1 Johtaminen

Koulun johtamisen periaatteet

Koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää opetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista. Johtamisessa on tärkeää tunnistaa kouluyhteisön vahvuudet ja kehittämishaasteet, vahvistaa itsearviointia sekä kehittää pedagogista johtamista. Koulun rehtorin velvollisuutena on kehittää myös itseään johtajana.

Johtamisessa tulee noudattaa hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Koulun johtaminen on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Kouluissa on johto- tai suunnitteluryhmät (-tiimit), joiden tehtävänä on rehtorin tukena suunnitella ja kehittää toimintaa. Tiimien kokoonpanosta ja tehtävistä päättää koulun rehtori. Johtamista arvioidaan säännöllisesti.

Kouluissa käydään vuosittain kehityskeskustelut tai niitä vastaavat prosessit kaupungin linjausten mukaisesti.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan, miten johtaminen on organisoitu (joryt, kehittämistiimit, henkilöstön työnjako, vastuut). Koulutyön suunnittelussa ja toteuttamisessa keskeistä on opettajien, ohjaajien ja muun henkilökunnan yhteistyö.

Ys-ajan käytöstä sovitaan ja sen toteutumista seurataan. Ys-ajan käyttö sekä suunnittelu- ja kokouskäytännöt kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitelma päivitetään.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Silja Silvennoinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun johtamisen toimenpiteet

Koulun johto-/suunnitteluryhmän muodostavat rehtori, apulaisjohtaja, turvallisuusvastaava sekä lukuvuosittain valittavat opettajajäsenet (2 henkilöä). Johtoryhmä kokoontuu aina tarvittaessa lukuvuoden aikana. Koulussa kokoontuvat lisäksi säännöllisesti opettajatiimit. Tiimin tehtävänä on kehittää koulun toimintaa sekä suunnitella kulloinkin ajankohtaisia asioita.

Henkilökuntakokoukset (opettajat + ohjaajat) pidetään viikoittain tiistaiaamuisin. Palavereihin osallistuvat koko koulun henkilökunta eli luokanopettajat, erityisopettajat, aineenopettajat, koulunkäynninohjaajat/iltapäivätoiminnanohjaajat, koulusihteeri sekä kuraattori ja terveydenhoitaja mahdollisuuksien mukaan. Palaverin vetäjinä toimivat rehtori ja apulaisjohtaja. Palavereista tehdään muistio, joka tallennetaan sähköiseen henkilökunnan muistikirjaan. Sisäistä viestintää hoidetaan mm. sähköisen (luettavissa myös paperisena henkilökunnanhuoneen seinällä) viikkotiedotteen avulla apulaisjohtajan toimesta. Koulun pääsääntöisenä viestintäkanavana toimii Wilma.

Lukuvuosisuunnitelma laaditaan tiimityönä ja suunnitelman kokoamisesta Peda.nettiin huolehtii rehtori, apulaisjohtaja sekä vastuuopettajat yhteistyössä.

Kehityskeskustelut käydään lukuvuoden aikana (kevätlukukaudella) jokaisen henkilökuntaan kuuluvan kanssa. 

Koulukohtainen viestinnän suunnitelma

 (henkilökunta)

Koulun henkilökunnan viestinnässä käytetään Wilmaa ja sähköpostia. Tiedotteet, koulutukset ja valmisteltavat asiat välitetään pääasiallisesti sähköpostilla. Henkilöstöpalaveri järjestetään kerran viikossa. Henkilöstöpalaverissa käsitellään koko koulua koskevia asioita ja suunnitellaan koulun toimintaa yhdessä. (Tätä ys-aikaa voidaan käyttää tarvittaessa myös tiimien suunnitteluaikana.) Henkilöstöpalaverien muistio tallennetaan sähköiseen muistikirjaan. Välittömästi tiedotettavat asiat (esim. kriisiviestintä – kts. kriisisuunnitelma) hoidetaan puhelimitse tai mahdollisuuksien mukaan kasvotusten.

Rehtori ja apulaisjohtaja ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa koululta, jotta tiedottaminen ja viestintä onnistuvat sujuvasti. Henkilöstöä on kehotettu rohkeasti ottamaan käsittelyä vaativia asioita puheeksi, jotta tiedonkulku olisi joustavaa ja että epäkohtiin voitaisiin puuttua riittävän nopealla aikataululla.

Ulkoinen viestintä (koulu/koti)

Pääasiallinen viestintäkanava koulun ja kodin välillä on sähköinen Wilma-järjestelmä. Lisäksi koulussa ilmestyy tarpeen mukaan erillisiä tiedotuslehtisiä. Opettaja voi halutessaan ottaa myös paperisen reissuvihkon käyttöön oman luokkansa viestinnässä. Wilmaa käytetään tiedotusasioissa. Haasteelliset oppilaskohtaiset asiat pyritään hoitamaan puhelimitse tai kasvotusten, ettei väärinymmärryksiä pääsisi syntymään. Henkilökuntaa on neuvottu ottamaan kotiin yhteyttä riittävän ajoissa, ennakoiden, ettei asiat kasvaisi liian suuriksi. Opettajat voivat halutessaan järjestää vanhempainvartteja/palavereja määrättyjen oppimiskeskustelujen lisäksi.

Koulujen PedaNet-sivut toimivat myös koulun tiedotuskanavana ympäröivään yhteisöön.

Opettajilla on käytössään työpuhelimet, joten heidät tavoittaa niistä virka-aikana tai henkilökunnanhuoneen puhelimesta.

Koulun linjauksia koskevissa asioissa rehtori tiedottaa asioista ja tarvittaessa tiedotusvastuu siirtyy perusopetuspäällikölle tai opetusjohtajalle.

Kriisiviestintä tapahtuu kriisisuunnitelmassa kuvatulla tavalla.

 

Tavoitteet:


  • Palaverien suunnitelmallisuus ja tehokkuus
  • Palaverimuistioiden löydettävyys helposti sähköisestä muistikirjasta
  • Henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
  • Jaettu johtajuus
  • Henkilöstön osallistuminen / osallistaminen (vastuualueet)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä