Esiopetus

Mitä esiopetus on?

Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa ja sen sisältö perustuu Opetushallituksen antamiin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Esiopetus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää ja tukea yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kasvu-,kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Esiopetus tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen vuorovaikutukseen vertaisryhmän jäsenten ja muiden lasten sekä aikuisten kanssa. Tavoitteena on myös lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavien ongelmien havaitseminen ja niihin puuttuminen, jotta mahdolliset vaikeudet voidaan ennalta ehkäistä. Esiopetuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetuksen työtavoissa huomioidaan lapsen kokonaisvaltainen tapa oppia ja toimia leikkimällä, liikkumalla, taiteilemalla, kokeilemalla, tutkimalla ja kyselemällä, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Perusopetuslain (26a§) muutoksen myötä lapsen on osallistuttava elokuusta 2015 alkaen vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajilla. Kunta on lisäksi velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat oppivelvollisuuden vuotta säädettyä myöhemmin.

Esiopetus on maksutonta ja sen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava päivähoito on maksullista. Lisäksi esiopetuksen oppilailla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen samoin perustein kuin koulukuljetuksissa.

Kuhmoisissa esiopetusta järjestetään yhtenäsikoululla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä