Monilukutaito (L4)

Monilukutaito (L4): Tulkitsemme ympäröivää maailmaa


Monilukutaidon avulla tulkitsemme ympäröivää maailmaa. Keskeisiä käsitteitä monilukutaidon kehittymisessä ovat kriittisyys ja kyseenalaistaminen, eettisyys, vastuunalaisuus, lukuinto, tekstin ymmärtäminen laajana käsitteenä sekä tekstin tuottaminen, tulkitseminen ja arvottaminen.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa kuvataan keinoja, joiden avulla laaja-alainen tekstikäsitys tukee oppilaan oppimista. Laaja-alaisella tekstikäsityksellä tarkoitetaan opetussuunnitelman perusteiden mukaista sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa.

Kouluilla on halutessaan käytössään lukudiplomit, joiden avulla oppilaita kannustetaan lukemaan. Lisäksi koulut osallistuvat kaupungin kirjaston eri vuosiluokille järjestämään mediakasvatukseen mahdollisuuksien mukaan.

Jaalan koulun lisäys kohtaan Monilukutaito

Lukuinnon syntymisessä ja ylläpitämisessä koulumme tekee tiivistä yhteistyötä Jaalan kirjaston kanssa. Kirjasto sijaitsee koulurakennuksessa, joten kirjastoa on helppo ja sujuva käyttää. On tärkeää, että kouluvuoden aikana tutustutaan monen tyyppisiin kirjoihin tietokirjallisuudesta kaunokirjallisuuteen. Kirjallisuutta voidaan käyttää hyväksi monissa opintokokonaisuuksissa. Luokkien on mahdollista osallistua ikätasoaan vastaaviin kirjavinkkauksiin, joiden toteuttajina kirjaston henkilökunta toimii. Luokilla on halutessaan käytössään lukudiplomit, joiden avulla oppilaita kannustetaan ja innostetaan lukemaan.

Oppilaat harjoittelevat tekstin ymmärtämistä laajasti. Samalla opitaan kriittisyyttä ja tiedon kyseenalaistamista. Nämä taidot ovat tärkeitä hallita, kun tietoa on oppilaiden saatavilla runsaasti. Tietoa hankitaan yhä enemmän internetin avulla. Oppilaita ohjataan jo ensimmäisistä kouluvuosista alkaen suhtautumaan kriittisesti tietolähteisiin. Pohditaan sitä, millaisista lähteistä saatu tieto todennäköisimmin pitää paikkansa eli on luotettava lähde. Kiinnitetään huomiota valmiin tekstin käyttöön: kuinka merkitään suorat lainaukset ja lähteet omiin tuotoksiin ja kuinka tekstiä muokataan omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi. Oppilaiden kanssa keskustellaan lähdesuojasta.

Oppilaita ohjataan ymmärtämään, että tekstiä löytyy kaikkialta. Myös kuvat kertovat tarinoita. Oppilaiden kanssa harjoitellaan sanoittamaan kuvia. Myös musiikki ja kerrotut tarinat ohjaavat sisällön ymmärtämiseen. Kirjallisuuden avulla opitaan ymmärtämään historiaa ja esimerkiksi kirjan kirjoittamishetken ajankuvaa. Oppilaita tuetaan kirjoittamaan monenlaisia, erityyppisiä tekstejä. Oppilaita ohjataan löytämään oma keinonsa ilmaista itseään sanallisesti.

Koulussamme rohkaistaan oppilaita asettamaan paljon kysymyksiä, myös sellaisia kysymyksiä joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Asioita voidaan pohtia yhdessä ilman pakkoa päästä yhteen, ainoaa lopputulokseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä