4 Resurssit

Resurssien käyttäminen: talouden ja oppimisympäristöjen suunnittelu

Talous

Rehtori vastaa koulun toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Koulukohtaisia määrärahoja tarkistetaan huhti-/toukokuussa, jolloin otetaan huomioon tulevan syksyn muutokset mm. oppilasmäärissä. Sijaisten ottamisessa noudatetaan perusopetuksen ohjetta.

Rehtori seuraa koulun käyttötaloussuunnitelman toteutumista säännöllisesti. Poikkeamiset suunnitelmista selvitetään ja tehdään tarvittaessa muutoksia talousarviossa pysymiseksi.

Rehtori tiedottaa henkilöstöä talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta.

Lisätietoja:
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221


Fyysinen oppimisympäristö

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus
- Teknisten järjestelmien tulee olla määräysten mukaisia ja kunnossa ilmanvaihdon, lämmityksen, sähkön ym. osalta.
- Työskentelytilat ja -välineet täyttävät voimassa olevat työturvallisuusmääräykset.
- Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti ja havaitut epäkohdat korjataan.


Opetustilojen käyttö ja kunnossapito
Koulut toimivat Kuopion Tilapalveluilta vuokratuissa kiinteistöissä. Ylläpitopalvelut ovat osa vuokraa, samoin kunnossapito.

Kiinteistön kuntoon liittyvissä ongelmissa kohteen esimies tekee sähköisen vikailmoituksen. Jos kyse on välittömiä toimia vaativasta korjauksesta, ilmoitus tehdään puhelimitse huollon päivystykseen. Vaaraa aiheuttavien tilanteiden osalta ilmoitus tehdään hätänumeroon 112. Huollon tehtävänä on arvioida korjaustarpeen kiireellisyys, jonka perusteella korjaukset toteutetaan.

Tilapalvelut laatii kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman vuosittain. Kunnossapito-ohjelma sisältää laajempia rakenteiden ja/tai talotekniikan korjaustoimenpiteitä tai uusimisia.

Toiminnallisten muutosten osalta rehtori tekee esityksen muutoksesta tilahallintapäällikölle. Esitykset käsitellään Tilapalveluiden, perusopetuksen/lukiokoulutuksen sekä tukipalveluiden keskinäisessä palaverissa, jonka puheenjohtajajana toimii Tilapalveluiden asiakkuuspäällikkö.

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa toiminnallisia tilamuutoksia toteutetaan vuosittain. Pääosin toimenpiteet pyritään ajoittamaan koulujen loma-aikoihin. Tilapalvelut on toimittanut kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelukuvaukset kaikkiin kohteisiin.

Koulukiinteistö on tehokkaassa käytössä opetuksen lisäksi mm. koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaan.

Lisätietoja:
tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto 044 718 4130
asiakkuuspäällikkö Simo Hiltunen 044 718 5248
vs. työsuojeluvaltuutettu Tuomas Oinonen 044 718 4020

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) osaaminen on keskeinen kansalaistaito. Kuopion peruskouluissa turvataan kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet tvt-taitojen kehittämiseen. Näitä taitoja opitaan ja hyödynnetään suunnitelmallisesti ja monipuolisesti kaikilla vuosiluokilla. Tvt:n avulla kannustetaan oppilaita aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. Tvt:n taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea. Oppilaiden osaamisen tasoa seurataan säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä.

Lisätietoja:
tietohallintopäällikkö Ilkka Kukkonen 044 718 4007
kehittämistyön koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

Fyysinen ympäristö:
Koulurakennus on peruskorjattu vuonna 2010, joten se on melko hyvässä kunnossa. Lukuvuonna 2017-2018 on suoritettu korjaavia remonttitoimenpiteitä. Kaikissa luokissa on ajanmukaiset kalusteet ja TVT-laitteisto. Kiinteistön ylläpidosta vastaa kaupunki / tilakeskus.

Koulun toiminnassa pyritään lisäämään oppilaiden aktivointia välituntisin ja oppituntien toiminnallisuutta lisäämällä.

Koulun tiloissa toimii koululaisten iltapäivätoiminta, konservatorio sekä kansalaisopisto. Koulun sali on aktiivisessa käytössä myös ilta-aikana.


TVT:

Koulullamme on 57 iPadiä oppilaiden käytössä sekä 20 kannettavaa tietokonetta (Stream) + 10 kpl isompia kannettavia koneita. Oman haasteensa opetukseen tuo laitekannan "kirjavuus" sekä koneiden kuljettaminen. Lisäksi viereisen yläkoulun ATK-luokkaa voi varata mahdollisuuksien mukaan. Myös oppilaitten omien laitteiden käyttöä voidaan huomioida opetuskäytössä (huoltajan lupa oman laitteen käyttöön Wilmassa).
Lukuvuonna 2021-2022 4a ja 5a luokat ovat päässeet kehittämishankkeeseen mukaan ja saavat käyttöönsä Chromebookeja syksyn aikana. Hankkeeseen osallistuvia opettajia koulutetaan syksyllä.

Opetussuunnitelma lisää tietotekniikan käyttöä opetuksessa, joten laitteiden uusimiselle on tarvetta jatkossakin.


Koulukohtainen TVT-suunnitelma

Koulujen henkilöstön TVT-osaamista kehitetään tehokkaalla digimentor ja –tutor toiminnalla. Henkilöstöä tulisi kouluttaa säännöllisesti. Koulun sisällä toimii vertaistuki eli osaavampi opettaa ja tukee muuta henkilöstöä. Henkilöstö osallistuu säännöllisesti osaamiskartoituksiin, jotta havaitaan asiat, joihin koulutusta tarvitaan (kohdennetaan). Kaikilla on myös velvollisuus pyytää ohjausta /koulutusta tarpeen niin vaatiessa.

TVT-mentori Otto Kulhomäki vierailee koulullamme ennalta sovittuina aikoina.

Koulujen laitteet ovat jatkuvasti toimintakunnossa ja helposti saatavilla. Kaikki henkilöt tietävät missä laitteita säilytetään. Wilmassa on kannettavien tietokoneiden varauslista, josta opettaja varaavat tarvitsemansa laitteet määrätyksi ajaksi. Tämä varmistaa sen, että laitteita on riittävästi käytössä silloin kun oppilaat/opettajat niitä tarvitsevat.


Koulun seinällä on luokkakohtaiset TVT-tavoitteet näkyvillä. Jokainen luokanopettaja käy tunneillaan läpi/opettaa vaadittavat asiat ja tarvittaessa pyytää apua TVT-tutorilta tai muilta opettajilta.

1. Miten koulun henkilöstön tvt-osaamista kehitetään?
Tutoropettaja pitää ohjaustunnit/tuokiot opettajien kanssa, jolloin paneudutaan juuri näiden opettajien haasteisiin. Tutoropettaja vinkkaa myös uusia sovelluksia/oppimisalustoja ja opastaa niiden käyttöön. Tutoropettaja välillä pitää henkilöstön aamupalavereissä myös opastustuokioita joistakin sovelluksista.

2. Miten hyödynnetään koulun tutoropettajan ja kiertävän tvt-mentorin tunteja ja miten varmistetaan tuen tasapuolinen jakautuminen?
Lukujärjestyksen salliessa tutoropettaja osallistuu luokanopettajan pitämälle tunnille ja toimii luokanopettajan parina. Jos lukujärjestyksellisistä syistä ei onnistu tunnille osallistuminen, suunnitellaan tunti yhdessä ja mietitään pedagogisia ratkaisuja.

3. Miten varmistetaan koulun tvt-laitteiden tehokas käyttö?
Koulussamme on TVT-luokka, josta oppilaat hakevat läppäreitä tai vaihtoehtoisesti työskentelevät siinä luokassa. Uusimmille läppäreille on olemassa latauskärry mutta "vanhojen" läppäreiden latauspiste kaipaa parempaa paikkaa. 
Ipadit ovat ahkerassa käytössä ja niiden latauspaikat pyritään pitämään järjestyksessä.

4. Miten varmistetaan, että kaikki oppilaat saavat opetusta tvt-opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti?
Tutoropettaja käy säännöllisin väliajoin keskustelemassa opettajien kanssa, mitä on tarkoitus tehdä missäkin kuussa.
Koska koulumme 4. ja 5. luokkalaiset pääsivät mukaan chromebook - pilottihankkeeseen, muut koulumme koneet ovat enemmän käytössä muilla oppilailla.

5. Kuka tai ketkä koulussa vastaavat seuraavista tvt:n osa-alueista:
  • Tekninen tuki Arto Tirkkonen
  • Pedagoginen tuki Nadja Hakkarainen
  • Tvt-pedagogiikan kehittäminen, opetuskäytön seuranta sekä digitaalisiin sovelluksiin ja oppimateriaaleihin tutustuminen Nadja Hakkarainen ja Arto Tirkkonen

Tavoitteet:
  • Oppimisympäristön / laitteiden toimintavarmuus ja riittävyys
  • Hyvä perusopetus uutta opetusteknologiaa hyödyntäen
  • Kannustavan, oppimismyönteisen ilmapiirin edistäminen oppilaiden osallisuutta lisäten
  • TVT-suunnitelman toteuttaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä