2 Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma

Strategian, kehittämissuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttaminen

Koulu ottaa toiminnan suunnittelussaan huomioon Kuopion kaupungin strategian ja koulutuspoliittisen ohjelman. Lukuvuonna 2021 - 2022 kehittämisen kohteina ovat opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen kehittäminen sekä oppimisen ja hyvinvoinnin haasteiden tukeminen toimintakulttuuria kehittämällä. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Perusopetuksen CAF-arvioinnin kohteena on lukuvuosisuunnitelman kohta 4 Asiakkuudet ja kumppanuudet. Toisesta CAF-arviointikohteesta koulu päättää itse.

Perusopetuksen yhteiset arvioinnin kohteet 2014 - 2024:

 • 2014 - 2015: 6 Osallisuus (vanha lukuvuosisuunnitelma)
  • osallisuus opetussuunnitelmatyössä
 • 2015 - 2016: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikka
 • 2016 - 2017: 6 Kasvatus ja oppiminen
  • yhteistoiminta
 • 2017 - 2018: 1 Johtaminen
 • 2018 - 2019: 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki
 • 2019 - 2020: 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops
 • 2020 - 2021: 3 Henkilöstö
 • 2021 - 2022: 5 Asiakkuudet ja kumppanuudet
 • 2022 - 2023: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö
 • 2023 - 2024: 6 Kasvatus ja oppiminen


Lisätietoja:
opetusjohtaja Silja Silvennoinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018 
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Koulu toimii Kuopion kaupungin määrittämien periaatteiden sekä linjausten mukaisesti. Koulussa pyritään mahdollisimman laadukkaan perusopetuksen järjestämiseen. Arviointia kuvataan kohdassa 6 (kasvatus ja oppiminen).


Koulun kehittäminen
 • Opetussuunnitelman toteuttaminen opetustyössä ja käytänteiden toteutuminen
 • Koulun sisäisen johtamisjärjestelmän kehittäminen (tiimityön lisääminen ja jaettu johtajuus (johtoryhmä)
 • Toimintatapojen yhtenäistäminen, jotta toimintakulttuuri muotoutuu tukemaan opetussuunnitelmaa niin, että oppilaiden osallisuus lisääntyy
 • Yhteis-/tiimiopettajuuden kehittäminen (tiimien yhteispalaverit, yhteisopettajuuskoulutus)
 • Koulullamme toimii digitutor, jonka avulla kehittämme koulun digitaalisia oppimisympäristöjä 
 • Haimme mukaan ChromeBook -hankkeeseen, johon valittiin koulustamme kaksi luokkaa.
 • Liikkuva koulu
 • Koulullemme on palkattu yhteisopettajia. Ohjaajaresurssia ja erityisopetuksen tukea suunnataan enemmän niille oppilaille, jotka tarvitsevat lisätukea. Myös tukiopetusta annetaan tarvittaessa.

Tavoitteet:
 • Opetussuunnitelman toteuttaminen sekä kunta-, että koulukohtaisilta osiltaan
 • Oppilasarvioinnin monipuolistaminen / kehittäminen
 • Johtamisjärjestelmän kehittäminen niin, että tiimityöskentely lisääntyy, henkilökuntaa osallistetaan enemmän -> vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen
 • Vastuutehtävien kierrättäminen tasapuolisesti henkilöstön kesken (TVA:n mukaiset vastuualueet)
 • Ys-ajan tasapuolinen jakaantuminen kaikille opettajille
 • Jatketaan yhteistyötä paikallisten yhdistysten, seurojen ja muiden tahojen kanssa
 • Ops:n käytänteiden toteutuksessa painotetaan opetuksen kokonaisvaltaista toteuttamista, oppiainerajat ylittäen (mm. MOK)
 • Tiimityöskentelyn toimintakulttuurin kehittäminen

Koululle on palkattu tasa-arvohankkeen rahoituksella yhteisopettajia.
Myös erityisopettajien tukea ohjataan tukea tarvitseville oppilaille ja tukiopetusta järjestetään tarvittaessa.

Koulun oma CAF-arviointikohde on kohta 4. Resurssit.
Koulujen yhteinen CAF-arviointikohde on 5. Asiakkuudet ja kumppanuudet.

Lukuvuoden painopistealueet ovat lukuvuonna 2021-2022 opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen kehittäminen sekä hyvinvoinnin ja oppimisen haasteiden tukeminen toimintakulttuuria kehittämällä. Alla koulun toimenpiteet:

1-2 LUOKAT:

 1. OPPILAAN OHJAAMINEN
 • Miten ohjaatte oppilasta kouluyhteisössä toimimiseen?
  Koulunsa aloittavia ja alkuopetuksen oppilaita ohjataan “kädestä pitäen” ja konkreettisesti havainnollistamalla konkreettisten esimerkkien avulla kertomalla ja ohjaamalla. Kouluyhteisössä toimiseen ohjaaminen on luonteva osa koulutyötä ja sitä tehdään ja harjoitellaan päivittäin. 
 • Miten vahvistatte oppilaan itsetuntemusta ja opiskelutaitoja? (vastuunottoa ja ryhmätyötaitoja)
  Oppilaan itsetuntemusta vahvistetaan antamalla hänelle myönteisellä tavalla rakentavaa palautetta. Tämä voi tapahtua suullisesti yhdessä toimien, kirjallisesti esim. hymiöiden muodossa tai elein ja ilmein. Ryhmätyötaitojen harjoittelu ja vahvistaminen aloitetaan parityöskentelystä edeten pienryhmätyöskentelyn kautta isomman ryhmän yhteistyöhön. Opettajan ja ohjaajan palutteen lisäksi hyödynnetään itse-, pari- ja vertaisarviointia pienille oppilaille soveltuvin menetelmin. 
 • Miten oppilaan ohjaaminen näkyy tekemässänne kodin ja koulun yhteistyössä? 
  Oppilaan ohjaaminen näkyy kodin ja koulun yhteistyössä koulun tiedottamisessa, Wilma-viesteissä ja oppilaan ohjeistamisessa ja vastuuttamisessa ikätasolle sopivalla tavalla. 
 • Miten ohjaatte oppilasta päätöksentekovalmiuksissa ja tavoitteiden asettamisessa?
  Päätöksentekovalmiuksia ja tavoitteiden asettamista alkuopetuksen oppilaat harjottelevat opettajan ohjauksessa konkreettisten esimerkkien avulla. Vähitellen valmiuksien lisääntyessä oppilaat ottavat enemmän vastuuta päätöksistään. 
 • Miten oppilas tutustuu ammatteihin ja työelämään? 
  Alkuopetuksen oppilaat tutustuvat ammatteihin ja työelämään eri oppiaineiden oppisisältöjen yhteydessä. Konkreettisuutta ja yhteyksiä oikeaan työelämään pyritään lisäämään. 

  

 1. OPPILAAN HYVINVOINNIN TUKEMINEN
 • Miten vahvistatte oppilaan hyvinvointia luokassa?
  Oppilaan hyvinvointi koostuu monesta eri asiasta. Oppilaan hyvinvointia vahvistetaan luokassa kohtaamalla hänet aidosti koulupäivän aikana ja olemalla läsnä oppilaille. Yhteisesti sovituista säännöistä ja ohjeista pidetään kiinni. Korostetaan hyviä käytöstapoja. Harjoitellaan kaveritaitoja. Puututaan kiusaamiseen. Pyritään mahdollisuuksien mukaan toiminnalliseen oppimiseen. 
 • Miten vahvistatte oppilaan kiinnittymistä omaan ryhmään?
  Oppilaan kiinnittymistä omaan ryhmään vahvistetaan tunne- ja vuorovaikutusleikeillä ja harjoituksilla sekä toimimalla päivittäin yhteistyössä yhteisten sääntöjen mukaan. Rutiinit ja tutut toimintatavat tuovat ja luovat turvaa pienille oppilaille. 
 • Miten vahvistatte kiinnittymistä kouluyhteisöön? 
  Kouluyhteisöön kiinnittymisen vahvistaminen alkaa kouluun tutustumisesta sekä päivittäin tapahtuvasta yhteisten sääntöjen ja sopimusten noudattamisen harjoittelusta. Koulun yhteisiin tapahtumiin ja teemapäiviin sekä juhliin osallistuminen vahvistaa parhaimmillaan kouluyhteisöön kiinnittymistä. 


3-4
LUOKAT:

 1. OPPILAAN OHJAAMINEN
 • Miten ohjaatte oppilasta kouluyhteisössä toimimiseen?
  Kerrataan jatkuvasti koulun ohjeistuksia ja sääntöjä. 
 • Miten vahvistatte oppilaan itsetuntemusta ja opiskelutaitoja? (vastuunottoa ja ryhmätyötaitoja)
  Annetaan positiivista palautetta. Annetaan ohjeita työskentelytapojen kehittämiseksi. 
 • Miten oppilaan ohjaaminen näkyy tekemässänne kodin ja koulun yhteistyössä?
  Oppimiskeskustelut ovat konkreettinen yhteistyön tapa ja esim. viikoittaiset yhteisviestit. 
 • Miten ohjaatte oppilasta päätöksentekovalmiuksissa ja tavoitteiden asettamisessa?
  Jaksotavoitteiden esittäminen esim. Kertotaulut 3. luokalla. 
 • Miten oppilas tutustuu ammatteihin ja työelämään? 
  Yhteiskuntaopissa tutustutaan eri ammatteihin. 

 

 OPPILAAN HYVINVOINNIN TUKEMINEN

 • Miten vahvistatte oppilaan hyvinvointia luokassa?
  Antamalla myönteistä ja rakentavaa palautetta. 
 • Miten vahvistatte oppilaan kiinnittymistä omaan ryhmään?
  Esim. Pariryhmätyöskentelyjen avulla. 
 • Miten vahvistatte kiinnittymistä kouluyhteisöön? 
  Tekemällä yhteistyötä esim. MOK-viikkojen aikana. 5-6 LUOKAT:


 1. OPPILAAN OHJAAMINEN
 • Miten ohjaatte oppilasta kouluyhteisössä toimimiseen?
  Ohjaamme oppilasta koulun sääntöjen ja ohjeiden noudattamiseen. Tätä tehdään jatkuvasti pitkin lukuvuotta. 
 • Miten vahvistatte oppilaan itsetuntemusta ja opiskelutaitoja? (vastuunottoa ja ryhmätyötaitoja) ?
  Annetaan positiivista palautetta mahdollisimman usein.  Ohjataan ja neuvotaan opiskelutaidoissa.

 • Miten oppilaan ohjaaminen näkyy tekemässänne kodin ja koulun yhteistyössä? 
  Yhteydenpito huoltajiin Wilma-viestein, puheluin ja tapaamisin. 
 • Miten ohjaatte oppilasta päätöksentekovalmiuksissa ja tavoitteiden asettamisessa? 
  Lukuvuoden tavoitteet käydään oppilaiden kanssa syksyllä, välitavoitteet ja oppimiskeskustelut 

 • Miten oppilas tutustuu ammatteihin ja työelämään?  
  Käsitellään yhteiskuntaopin tunneilla erilaisia ammatteja ja koulutusmahdollisuuksia.

2. OPPILAAN HYVINVOINNIN TUKEMINEN

Oppilaan hyvinvoinnin vahvistaminen:
* positiivisen minä-kuvan luominen < positiivinen palaute
* huomioiminen, ettei oppilas jää tahtomattaan yksin > kaverisuhteet
* ohjaaminen ja neuvominen hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa > riitävä lepo, ravinto ja liikunta
* hyvän luokkahengen luominen > me-hengen vahvistaminen ja oppilaan kuuluminen joukkoon
* yhdessä toimiminen > ryhmätyöt, liikuntatunnit, välitunnit
* Istumajärjestystä vaihdellaan, joten oppilaat oppivat toimimaan yhdessä erilaisissa pari- ja ryhmäkokoonpanoissa.
* Ohjataan oppilaita kuuntelemaan ja ymmärtämään myös erilaisia mielipiteitä

Oppilaan kiintymyksen vahvistaminen omaan luokkaan
* erilainen yhdessä tekeminen > me-hengen luominen, pelit ja leikit
* luokan omat säännöt

Oppilaan kiintymyksen vahvistaminen kouluyhteisöön
* yhteiset tilaisuudet > juhlat. liikuntapäivät jne.
* MOK-viikon yhteiset toiminnat
* eri luokkien kanssa yhteistoiminta
* erilaiset pelit ja leikit

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä