5 Asiakkuudet ja kumppanuudet

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteuttaminen

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla edistetään oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista.

Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun kehittämiseen ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluihin koulussa. Koulussa tulee tietoisesti luoda ja tarjota oppilaille osallisuuden kokemuksia ja osallistumismahdollisuuksia heitä koskevista asioista päätettäessä.

Kaupungissa on luotu ja vakiinnutettu asianmukaiset lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatavat osaksi lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa.

Oppilaiden osallistumisessa yhtenä toimintamuotona on oppilaskuntatoiminta. Kaikki koulun oppilaat kuuluvat koulun oppilaskuntaan. Oppilaat valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen hoitamaan yhteisiä asioita. Oppilaskuntatyötä koordinoi vastuuopettaja. Oppilaiden osallistuminen ja oppilaskuntatoiminta koulussa nivotaan kuntakohtaiseen lasten ja nuorten toimintaan.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulun oppilaskunnan toimintaa.

Oppilaiden osallisuuden kokemisen kehittymistä arvioidaan joka toinen vuosi kouluterveystutkimuksella.

Linkit:
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri


Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempien kuulemiseksi koulujen tulee kehittää kodin ja koulun yhteistyötä. Koulun tulee olla aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyön kehittämisessä. Siihen kuuluvat yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen.

Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti.

Vanhemmille tulee antaa tietoa ja välineitä, jotta he voivat osallistua opetussuunnitelman kehittämiseen. Kodin ja koulun yhteistyö auttaa molempia osapuolia vastaamaan oppilaan kasvua ja oppimista koskeviin haasteisiin. Kodin ja koulun yhteistyö edistää yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentumista.

Henkilöstöä tuetaan kodin ja koulun yhteistyössä. Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään yhdessä huoltajien kanssa.

Koulu kuvaa kodin ja koulun yhteistyön vuosittaiset toimenpiteet ja ohjeistaa Wilman käytön periaatteet.

Kodin ja koulun yhteistyön keskeisenä tavoitteena on oppilaan, opetuksen ja kasvatuksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajia tiedotetaan riittävästi koulun toiminnasta. Huoltajille luodaan yhteistyömahdollisuuksia osallistua luokan, luokkatasojen ja koko koulun toimintaan.

Esimerkkejä yhteistyön järjestämiskäytänteistä:
- koulun tiedottamisen ja yhteistyökäytänteiden tulee olla suunniteltua ja laadukasta (viestintäsuunnitelma)
- yhteisölliset oppilashuoltoryhmät
- vanhempainyhdistys
- luokkatoimikunnat
- vanhempainillat ja muut yhteiset tapahtumat vanhempien kanssa
- oppimiskeskustelut
- koulun tapahtumiin osallistuminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön muodot.

Muut kumppanuudet ja sidosryhmät

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan koulun muut yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä kuvataan toimintaa.

Opettajia kannustetaan yhteistyöhön muiden opettajien kanssa alueellisesti ja eri kouluasteiden välillä. Muun sidosryhmäyhteistyön tulee olla pedagogisesti perusteltua, koulun opetus- ja kasvatustyötä yhteisöllisesti tukevaa.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Oppilaskunta
Juantehtaan koulussa toimii oppilaskunta. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat tehtävään valittu luokanopettaja Tuija Hopponen ja Sanna Juvonen. Oppilaskuntatoiminta mahdollistaa paremmin oppilaitten kuulemisen ja mielipiteitten huomioonottamisen. Oppilaat pääsevät mukaan suunnittelutyöhön esim. koulun tapahtumien suunnittelussa. Opetussuunnitelman mukaisesti oppilaitten vaikutusmahdollisuuksia lisätään myös opetuksen suunnittelussa. Oppilaskunnan edustaja kutsutaan mukaan yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään. Koululta on valittu edustajat Kuopion Lastenparlamenttiin.

Kummiluokkatoimintaa kehitetään edelleen eri luokka-asteiden välillä. Tänä lukuvuonna kummiluokkatoiminta on tauolla Koronan vuoksi.

Välituntitoiminnassa lisätään toiminnallisuutta ja liikunnallisuutta. Vanhempainyhdistys suunnittelee koulun pihalle pelillisiä pihamaalauksia.


Yhteistyö eri tahojen kanssa

Tämän kohdan toimintoja tehdään supistetusti lukuvuoden aikana Koronatilanteesta johtuen.

Kirjasto sijaitsee koulun vieressä ja sen kanssa tehdään paljon yhteistyötä mm. kirjavinkkauksen ja lainaustoiminnan merkeissä. Lukuharrastusta edistetään monella tavalla huomioimalla eritasoiset lukijat mm. kirjavinkkauksella, lukudiplomeilla ja lukutunneilla.

Seurakunta pitää päivänavauksen kerran viikossa yhdelle luokalle kerrallaan. Seurakunnan työntekijä on myös tavattavissa yhtenä päivänä viikossa yläkoulun puolella oppilaitten keskustelutuokioita varten. Yhteistyötä tehdään myös mm. juhlapäivien osalta (10-synttärit, syys- ja kevätkirkko, kauneimmat joululaulut jne.)

Yhteistyötä tehdään paikallisten seurojen ja yhdistysten (urheiluseurat, 4H) kanssa esim. retket, tutustumiskäynnit, opetustuokiot.


Kodin ja koulun yhteistyö

Opettajista valitaan yhdysopettaja Sonja Lappalainen, joka käy vanhempainyhdistyksen kokouksissa sekä toimii yhteyshenkilönä rehtorin kanssa koulun ja vanhempainyhdistyksen välillä. Vanhempainyhdistyksen edustaja voi olla mukana yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmän kokouksissa. Vanhempainyhdistystä pyydetään mukaan erilaisiin koulun tapahtumiin.

Kuopion kouluissa on oppimiskeskustelulomakkeet, jotka käydään läpi vanhempainilloissa. Huoltajat täydentävät oppimiskeskustelulomakkeeseen huoltajan terveiset-kohdan sekä tarvittaessa tarkentavat/lisäävät lapsensa oppimistavoitteita.

Luokanopettaja kutsuu oppilaan ja huoltajat oppimiskeskusteluun kerran lukuvuodessa (marras-tammikuu). Arvioinnin monipuolisuus, tasapuolisuus ja yhtenäisyys pyritään toteuttamaan sillä, että opettajat ovat tietoisia arvioinnin perusteista ja heille tarjotaan tarvittaessa lisäkoulutusta. Arvioinnin perusteista huoltajat saavat tietoa opetussuunnitelmasta sekä vanhempainilloista. Opettajat kertovat oppilailleen arvioinnin perusteet ja kertaavat niitä.

Osallistumme valtakunnalliseen Kodin ja Koulun päivään (vietetään mahdollisesti keväällä).

Syyslukukauden alussa järjestetään luokkakohtaiset vanhempainillat sekä keväällä järjestetään vanhempainilta tuleville ykkösille.


Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksia järjestetään vähintään kaksi lukukauden aikana. Kokouksiin kutsutaan edustus myös mm. vanhempainyhdistyksestä, oppilaskunnasta, nuorisotoimesta ja seurakunnasta.


Tavoitteet:
  • Oppilaiden edustus / oppilaskunta mukaan opetuksen suunnitteluun
  • Vanhempainyhdistyksen osallistuminen koulun toimintaan, opetukseen sekä koulun tapahtumien suunnitteluun
  • Yhteisöllisen oppilashuollon toiminnan kehittäminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä