1. Johdanto

Johdanto

Maailma ympärillämme on digitalisoitunut voimakkaasti. Digitalisaatio on tuonut mukanaan pal-jon uutta teknologiaa, innovaatioita ja käytänteitä. Samalla se mahdollistaa uudenlaisen tavan oppia. Digitaalisuuden tuominen kouluihin edistää oppilaan taitoja ja monipuolistaa hänen oppi-misprosessiaan. Tulevaisuuden kannalta keskeisiä uuden ajan kansalaistaitoja ovat ajattelemisen taidot, työskentelyn taidot, työskentelyn välineiden hallinnan taidot ja aktiivisen kansalaisuuden taidot. Vuonna 2014 annetuissa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa uuden ajan kansalaistaidot heijastuvat oppilaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Yhtenä laaja-alai-sen osaamisen seitsemästä eri osa-alueesta on tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Se ja-kaantuu neljään eri aihealueeseen:
  • Käytännön taidot ja oma tuottaminen
  • Vastuullinen ja turvallinen toiminta
  • Tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely
  • Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Meneillään olevan hallituskauden hallitusohjelmaan on kirjattu valtakunnallisesti viisi painopiste-aluetta, joiden strategiset tavoitteet konkretisoituvat 26:ssä kärkihankkeessa. Osaamisen ja kou-lutuksen osa-alueella hallitusohjelman tavoitteena on oppimisympäristöjen modernisointi sekä digitalisaation ja uuden pedagogiikan hyödyntäminen opetuksessa.

Kouvolan kaupungin perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön strategian on valmistellut strategiatyöryhmä. Strategia on käsitelty perusopetuksen johtoryhmässä 20.4.2016 ja lasten ja nuorten palvelujen tietohallintoryhmässä (lanu th) 21.4.2016. Strategiatyön pohjaksi on syksyllä 2015 toteutettu tällä hetkellä voimassa olevan perusopetuksen tvt-strategian arviointi. Arviointikyselyyn vastasi 135 opettajaa. Kehittämiskohteiksi nousi muun muassa opettajien osaa-misen lisääminen, riittävä laitekanta ja toimivat verkkoyhteydet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä