7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki

Tuen toteuttaminen

Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatiminen

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 13 §:n mukaista opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelman sisältö on tarkennettu opetussuunnitelman perusteissa.

Suunnitelma tulee olla huoltajien nähtävissä jokaisen koulun kotisivulla, eikä sitä kirjata erikseen lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelma päivitetään vuosittain samassa aikataulussa lukuvuosisuunnitelman kanssa.

Oppilashuoltosuunnitelmassa tulee olla alla olevat sisällöt:

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat
3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Lukuvuoden 2021 - 2022 painopisteet:

  • Terveelliset elämäntavat (etenkin huumausaineiden käyttöön liittyvä ennaltaehkäisevä työ ja puuttuminen) 
  • Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (kouluun kiinnittymisen vahvistaminen, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen)
  • Vanhemmuuden tuki ja monitoimijaisenyhteistyön kehittäminen 
  • Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen opiskeluhuollossa


Linkkejä:
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Lisätietoja:
kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psykologit ja kuraattorit osallistuvat omien koulujensa oppilashuoltotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Psykologit ja kuraattorit voivat osallistua myös omilla kouluillaan tapahtuvaan koulun kehittämistyöhön, opetushenkilöstön kokouksiin, suunnittelupäiviin ym., jotka liittyvät yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.


Linkkejä:
Peruskoulujen koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätietoja:
Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Miia Uotinen 044 718 4066
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008


Kouluterveydenhuoltopalvelut

Kuopion kaupungin kouluterveydenhuollon perustehtävänä on tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä. Kouluterveydenhuolto edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, tunnistaa ja vahvistaa terveyttä suojaavia tekijöitä sekä pyrkii puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain. Tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (338/2011) mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa, hyvinvointia ja oppimista. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta. Laajat terveystarkastukset järjestetään oppilaille koulun alkaessa 1. luokalla, murrosiän alkaessa 5. luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8. luokalla. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy terveydenhoitajan ja koululääkärin vastaanotot. Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita ja perheitä yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 

Kouluterveydenhuolto on osa perhekeskusta, joka on eri palveluista koottu verkosto. Lisää tietoa Kuopion kaupungin perhekeskustoiminnasta www.kuopio.fi/perhekeskus

Lisätietoja:
kouluterveydenhoidon palveluesimies Maiju Tirri 044 718 5940

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Ensisijaisesti iltapäivätoimintaa tarjotaan 1. luokan ja erityisopetuksen oppilaille arkikoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00 – 16.00. Haja-asutusalueen ryhmien toiminta-ajoissa voi olla poikkeuksia. Jos ryhmissä on tilaa, vapaita toimintapaikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Yksityis- ja haja-asutusalueen kouluissa vapaita kerhopaikkoja voidaan tarjota myös vanhemmille oppilaille.

Toimintamaksut ovat 1.8.2021 alkaen 120€/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 3h/päivä tai 1-15h/viikko ja 160€/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 4h/päivä tai yli 15h/viikko. Huoltajat voivat hakea maksuvapautusta tai sen puolittamista erillisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tarvittavat tositteet. Maksuvapautuspäätöksiä ei tehdä takautuvasti.

Huoltajat voivat hakea maksuvapautusta tai toimintamaksun puolittamista erillisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tarvittavat tositteet.

Tulostettavat ohjeet ja -lomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.kuopio.fi/perusopetuksen-iltapaivatoiminta.

Lisätietoja:
iltapäivätoiminnan suunnittelija Maria Louhimo 044 718 4114


Kulttuuripalvelut

Kulttuuripolku muodostaa perusopetuksen tavoitteellisen kulttuurikasvatussuunnitelman minimitason, joka toteutuu lukuvuosittain ja sisältää luokat 1 - 9. Polku muodostuu vuosittain toteutettavista kulttuurikohdevierailuista ja/tai koulussa toteutettavista taidetyöpajoista. Polkujen työpajat ovat auki lukukauden alussa. Kaikista polkuun liittyvistä asioista ja aikatauluista tiedotetaan kulttuurikuriirien välityksellä ja Pedanetissä: Kulttuuripolku kouluille ja varhaiskasvatukselle

Kuopion kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätietoja:
kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman 044 718 2468

Linkkejä:
STM: Kouluterveydenhuolto
THL: Kouluterveydenhuolto


Kirjastopalvelut

Koulun ja Kuopion kaupunginkirjaston yhteistyö perustuu perusopetuksen ja kirjaston yhteistyösuunnitelmaan (linkki). Yhteistyösuunnitelman keskeisenä tavoitteena on tiedonhallintataitojen oppiminen, lasten ja nuorten lukuharrastuksen lisääminen ja monilukutaidon tukeminen. Suunnitelmassa kuvataan yhteistyön toteuttaminen ja sisällöt vuosiluokilla 0 - 9.

Kuopion kaupunginkirjaston ja Kuopion perusopetuksen yhteistyösuunnitelma
Kuopion kaupunginkirjaston verkkokirjasto

Lisätietoja:
lasten ja nuorten kirjastopalveluiden päällikkö Anu Parviainen 044 718 2309


Koululiikunta

Koululiikunnan tapahtumat, ohjeet uimaopetukseen ja ajankohtaiset tiedot löytyvät Peda.netistä.

Liikkuva koulu -toimintamallin mukaiset toimenpiteet ja kehittäminen suunnitellaan toteutetaan koulun nykytilan arvioinnin pohjalta.

Lisätietoja:
koululiikunnan koordinaattori Lari Kilpeläinen 044 718 1439
liikunnanohjaaja Teemu Turunen 044 718 1042


Kouluruokailu

Kouluruokailu tulee ajoittaa klo 10.30 – 12.30 väliselle ajalle ja siihen käytettävä aika tulisi olla vähintään 30 minuuttia oppilasta kohden. Ruokailu ei saa vähentää opetukseen käytettävää aikaa.

Erityisruokavalion tarpeen ilmaantuessa oppilas huoltajineen ohjataan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle, jossa täytetään erikoisruokavalioilmoitus keittiötä varten. Koululaisen erityisruokavalion tarvetta arvioidaan lisäksi kouluterveydenhoitajan vastaanotolla yhdessä huoltajan kanssa ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan laaja-alaisessa terveystarkastuksessa. Sekä koululaisten että henkilökunnan erityisruokavalioilmoituslomakkeet saa kouluterveydenhoitajalta.

Kouluruokasuositusten mukainen välipala tarjoillaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana. Tarkemmista aikatauluista sovitaan koulukohtaisesti ruokailijoiden tarpeiden mukaan.

Juhlapäiviä vietetään juhlavamman aterian muodossa pääsiäisenä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluna. Juhla- ja teemapäivien vietto voidaan kytkeä yhteistyössä ruokapalvelun tuottajan kanssa koulun opetus- ja kasvatustehtävään sekä eri oppiaineisiin, jolloin ne lisäävät osaltaan oppilaiden tapa- ja juhlakulttuurin tuntemusta.

Jokaisessa koulussa tulee käsitellä kouluruokailun toimivuutta koulukohtaisena kokonaisuutena. Käsittely voi tapahtua erikseen nimettävässä toimikunnassa (opetus-, ruokapalvelu-, huoltaja- ja oppilasedustus) tai yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, kun käsitellään koulutyön järjestämistä oppimista ja hyvinvointia edistävästi.

Koulu määrittelee ruokailun järjestelyt (valvonta ja ruokailuvuorot).

Lisätietoja:
palvelujohtaja Sari Karttunen 044 426 0501
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Koulukuljetukset

Koulu järjestää kuljetusta odottavien oppilaiden valvonnan.

Linkkejä:
Koulukuljetukset ja vaaralliset koulumatkat


Lisätietoja:
kuljetussuunnittelija Kirsi Ahtonen 044 718 4225
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221

Koulun toimenpiteet

Oppilashuoltosuunnitelma:
Oppilashuolto jaetaan koulutasolla yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu noin 4 kertaa lukuvuoden aikana. Pääasiallisena tehtävänä on keskittyä koulukohtaisiin suunnitelmiin ja käytänteisiin sekä ennaltaehkäisevään oppilashuoltoon. Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opettajat, erityisopettajat, koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja (mahdollisesti koululääkäri ja sosiaalityöntekijä), oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen edustajat, nuorisotyönohjaaja sekä seurakunnan työntekijä. Näiden kokousten ajat sovitaan hyvissä ajoin lukuvuoden alussa. Kokouksesta tehdään muistio. Yhteisöllisen ryhmän rinnalla voi toimia myös pienempi valmisteleva ryhmä.

Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan ja se kootaan aina tapauskohtaisesti. Asian laittaa vireille se henkilö, joka kokee oppilashuollon tarpeen tulleen esille, esim. oppilas itse. Oppilaalle yksilökohtaisen oppilashuoltotyön tulee olla vapaaehtoinen mahdollisuus ja hän voi itse vaikuttaa ryhmän kokoonpanoon. Tämä ryhmä kutsutaan kokoon aina oppilaan (ja/tai huoltajan) suostumuksella. Käsitellyt asiat kirjataan oppilashuoltokertomukseen, jota säilytetään koulun arkistossa.

Koulunkäynnin tuki (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) on perusopetuslain mukaista toimintaa, jota ei varsinaisesti käsitellä oppilashuoltoryhmässä. Koulunkäynnin tuen suunnittelemiseksi kootaan moniammatillinen ryhmä, joka tekee esityksen tuen järjestämisestä (tehostettu ja erityinen tuki). Yleinen tuki on kaikille kuuluvaa ja sitä annetaan normaalien oppituntien yhteydessä. Juantehtaan koulussa annetaan osa-aikaista ja luokkamuotoista erityisopetusta.


Kuraattori ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto:

Koululla on säännöllisesti tavattavissa kuraattori. Kuraattorille ja psykologille mennään pääsääntöisesti ennalta sovitun ajan mukaisesti. Kuraattorille on myös mahdollista päästä yleisinä vastaanottoaikoina. Oppilas voi itse hakeutua tapaamiseen, huoltaja voi sitä pyytää tai opettaja esittää. Kuraattori (ja psykologi) osallistuvat pyydettäessä/sovittaessa yksilöllisen oppilashuoltoryhmän kokoukseen. Kuraattori tavattavissa Juantehtaan koululla maanantaisin ja tiistaisin sekä akuuteissa tapauksissa samana tai seuraavana päivänä. Kuraattorin saa kiinni myös puhelimitse ja Wilma-viestillä. Koulupsykologi tavattavissa pääsääntöisesti keskiviikkoisin sekä puhelimitse ja Wilma-viestillä.
Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa keskiviikkoisin ja perjantaisin sekä parillisilla viikoilla maanantaisin. Hän osallistuu tarvittaessa/pyydettäessä yksilöllisiin oppilashuoltoryhmän kokouksiin. Tarpeen mukaan opettaja voi pyytää terveydenhoitajaa osallistumaan terveyskasvatustunneille. Koululääkäri tarkastaa (laajempi terveystarkastus) 1. ja 5. luokkien oppilaat.

Yhteydenotto oppilashuoltohenkilöstöön tapahtuu puhelimitse, sähköpostin tai Wilman kautta.

Koulun tiloissa on ensiapukaappeja, joiden sisältö tarkistetaan säännöllisesti.

Koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja kiusaamistapauksissa käytetään koulun omaa toimintamallia (koulun oma kirjaamislomake).


Kulttuuri ja liikunta:

Koulullamme on kulttuurikuriiri, jonka tehtävänä on välittää tietoa erilaisista tapahtumista, joihin luokilla voisi olla mahdollisuus osallistua. Luokat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kulttuuritapahtumiin. Kulttuurihistoriallinen seura järjestää oppilaille esim. museovierailuja. Koulu voi myös mahdollisuuksien mukaan kustantaa kuljetuksia kulttuuritapahtumiin. Koronarajoitusten ollessa voimassa, kaikki suunnitellut tapahtumavierailut eivät ole voineet toteutua. Tavoitteena on koronatilanteen helpottuessa toteuttaa seuraavaksi kuvattua suunnitelmaa edellisvuoden aikana suunnitellun mukaisesti. 

Koulu järjestää uimaopetusta (2.,3. ja 4. lk) ja pyrkii edistämään / mahdollistamaan oppilaiden osallistumista erilaisiin urheilutapahtumiin. Välituntiliikuntaa pyritään edelleen kehittämään. Yhteistyötä esim. urheiluseurojen kanssa pyritään tekemään myös liikuntatunneilla, jotta oppilaat voisivat tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntalajeihin.


Ruokailu:

Kouluruuan toimittaa Servica ja oppilaat ruokailevat viereisellä yläkoululla. Kouluruokailun ravitsemus- ja tapakasvatus toteutetaan yhteistyössä. Jokainen luokanopettaja ruokailee luokkansa kanssa ja valvoo ruokailua. Oppilaita ohjataan ruokaympyrän mukaisen ravintoannoksen kokoamiseen ja hyviin ruokailutapoihin. Ruokailussa pyritään rauhalliseen miellyttävään ruokailutilanteeseen. 

Koulukuljetus:
Koulukuljetus järjestetään niille oppilaille, joilla on siihen oikeus joko perusopetuslain tai kaupungin määrittämien periaatteiden mukaisesti. Kaikki koulukuljetukset tulevat ja lähtevät koulun vieressä olevalta liikennerampilta. Pieniä oppilaita (1.-luokkalaisia) ollaan vastassa / saatetaan alkusyksystä liikennerampille.

Lukujärjestykset pyritään laatimaan niin, ettei oppilaille tulisi odotustunteja. Mikäli niitä tulee, oppilaille järjestetään mahdollisuus joko läksyjen tekoon ohjatusti (ip-toiminta/ohjaajat) tai kerhotoimintaan. Joka tapauksessa perusopetuslain määrittämiä aikoja noudatetaan.

Tavoitteet:
  • Oppilashuolto toimii suunnitelmallisesti ja ennaltaehkäisevästi
  • Oppilashuolto on tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa
  • Koulukiusaamisessa toimitaan oman koulun toimintamallin mukaan
  • Oppilaiden osallistumista kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin kannustetaan
  • Kouluruokailusta pyritään luomaan miellyttävä tapahtuma
  • Koulukuljetukset sujuvat joustavasti ja turvallisestiPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä