2. Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön visio

2. Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön visio

Kouvolan kaupungin perusopetuksen oppilaiden digitaidot ovat arjen taitoja, joita käytetään suunnitel-mallisesti, monipuolisesti ja luovasti edistämään oppimista.

Lasten ja nuorten maailma on digitalisoitunut vahvasti viimeisten vuosien aikana. Koulut ovat osa tätä yhteiskunnallista kehitystä. Kaupungin peruskouluissa tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään kaikissa op-piaineissa ja kaikilla luokka-asteilla. Sitä hyödynnetään opetuksessa pedagogisesti perustellusti ja moni-puolisesti oppimisessa.

Kouvolan perusopetuksen TVT-strategia pohjaa opetussuunnitelman oppimiskäsitykseen. TVT:n kautta oppilas toimii aktiivisesti, dokumentoi omaa osaamistaan ja oppii ratkaisemaan ongelmia. Teknologia mahdollistaa myös oppimisen taitojen harjoittelun ja saavuttamisen. Teknologiaa hyödyntäen voidaan kehittää oppilaiden ajattelun ja tiedonhallinnantaitoja. TVT mahdollistaa verkostomaisen työskentelyn kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Kouvolan perusopetuksen oppilaalle taataan tasavertaiset digitiedot ja – taidot, joita tarvitaan jatko-opinnoissa ja yhteiskunnassa.

Oppilaiden oppimisen tavoitteet asettavat vaatimuksia koulujen toimintaympäristöille. Opetustilojen tulee olla ajanmukaisia, verkon toimiva ja laitekanta oppimista edistävää. Opetuksessa on mietittävä toimivia ratkaisuja omien laitteiden käytölle, oppimisalustojen hyödyntämiseksi sekä digitaalisten oppisisältö-jen käyttämiseksi. Opettajien kehittymistä pitää tukea ja osaamista on vahvistettava. Koulujen pedagoginen tuki tulee olla helposti saavutettavissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä