5. Tukipalvelut

5. Tukipalvelut

5.1.Pedagoginen tuki

Perusopetuksen TVT-tiimin tehtävä on edistää ja kehittää TVT:n opetuskäyttöä. TVT-tiimiin kuuluu jäseniä
perusopetuksen eri ammattiryhmistä. Tiimin tehtävä on kokeilla ja arvioida uusia TVT-innovaatioita ja tie-
dottaa niistä tukihenkilöille. Tiimi kokoontuu säännöllisesti pohtimaan perusopetuksen sisäisiä koulutuk-
sia,jotka on suunnattu koulujen pedagogisille TVT-tukihenkilöille.

Perusopetuksessa koulujen tieto-ja viestintäteknologian opetuskäyttöä ohjaa kaksi kiertävää pedagogista ICT-ohjaajaa. Määräaikaiset pedagogiset ICT-ohjaajat on palkattu Opetusministeriön rahoittamalla hankerahoituksella. Koulut voivat tilata pedagogisen ICT-ohjaajan maksutta avuksi. Pedagoginen ICT-ohjaaja kouluttaa, neuvoo ja ohjaa opetushenkilöstöä sekä toimii samanaikaisopettajana työpäivän aikana autenttisessa ympäristössä. Lisäksi pedago
ginen ICT-ohjaaja järjestää pienimuotoisia koulutuksia opettajille koulutussuunnitelman mukaisesti. Pedagoginen ICT-ohjaaja kerää ja jakaa hyviä pedagogisia käytänteitä,toimii yhteistyössä koulujen TVT-tukihenkilöiden kanssa, on mukana TVT-koulutussuunnittelussa ja toimiiTVT-asiantuntijana eri työryhmissä.

Koulut ovat nimenneet opetushenkilöstöstään pedagogisen TVT-tukihenkilön. Koulujen TVT-tukihenkilöt
ovat mukana koulunsa tieto-ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittämisessä:
  • Hyvien käytänteiden jakaminen ja käytön aktivointi
  • Rehtorin apu TVT-kehittämisessä
  • TVT-suunnitelmien laadinta ja arviointi
  • TVT-koulutuksista ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen koulun sisällä
TVT-tukihenkilöt kokoontuvat TVT-tiimin ja pedagogisten ICT-ohjaajien johdolla muiden koulujen TVT-
-tukihenkilöiden kesken säännöllisesti ja jakavat tieto-ja viestintäteknologista osaamista yhteistyöverkossa.

5.2.Tekninen tuki

Lisäksi kouluilla toimii koulun omien laitteiden ylläpitäjän roolissa atk-vastaava, joilla on koulun laitteisiin
admin-tason käyttäjätunnukset. Tunnuksen saa käytyään atk-koulutuksen. Koulutus järjestetään pääsääntöisesti jokaisen alkavan lukuvuoden syksyllä. Koulutuksen järjestää tietohallinto ja kouluttajana toimii KS-Tiedon edustaja. Koulutuksen tarkoituksena on antaa perustietoa laitteista ja toimintaympäristöstä että verkostoitua muiden atk-vastaavien ja kouluttajan kanssa. Koulutusten sisältö suunnitellaan yhteistyössä tietohallinnon, KS-Tiedon sekä oppilaitosten kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä