6 Kasvatus ja oppiminen

Koulun pedagogiikan kehittäminen

Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulukohtainen toiminta ja mahdolliset erityispiirteet.

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman
pohjana on Valtioneuvoston asetus 28.6.2012 perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet.

Kuopion perusopetuksen tuntijako

Koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Opettaja aktivoi oppilaita ja vastaa, että he ovat ikätasonsa huomioiden suunnittelemassa, asettamassa tavoitteita ja arvioimassa oppimistaan. Oppilaat osallistetaan ryhmän, luokan ja koko koulun toimintaan. Oppilaita osallistava toiminta kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät henkilökohtaiset oppimiskeskustelut oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa lukuvuoden aikana, ks. Oppimiskeskustelut

Koulun tulee huolehtia oppilasarvioinnin yhdenmukaisuudesta. Rehtori vastaa, että opettajat suunnittelevat opetusta ja toteuttavat arvioinnin yhdessä. Koulu tiedottaa arvioinnista oppilaita ja huoltajia.


Monialaisen oppimiskokonaisuuden (MOK) toteuttamisen periaatteet

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta, joista toinen voi olla kuntakohtainen ja toinen koulukohtainen. Lukuvuoden 2021 - 2022 kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus on hyvinvoiva minä. Kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan yhtenäisenä viikon kestävänä jaksona.

- MOK-viikolle voidaan tehdä oma työjärjestys
- Oppilaan työaika on oppilaan vuosiviikkotuntimäärä (esim 3. luokka 23 tuntia, 8. luokka 29 tuntia)
- Opettajan työaika on työjärjestykseen sijoitettu työmäärä

Mikäli koulukohtainen MOK jakautuu pitemmälle ajanjaksolle, tulee huolehtia että
- oppilaalla on MOKia oma vuosiviikkotuntimäärä
- oppilaalla on mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
- MOK tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
- MOK vahvistaa tiimiopettajuutta

Lukuvuosisuunnitelmaan merkitään MOKien ajankohta ja kesto, aihe ja oppilaiden osallisuus. Tarkempi kuvaus MOKeista on koulujen kotisivulla ennen MOKien alkamista.


Joustava esi- ja alkuopetus

Esi- ja alkuopetuksen aikuistiimi tekee joustavan esi- ja alkuopetuksen tiimisopimuksen. Tiimisopimukseen kirjataan, kuinka toiminnan periaatteet toteutuvat käytännössä, kuinka oppimispolkuja toteutetaan ja kuinka lapsiryhmien yhteistoimintaa on mahdollista järjestää.

Tiimisopimus liitetään koulun lukuvuosisuunnitelmaan.
Joustava esi- ja alkuopetus perusopetuksen opetussuunnitelmassa
Kuopion joustava esi- ja alkuopetus


Tieto- ja viestintäteknologia (tvt)

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä edistetään kouluissa kehittämällä seuraavia osa-alueita:

 • opetushenkilöstön digipedagoginen osaaminen
 • oppilaiden digitaidot
 • digitaalisten laite- ja oppimisympäristöjen käyttö

Opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään koulutusten sekä kouluilla toimivien pedagogisten tukihenkilöiden ja kiertävien digimentoreiden avulla. Koulutusten ja tuen tarpeita kartoitetaan vuosittain syksyllä tehtävällä kyselyllä. Osaamisen kehittymistä seurataan syksyllä 2021 ja keväällä 2022 toteutettavien kyselyjen avulla.

Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet digitaitojen oppimiseen. Opettajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden tvt-opetussuunnitelman mukainen osaaminen 2., 6. ja 9. luokan päättyessä. Opetussuunnitelman toteuttamisen tukena käytetään kaupungin omia digitaitokalentereita vuosiluokille 1 – 6 ja 7 – 9. 

Laite- ja oppimisympäristöjen käyttöä edistetään kiertävien digimentoreiden, koulukohtaisten teknisten tukihenkilöiden (atk-vastaavat) sekä oman tietohallinnon avulla. Varmistetaan, että kaikilla opettajilla on työtä varten käytössä henkilökohtainen päätelaite. Oppilaslaitemäärää kasvatetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Lisäksi huolehditaan riittävistä tietoliikenneyhteyksistä jokaisessa koulussa. Laajennetaan ja syvennetään digitaalisten oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksia. Koulujen tekniset tukihenkilöt huolehtivat toimenkuvansa mukaisista tehtävistä.

Kuopio osallistuu useisiin perusopetuksen kehittämishankkeisiin, joissa digitalisaatiolla on keskeinen rooli. Kuopiossa on käynnissä Digitaalinen ekosysteemi -hanke, jossa kartoitetaan kunkin koulun digitaalisen osaamisen nykytilaa. Kartoitukset tehdään joka kevät. Kartoituksen yhteydessä kukin koulu määrittelee itselleen kehittämistavoitteet seuraavalle lukuvuodelle ja seuraa tavoitteidensa toteutumista. Seuraava kartoitus tehdään keväällä 2022.

Koulukohtainen tvt-suunnitelma päivitetään osaksi lukuvuosisuunnitelmaa. Tvt-suunnitelmassa otetaan kantaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitä tavoitteita asetitte koulullenne kevään 2021 Digitaalinen ekosysteemi –hankkeen palaverissa? Mitä toimenpiteitä aiotte tehdä tavoitteen saavuttamiseksi? Miten näiden tavoitteiden saavuttamista seurataan?
 2. Miten koulunne digipedagogiikan kokonaisvaltainen kehittäminen ja sen vastuut on määritelty? Miten pedagoginen ja tekninen tuki koulussanne organisoidaan ja resursoidaan niin, että se hyödyttää kaikkia opettajia?
 3. Miten varmistetaan, että kaikki oppilaat oppivat riittävät digitaidot? 

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151
kehittämistyön koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

Koulun toimenpiteet

YLEISTÄ
Opetuksen lähtökohta on tarjota hyvää perusopetusta. Painopiste on opetussuunnitelmassa ja sen huomioiminen koulun toimintakulttuurissa. Tärkeää on myönteinen sekä kannustava oppimisilmapiiri. Tätä tukee oppilaitten osallistaminen opetuksen suunnittelussa. Kasvatuskeskustelut ovat ensisijainen kurinpitomenettely.


Kasvatus- ja opetustyötä tehdään koulussa yhdessä toisten kanssa sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tavoitteena on, että opitaan elämään yhdessä toisten kanssa toisia kunnioittaen. Koulumme arvojen ja toiminnan ohjenuorana on: Yhdessä elämään – jokainen ihminen on tärkeä!

Koko koulun toimintaa suunnataan enemmän yhdessä suunnitteluun ja oppimiseen erilaisissa tiimeissä ja kokoonpanoissa, huomioiden myös työparityöskentely. Jokainen osallistuu ja tekee parhaansa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää yhteisten kasvatus- ja oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Oppilaskuntatoimintaa sekä kummioppilastoimintaa kehitetään, jotta saadaan paremmin oppilaita kuultua, huomioitua ja osallistettua (toteutetaan koronatilanne huomioiden). Vanhempainyhdistystoiminta pyritään pitämään aktiivisena.

ARVIOINTI

Arvioinnin tulee perustua jatkuvaan näyttöön. Sen on oltava monipuolista, yhtenäistä sekä tasapuolista kaikille oppilaille. Perusteet arvioinnille tulee selvittää oppilaille, jotta he ovat tietoisia millä perusteella suorituksia arvioidaan. Arvioinnilla tuetaan tavoitteiden toteutumista ja huoltajalle se antaa tietoa oppilaan edistymisestä opinnoissa. Arviointi auttaa huoltajaa tukemaan oppilasta opinnoissa, sekä kasvussa ja kehityksessä. Vanhemmat ovat mukana oppimiskeskustelussa, jossa mm. oppilaan asettamien tavoitteiden toteutumista arvioidaan.

Opetusjakson alussa käydään oppilaiden kanssa läpi tavoitteet ja sisällöt sekä arviointitavat huomioiden oppilaiden ikäkausi ja oppiaine. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä:

 • näytöt
 • tiedonhaku eri menetelmin
 • jatkuva näyttö
 • yksilö- tai ryhmätöiden tuotokset
 • työskentelytaidot
 • suulliset kokeet
 • kirjalliset kokeet


Formatiivinen arviointi

Formatiivinen arviointi on jatkuvaa vuorovaikutusta: havainnointia, käsitteellistämistä, ohjaamista ja oppimisen sanallistamista. Tavoitteena on realistisen palautteen antaminen kannustavasti sekä oppilaan itsetunnon kehittäminen. Kolmen k:n sääntö; kuuntele - keskustele - katsele. Ollaan läsnä oppilaalle. Annetaan välitöntä palautetta.

Itsearviointi
Oppilaan pitää olla selvillä omista tavoitteistaan, jotta hän voi arvioida oppimistaan. Tavoitteita asetetaan myös kirjallisesti opettajan ohjaamana. Itsearviointimuoto tulee suhteuttaa oppilaan ikä- ja kehitystasoon (muutakin kuin sanallista arviointia, pienille hymynaamat ym.). Oppilaan tulee käydä itsearviointia läpi myös huoltajien kanssa. Koululla voi olla valmiina luokkien käyttöön erilaisia itsearviointivälineitä (sähköiset ja paperiversiot). Itsearvioinnin tulee olla jatkuvaa (muutakin kuin oppimiskeskusteluun liittyvää). Oppilaat voidaan osallistaa itsearvioinnin suunnittelussa. Jokainen opettaja toteuttaa oppilaiden itsearviointia omassa opetuksessaan valitsemallaan tavalla.


Jatkuva palaute
Arvioinnin tulee olla omaa oppimista reflektoivaa. Arvioinnin on oltava rohkaisevaa ja kannustavaa. Arvioinnin tavoite on luoda oppilaalle käsitys itsestä oppijana. Arviointi on väline luottamuksen syntymiseen arvioijien välillä (opettaja-oppilas, joskus oppilas-oppilas). Arviointi on vuorovaikutteista. 

 1. Oppiainekohtainen jatkuva arviointi
 2. Käyttäytymiseen liittyvä jatkuva arviointi

Vertaisarviointi
Vertaisarviointi on toteutettava niin, että oppilaat eivät loukkaa toisiaan ja opettajan on ohjattava palautteen antoa. Vertaisarvioinnissa tehdään esim. kysymyksiä ja kehitysehdotuksia arvioitavasta työstä ja annetaan rakentavaa palautetta. Oppilaat voivat arvioida, mitä hyvää on toisen oppilaan työssä tai miten ennalta sovitut tavoitteet ovat arvioitavassa työssä täyttyneet.

Vertaisarviointia voi käyttää myös oppimisprosessin aikana. Vertaisarvioinnin tarkoituksena on auttaa oppilasta tiedostamaan omat vahvuutensa ja se, mitä hänen tulisi kehittää. On tärkeää myös ehdottaa, miten hän voi parantaa suoritustaan.

Oppilaat antavat vertaisarviointia toisilleen myös työskentelytaidoista ja käyttäytymisestä.


Lukukausi- ja lukuvuosiarviointi


Syyslukukauden arviointi suoritetaan 1.-6. luokilla oppimiskeskusteluina.
Lukuvuositodistus annetaan 1.-2. luokilla sanallisesti ja 3.-6. luokilla numeroarvioinnilla.


Koulun pedagogiikan ja toiminnan kehittäminen
Koulussa pyritään toteuttamaan yhteisöllistä suunnittelua, huomioiden eri tiimien toiminta. Yhteisissä henkilökunnan palavereissa käydään läpi yhteiset koko koulua koskevat linjaukset ja tehdään päätökset tiimien esityksistä. Henkilöstöpalaverien aikaa voidaan tarvittaessa käyttää tiimityöskentelyyn.

Opettajat muodostavat tiimejä, joissa keskustellaan opetuksen suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Tiimeissä pyritään ottamaan muun henkilöstön ja oppilaiden mielipiteitä huomioon.

Koulun suunnittelu-/johtoryhmä tekee yhteiset linjaukset ja esitykset opetuksen kehittämisestä ja koulun toiminnan käytännöistä. Koulussa on myös nimetty eri vastuualueita opettajille ja heidän tehtävänään on edistää ja kehittää kutakin osa-aluetta koulun toiminnassa. Näitä osa-alueita ovat mm. TVT, oppilaskunta, turvallisuus, liikunta ja juhlat.

Koululla on TVT-laitteita, joiden opetuskäyttöä kehitetään monipuolisesti. Digitutortoimintaa kehitetään edelleen. Oppilaille annetaan myös tarvittaessa mahdollisuus käyttää omia laitteitaan ohjatusti oppitunneilla.

Tarkemmin TVT-asioita käsitellään kohdassa 4. Resurssit

Liikkuva koulu -hanketta tehostetaan mm. erillisillä liikuntapäivillä lukuvuoden aikana.


Joustava esi- ja alkuopetus

Tiimisopimus on tehty koulun 1.-2. luokan ja päiväkodissa toimivan varhaiskasvatuksen esiopetusryhmän kanssa. Tänä lukuvuonna toiminta aloitetaan pienimuotoisesti. Kerran kuussa järjestetään yhteinen paja-aamupäivä (koronarajoitukset huomioiden). Toiminta tapahtuu kiinteissä pienryhmissä.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Kuntakohtainen MOK: 15.-21.12.2021 Hyvinvoiva minä
Koulukohtainen MOK: 30.5.-3.6.2022 Harrastukset

Oppilaat osallistuvat MOK-viikon suunnitteluun omissa luokissa ja oppilaskunnan välityksellä. Työskentely tapahtuu yksilö- ja ryhmätyöskentelynä. 

Ainakin syyslukukauden MOK-viikko toteutetaan vuosiluokittain koronatilanteen vuoksi.

Tarkemmat suunnitelmat ja sisällöt kootaan koulun omille MOK-sivuille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä