiikan- ja kemianopettajat, historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja, biologian ja maantieteen opettaja ja erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja

Taito- ja taideaineiden tiimi, Katja Vilhunen, liikunnan, kotitalouden käsityön ja kuvataiteen opettajat ja oppilaanohjaaja

Sekä tiiminvetäjien että henkilökunnan kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. Kokoukset pyritään ajoittamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa koko lukukaudeksi kerrallaan. Lukukauteen sijoitetaan vähintään yksi erillinen kokous aineenopettajien ja luokanopettajien asioita varten. Samoin arviointikokoukset ja arvosanojen antaminen ajoitetaan jo lukukauden alkuvaiheessa. Koulunkäynninohjaajat ovat mukana kokouksissa ellei erikseen muuta sovita. Ys-ajan käyttöä seurataan yhteisten kokousten ja opettajan muihin tehtäviin käyttämän ys-ajan osalta kaikille jaettavan laskurin avulla.

Henkilökunnan yhteisen vapaamuotoisen keskustelun ja yhdessäolon lisäämiseksi maanantaiaamuihin lisättiin lukuvuoden alusta lähtien vapaaehtoisuuteen perustuva aamukahvihetki ennen kouluviikon alkua klo 8.30 alkaen. Luokanopettajilla ja alaluokkien ohjaajilla sekä rehtoreilla on vakiintunut viikkopalaveri maanantaisin klo 8.00 - 8.30 ennen henkilökunnan yhteistä aamukahvihetkeä.

Hankkeet ja avustukset

Maaninkajärven koulu sai avustus- ja hankerahaa koulutuksellisen tasa-arvon lisäämiseen tähtäävästä hankkeesta ja Korona-epidemian vaikutusten korjaamiseen tähtäävää avustusta. Tasa-arvoraha käytetään vakinaisten koulunkäynninohjaajien palkkaresurssin vajeen kattamiseen, Maaninkajärven kouluun siirretyn koulunkäynninohjaajan palkkakustannuksiin, kouluvuoden ajaksi rekrytoidun koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen ja opettajien resurssitunteihin. Korona-avustus käytetään opettajien resurssitunteihin ja laaja-alaisen erityisopettajan tukeen sekä tukiopetukseen.

Johtaminen ja kehityskeskustelut

Maaninkajärven koulun rehtorina jatkaa Martti Kettunen ja apulaisjohtajana lehtori Asko Linnakoski. Rehtoreiden yhteistyö on ollut erityisen toimivaa, keskustelevaa ja toisiaan täydentävää ja tukevaa, mikä toivon mukaan näkyy koulun arkityössä, kehittämisessä ja omalta osaltaan kouluyhteisön hyvinvoinnissa. Rehtoreiden työnjaosta on sovittu ja siitä on tehty erillinen suunnitelma.

Kehityskeskustelut on toteutettu vuorottelemalla yksilö- ja pari- tai pienryhmäkeskusteluja. Lukuvuonna 2020 – 2021 kehityskeskustelut käydään yksilökeskusteluina, joissa erityisenä tavoitteena on yksittäisten opettajien työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen. Kehityskeskustelujen tavoitteena on myös keskustella opettajan ja koulunkäynninohjaajan omaan työhönsä, työyhteisöön ja rehtorin ja apulaisjohtajan toimintaan kohdistuvista odotuksista ja toiveista sekä koulun arjesta.

Toimintaympäristö Maaningalla

Yksittäisten oppilaiden vakava oirehtiminen ja vaikeudet omassa elämässä, koulunkäynnissä ja kaverisuhteissa ovat tuoneet haasteita oppilaiden kouluarkeen ja koulun aikuisten työhön enenevässä määrin. Oppilaiden haasteiden havaitseminen ja niihin puuttuminen tulee vaatimaan koulun aikuisilta aikaisempaa laajempaa havainnointia ja monipuolisempaa yhteistyötä oppimisen ja kasvun tukemisessa. Oppilaiden vapaa-ajalla tarve kokoontua on lisääntynyt, kuitenkin vailla järkevää tekemistä, on johtanut lieveilmiöihin kyläkeskuksessa ja erityisesti koulun alueella. Myös koulun alueelle kokoontuvien nuorten ikäjakauma näyttää laajalta, mistä voi seurata lisähaasteita nuorille itselleen, perheille ja koululle. Välinpitämättömyys tai turhautuminen näkyy roskaamisena, piha-alueiden ja koulurakennuksen turmelemisena ja yleisenä välinpitämättömyytenä, mihin myös koulun tulee pystyä puuttumaan.

Koulun aikuisten varsinaiseen työhön liittyviä vaatimuksia ja paineita ei ainakaan helpota huoli oppilasmäärän kääntymisestä laskuun ja siitä seuraavat vaikeudet opettajien työllistymisessä.

Maaninkajärven koulun toiminnan arvojen ja toiminta-ajatuksen päivittäminen. Miksi olemme olemassa, mikä on Maaninkajärven koulun suunta?

Edellisten vuosien keskusteluissa ja henkilökunnan huolissa on tullut esille myös oman koulun suunta ja huoli yhteisestä näkemyksestä perustehtävän suhteen. Koulun arvot, näkemys perustehtävästä, johon kaikki sitoutuvat ja toiminta-ajatuksen kirkastaminen on päivitettävä alkaneen lukuvuoden aikana.

Koulutyöhön liittyvien toimintamallien päivittäminen

Ajan eri ilmiöitä havainnoidaan ja ne on otettava huomioon koulun päivittäisessä toiminnassa. Mahdolliseen etätyöskentelyyn varaudutaan sopimalla yhteiset oppimisalustat mahdollisen kaupunkitason linjauksen mukaisesti, harjoittelemalla etätyöskentelyssä käytettäviä sovelluksia ja välineitä sekä tekemällä opettaja- tai ainekohtaiset suunnitelmat vuorotteluopetuksen toteuttamista varten.

Opetussuunnitelmaan liittyvät ja muut koulussa vaadittavat toimintamallit ja -ohjeet päivitetään tiimeissä lukuvuoden aikana.

Linkki viestintäsuunnitelmaan:

https://edupalvelut-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/martti_kettunen_opedu_kuopio_fi/EaCjwzM4on9OlewhUq_LqL8BWv5CS9WcOav17O7R2Wke4g?e=soyw7k

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä